Przetarg 7906584 - Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do...

   
Analizuj Zamówienie 7906584 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer referencyjny: ING.271.16.2020.GB

1. Dostawa fabrycznie nowego (w tym nieużywanego, technicznie sprawnego, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) autobusu osobowego o ilości miejsc siedzących min. 33 (razem z kierowcą) max. miejsc siedzących 35 razem z kierowcą, autobus powinien być przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich (możliwość zamocowania min. 1 miejsca
do kotwiczenia wózków inwalidzkich oraz wyposażony w windę).
2. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ponadto musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 1990 z późn. zm.), a także warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2022 z późn. zm.) oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej.
3. Przedmiot zamówienia powinien posiadać świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub świadectwo homologacji na samochód bazowy oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to pojazd dopuszczony do ruchu, jako samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Autobus musi mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu, musi być przystosowany do przewozu osób w ruchu prawostronnym.
4. Zamawiający zwraca szczególną uwagę na współfinansowanie zamówienia ze środków PFRON i wynikających z niego obowiązkach Wykonawcy. Zamawiający oczekuje terminowej realizacji zamówienia. W przypadku utraty dofinansowania z winy Wykonawcy
(np. niezrealizowanie w terminie, niezgodność z ofertą) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne na zasadach określonych w umowie.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia” (Specyfikacji funkcjonalno – technicznej). Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa „wzór umowy” - zał. nr 4 do SIWZ.
6. Dostarczony samochód winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne) Na zastosowane podzespoły/ akcesoria dla osób niepełnosprawnych Wykonawca w dniu odbioru przedstawi odpowiednie certyfikaty.
7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ
i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te podane W opisie przedmiotu Zamówienia (oferty równoważne nie mogą być gorsze pod względem posiadanych parametrów jakościowych, ilościowych oraz spełniać minimum te same funkcje) - podstawa prawna: art. 29 ust. 3 PZP.
8. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków.
9. Warunki ogólne wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w sposób kompletny i całościowy ze względu na cele zamówienia i swoje przeznaczenie oraz charakter:
1) Przedmiot zamówienia musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji zgodnie
z wymaganiami producentów.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
10. Warunki dotyczące serwisu gwarancyjnego:
1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być objęty gwarancją jakości. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
2) Serwis gwarancyjny powinien być prowadzony przez serwis Wykonawcy autoryzowany przez producenta. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada autoryzowanego serwisu gwarancyjnego oferowanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca serwisu gwarancyjnego korzystał z pomocy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia lub jego przedstawiciela, lub osób trzecich prowadzących serwis techniczny w wymaganym zakresie.
3) W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatny serwis przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie, tj:
­ zapewnieni nieodpłatny serwis napraw gwarancyjnych (usługa i części),
­ zapewnieni nieodpłatne przeglądy serwisowe, tj. robociznę (usługi), zaś koszty wymienianych materiałów eksploatacyjnych - części (np. oleje, filtry, klocki hamulcowe itp.) będą leżały po stronie Zamawiającego.
4) W przypadku wymiany uszkodzonego przedmiotu zamówienia obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu, wynikające ze złożonej oferty.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze względu na wadę fizyczną lub prawną dostarczonego przedmiotu zamówienia.
6) Oferowany przedmiot zamówienia tj. autobus musi być objęty gwarancją jakości od dnia odbioru zamówienia, na okres:
­ gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu bez limitu przebiegu wynosi minimum 24 miesiące, jednak nie krócej niż okres gwarancji określony przez producenta autobusu,
­ gwarancja na powłokę lakierniczą wynosi minimum 24 miesiące, jednak nie krócej niż okres gwarancji określony przez producenta autobusu,
­ gwarancja na perforację korozyjną nadwozia wynosi minimum 72 miesiące, zgodnie z ofertą Wykonawcy.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396469-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 07.01.2021, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 11.01.2021, godzina: 14:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540399174-N-2021 z dnia: 2021-01-11
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Data: 11.01.2021, godzina: 14:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 14.01.2021, godzina: 10:00
branża Motoryzacja
podbranża samochody specjalistyczne, autobusy, autokary
kody CPV 34121000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się