Przetarg 6631333 - "Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe,...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6631333 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-07
przedmiot ogłoszenia
Likwidacja dzikich wysypisk i inne prace porządkowe, prace polegające na koszeniu traw i chwastów, wycince i pielęgnacji drze
w, na terenach będących własnością Gminy Wrocław, oraz będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Wrocławia wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.”
Numer referencyjny: ZP/PN/21/2019/DZG

Przedmiot zamówienia obejmuje W ramach realizacji przedmiotu zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego wykonywane będą wymienione niżej czynności:

1) jednorazowe koszenie trawy, chwastów i jednorocznych samosiejek (z załadunkiem i wywozem) – tereny koszone pierwszy raz w roku,
2) jednorazowe koszenie trawy i chwastów (z załadunkiem i wywozem) – tereny koszone według bieżących potrzeb i wskazań Zamawiającego,
3) rozbiórka altanek, likwidacja ogrodzeń drewnianych i z siatki stalowej, studni (z załadunkiem i wywozem), grodzenie terenu siatką leśną,
4) usuwanie padłych zwierząt z wywozem i przekazaniem do utylizacji (padłe zwierzęta powinny być usunięte w czasie od 2 do 6 godzin, od chwili przyjęcia zlecenia - w zależności od czasu podanego w formularzu ofertowym),
5) wycinka drzew niewymagających pozwolenia na wycinkę, z załadunkiem i wywozem,
6) wycinka drzew nie wymienionych w pkt. 5, wymagających zezwolenia na wycinkę, z załadunkiem i wywozem,
7) frezowanie pni po wycince drzew,
8) pielęgnacja drzew bez wykorzystania podnośnika lub sprzętu alpinistycznego (usuwanie posuszu, ręczne usuwanie jemioły oraz konarów wchodzących w kolizję z infrastrukturą, korekta poprawiająca statykę drzew i zachowanie odpowiedniej skrajni drogowej),
9) pielęgnacja drzew o których mowa w pkt. 6 z wykorzystaniem podnośnika lub sprzętu alpinistycznego (usuwanie posuszu, ręczne usuwanie jemioły oraz konarów wchodzących w kolizję z infrastrukturą, korekta poprawiająca statykę drzew i zachowanie odpowiedniej skrajni drogowej),
10) usuwanie krzewów,
11) przycinanie krzewów,
12) usunięcie wywrotu lub złomu drzewa,
13) likwidacja barszczu Sosnowskiego,
14) przeniesienie gatunku chronionego,
15) orka głęboka, talerzowanie gruntu,
16) wykonanie i montaż szlabanu, tablicy informacyjnej,
17) plantowanie i wyrównanie terenu do poziomu gruntu rodzimego,
18) powierzchniowe oczyszczanie terenu z wywozem,
19) usunięcie kontenera na odzież używaną wraz z zawartością,
20) usuwanie odpadów obejmujące wszelkie czynności związane z zebraniem wszystkich odpadów, zgromadzonych na terenie nieruchomości, tj. odpadów zgromadzonych w hałdach lub skupiskach jak również odpadów luźno rozrzuconych wokół hałd lub skupisk odpadów, czynności związane z uporządkowaniem i wyrównaniem terenu oraz czynności polegające na mechanicznym lub ręcznym załadunku odpadów na środki transportowe,
21) niezwłoczny wywóz wszystkich odpadów, zebranych i usuniętych z terenu nieruchomości, w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac, obejmujący transport odpadów do miejsca ich czasowego gromadzenia, przygotowanie odpadów do transportu, w tym segregowanie odpadów, które ma na celu, przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia, bądź wykorzystania,
22) transport odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, bądź wykorzystania,
23) przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia, bądź wykorzystania,
tj. przekazanie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom, prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, jeżeli Wykonawca nie jest uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, bądź przekazanie zebranych odpadów za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w celu wykorzystania na ich własne potrzeby,
24) odzysk lub unieszkodliwienie, jeżeli Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania i będzie prowadził odzysk
lub unieszkodliwianie odpadów objętych przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej,
25) przygotowanie pozyskanego drewna do pomiaru i klasyfikacji zgodnie z polską normą PN-92/D-95000,
26) odkupienie od Zamawiającego pozyskanego drewna w ramach wycinki drzew i krzewów z terenów rolnych po cenach zgodnych z cennikiem będącym załącznikiem nr 8 do SIWZ, sklasyfikowanego zgodnie z Polską Normą PN-91/D-95018 (surowiec drzewny, drewno średniowymiarowe),
27) uregulowanie należności za pozyskane drewno w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Zamawiającego.

Miejsce wykonywania usług: usługi objęte przedmiotem zamówienia, świadczone będą na terenach nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław, oraz na terenach będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa, którym gospodaruje Prezydent Wrocławia wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, położonych
w granicach administracyjnych Miasta Wrocławia.
branża Sprzątanie, Tereny zielone
podbranża sprzątanie terenu, zieleń
kody CPV 90000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się