Przetarg 8981000 - Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul....

   
Analizuj Zamówienie 8981000 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
Modernizacja 2 mostów na rzece Wel wraz z przebudową ul. Szkolnej i Młyńskiej w Bratianie

Zakres zamówienia;1) opracowania
dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji PnB/ZRID przez Zamawiającego oraz uzyskaniem ostatecznego PnB/ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności i uzyskaniem opinii, uzgodnień oraz innych decyzji administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania,Uwaga! Zamawiający dopuszcza możliwość uzyskania odrębnych decyzji o PnB/ZRID dla poszczególnych odcinków drogi lub obiektów objętych zamówieniem.Zamawiający zastrzega prawo do polecenia Wykonawcy podziału dokumentacji na odcinki - - uzyskania odrębnych decyzji PnB/ZRID.- wykonania robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Wykonawcę i odpowiednie przepisy prawa, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całego odcinka, objętego przedmiotem umowy.2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU wraz z załącznikami do PFU oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.

RD.271.9.1.2022


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00240555/01 z dnia: 2022-07-06
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
4) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający precyzuje wymagania w tym zakresie w SWZUWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00279181/01 z dnia: 2022-07-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-07-28 09:45
Po zmianie:
2022-08-01 09:45
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-07-28 12:00
Po zmianie:
2022-08-01 12:00
branża Drogownictwo, Projektowanie
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice, mosty, wiadukty, projekt drogowy
kody CPV 45100000, 45110000, 45111000, 45112000, 45113000, 45200000, 45220000, 45221000, 45230000, 45231000, 45233000, 45233140, 45316000, 45340000, 71320000, 71350000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice , mosty, wiadukty , projekt drogowy

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9100715 2022-08-30
godz. 10:00
URZĄD GMINY ŻYCHLIN Przebudowa drogi powiatowej nr 2123E w miejscowości Pasieka w zakresie budowy pobocza utwardzonego Numeracja zgodna z SWZ5.1. Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane poleg...
9107378 2022-08-31
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Przedmiotem zamówienia jest poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK78 w m. Czekanów w woj. Śląskim.W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności d...
9107356 2022-09-02
godz. 13:00
URZĄD GMINY ŚCINAWA 1. Nazwa: Remont dróg gminnych na działkach nr 407/1, 411/1, 412 w Zaborowie 2. Znak sprawy: IR.271.9.20223. Zamówienie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- ...
9086478 2022-09-05
godz. 10:00
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy Zakopanego w ciągu DW 958 Numer referencyjny: ZDW-DN-4-271-52/22 Przedmiot zamówienia stanowi opracowanie wielowariantow...
9088322 2022-09-05
godz. 11:30
URZĄD MIASTA TUREK BUDOWA ZESPOŁU DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK Przedmiot zamówienia obejmuje budowę zespołu dwóch b...
9099766 2022-09-09
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY KRYNICA-ZDRÓJ Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury turystycznej w obrębie Góry Parkowej w Krynicy-Zdroju....
9091916 2022-09-12
godz. 12:00
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Budowa zespołu budynków mieszkalnych na polu inwestycyjnym 6MW przy ul. Literackiej w Poznaniu. Numer referencyjny: ZP-7/PN/2022 Przedmiotem zamówienia jest budowa zespołu budynków mies...
9100426 2022-09-13
godz. 12:00
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Parking rowerowy w przejściu podziemnym pod ul. Podwale Grodzkie przy Dworcu PKP w Gdańsku. Numer referencyjny: 112/BZ...
9100012 2022-09-23
godz. 10:00
STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU „Modernizacja kluczowych dróg powiatowych” składających się z następujących zadań:1) Zadanie 1 – „wybuduj” - przebudowa drogi powiatowej nr 1209 O relacji Mochów – Racła...
9109857 2022-09-28
godz. 13:00
URZĄD GMINY GÓROWO IŁAWECKIE Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowościach Pieszkowo, Wągniki i Wągródka. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie zadania pn „Budowa kanali...