Zlecenie 7965835 - Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta...

   
Zamówienie 7965835 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-02-15
przedmiot zlecenia
Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów spawalniczo-ściernych”, Część 1. Dostawa spoiwa manganowo-krzemowego, dla zadań realizowanych w ramach Projektów pn. - Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.01.05.00-00-0001/19-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. - „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określa: - Załącznik nr 1 do SWZ (formularz „Oferta” dla Części 1), 2. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą: a) odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy „Prawo budowlane”, b) spełniać wymagania norm ekologicznych UE określonych w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, c) być fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad, d) spełniać wymagania przewidziane w:  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 155),  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. e) posiadać stosowne dokumenty tj. deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) w zależności od rodzaju materiału. Wykonawca ww. dokumenty zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Zamawiającego, a przy dostawie materiałów przekazać je Zamawiającemu.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów spawalniczo-ściernych”, Część 2. Dostawa ściernic, tarcz i elektrod, dla zadań realizowanych w ramach Projektów pn. - Likwidacja grupowych węzłów cieplnych na terenie miasta Rzeszowa (POIS.01.05.00-00-0001/19-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. - „Budowa nowych sieci, przyłączy i węzłów do nowych obiektów” (POIS.01.06.02-00-0018/16-00), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie: 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określa: - Załącznik nr 2 do SWZ (formularz „Oferta” dla Części 2). 2. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą: a) odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy „Prawo budowlane”, b) spełniać wymagania norm ekologicznych UE określonych w obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, c) być fabrycznie nowe, nieużywane, pozbawione wad, d) spełniać wymagania przewidziane w:  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 215 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,  Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 155),  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG. e) posiadać stosowne dokumenty tj. deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1 lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu po 1 lipca 2013 r.) w zależności od rodzaju materiału. Wykonawca ww. dokumenty zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Zamawiającego, a przy dostawie materiałów przekazać je Zamawiającemu.
branża Mechanika i metalurgia
podbranża artykuły spawalnicze
kody CPV 14811300, 44315100, 44512700
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się