Zlecenie 7967615 - Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans. ...

   
Zamówienie 7967615 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-15
przedmiot zlecenia
Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans.

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa - przeprowadzenie szkolen
ia podnoszącego świadomość niepełnosprawności dla kadry Uczelni poprzez podniesienie kompetencji: dydaktycznych, zarządczych oraz w zakresie edukacji włączającej wśród pracowników Uczelni w ramach projektu pn. ”Łużycka Szkoła Wyższa - Uczelnia Równych Szans” - nr POWR.03.05.00-00-A075/20, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części i dopuszcza składanie ofert częściowych: CZĘŚĆ I - ŚCIEŻKA MINI: 1. Obsługa kandydata i praca ze studentem z niepełnosprawnością -7 zasad wsparcia edukacyjnego ( 16 h). 2. O wrażliwości na niepełnosprawność (16 h). 3. Osoba z niepełnosprawnością pełnosprawny pracownik (16 h). 4. Rola i zadania kadry kierowniczej w procesie wsparcia osób z niepełnosprawnością (16 h). CZĘŚĆ II - ŚCIEŻKA MIDI: 1. Szkolenie dla lektorów języków obcych w zakresie dostosowania nauki języków obcych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (24 h). 2. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja i Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością (12 h). 3. Szkolenie z języka migowego (120 h). 4. Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Wsparcie psychologiczne wobec osób z niepełnosprawnością (16 h). Kadra Uczelni nabędzie kompetencje udokumentowane potwierdzeniem nabycia kompetencji (w formie zaświadczenia), zgodnie z IV etapami nabywania kompetencji tj. Zakres, Wzorzec, Ocena, Porównanie. Zamawiający zapewnia sale i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia materiałów szkoleniowych niezbędnych do należytej realizacji szkoleń (podręczniki). Szczegóły odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w treści Zapytania ofertowego nr 1K/ŁSW/POWR/2021.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80000000, 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się