Zlecenie 7226003 - Mnemotechniki jako skuteczna form zapamiętywania dużych...

   
Zamówienie 7226003 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-12-11
przedmiot zlecenia
Mnemotechniki jako skuteczna form zapamiętywania dużych partii materiału, a ich wykorzystanie do nauki w szkole, tzw. zastosowa
nia szkolne

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac BR dotyczących skutecznego zastosowania mnemotechnik w zapamiętywaniu dużych partii materiału w ramach różnych przedmiotów w szkołach podstawowych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest przeprowadzenie prac BR dotyczących skutecznego zastosowania mnemotechnik w zapamiętywaniu dużych partii materiału w ramach różnych przedmiotów w szkołach podstawowych.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz oferty” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania.
2. Do „Formularza oferty” stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego postępowania należy dołączyć:
a. Oświadczenie o posiadaniu potencjału do realizacji zamówienia, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
b. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z formularzem ofertowym.
4. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia.
5. Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przedmiotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń i innych działań w celu jej określenia.
6. Zamawiający dopuszcza płatności zaliczkowe.
7. Ceną oferty jest cena brutto.
Zamawiający może odrzucić ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie będzie odpowiadać treści Zapytania ofertowego;
2) zostanie złożona po terminie składania ofert;
3) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
4) nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń.
5) Oferta może być odrzucona w przypadku gdy zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
• Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę, która stanowi do 50% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie. W przypadku, gdy cena oscyluje w przedziale powyżej 50% do 70% kwoty, jaką Zamawiający miał zamiar przeznaczyć na zamówienie, wówczas oferent zostanie wezwany do wyjaśnień w tym zakresie. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac BR dotyczących skutecznego zastosowania mnemotechnik w zapamiętywaniu dużych partii materiału w ramach różnych przedmiotów w szkołach podstawowych. Mnemotechniki to różne techniki zapamiętywania, przechowywania i przypominania informacji. Pozwalają one na zwiększenie zakresu i trwałości pamięci.
Założenia projektowe:
1. Badania nad możliwością wykorzystania mnemotechnik w zapamiętywaniu dużych partii materiałów. (TRL II)
2. Opracowanie wstępnych metod zapamiętywania dużych partii materiałów z wykorzystaniem mnemotechnik. Zlecający zakłada, że powstanie jedna technika lub kilka (w zależności od wyników poprzedniego etapu). (TRL VII)
3. Ostatni etap obejmuje opracowanie skryptów i wytycznych dla nauczycieli szkół podstawowych

Głównym dokumentem projektu będzie więc opracowanie z pełną metodologią dotyczącą zastosowania mnemotechnik w zapamiętywaniu dużych partii materiału dla nauczycieli szkół podstawowych.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, szczególnie w przypadku, nieotrzymania dofinansowania w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności
i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw
w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.
2. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Złożenie oferty przez Oferenta nie stanowi zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w umowie z Wykonawcą w stosunku do treści złożonej przez niego oferty:
- gdy zaistnieje okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna niemożliwa do przewidzenia
w dniu podpisania umowy, skutkująca brakiem możliwości należytej realizacji umowy,
- z powodu okoliczności działania siły wyższej,
- w zakresie zmiany terminu realizacji usługi oraz zmiany terminów realizacji zadań w ramach usługi, gdy w trakcie badań okaże się, że zaistnieje taka konieczność, której na etapie przygotowania niniejszego postępowania i/lub podpisania umowy nie można było przewidzieć.
5. Wszelkie zmiany w umowie będą wymagały zgody obu stron, formy pisemnej i dla ich wprowadzenia może być konieczne uzyskanie zgody instytucji dotującej.
6. Szczegóły dotyczące umowy zostaną uzgodnione po wyborze Wykonawcy.
7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
8. Jeżeli w niniejszej dokumentacji występują nazwy własne lub ściśle określone parametry, wówczas należy założyć, że wymagany jest element o parametrach podobnych lub równoważnych do wskazanego
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73100000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się