Przetarg 7734168 - „Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 –...

   
Analizuj Zamówienie 7734168 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-05
przedmiot ogłoszenia
„Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0082 – 5030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0000 – 5236 n
a terenie gm. Gorzyce”
Numer referencyjny: RZ.ROZ.2810.101.2020

Rząd Polski wdraża Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły.
Głównym celem Projektu jest:
1. ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry
2. ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
3. ochrona przed powodzią Górnej Wisły
4. modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu 3D.3 Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0082 – 5030 na terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0000 – 5236 na terenie gm. Gorzyce.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Częściach IV - VII SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540216541-N-2020 z dnia: 2020-11-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-05, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2021-01-03
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2021-01-14


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w
Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w dniu 05.11.2020 o godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w
Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w dniu 16.11.2020 o godz. 12:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540226257-N-2020 z dnia: 2020-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-16, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2021-01-14
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2021-01-28


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali
konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w
dniu 16.11.2020 o godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali
konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w
dniu 30.11.2020 o godz. 12:00.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540240668-N-2020 z dnia: 2020-11-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-12-16, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2021-01-28
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2021-02-13


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali
konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w dniu
30.11.2020 o godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali
konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w dniu
16.12.2020 o godz. 12:00.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
Ad III.1.3.A) Warunek
ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej że: A.W okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
przebudowie wałów przeciwpowodziowych o wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000 PLN
brutto, lub - dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie wałów
przeciwpowodziowych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto, oraz B.w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - dwie usługi polegające na
pełnieniu nadzorów przyrodniczych, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem
realizacji działań związanych z budownictwem wodno-melioracyjnym zgodnie z zapisami
Ramowej Dyrektywy Wodnej - Dyrektywa 2000/60/WE, w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi lub ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obszaru nie mniejszego niż 3,2 hektarów,
o wartości łącznej świadczonych usług minimum 75.000,00 PLN brutto.
W ogłoszeniu powinno być:
Ad III.1.3.A) Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej że:
A. w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
— jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie wałów przeciwpowodziowych lub zapór ziemnych przy realizacji suchych zbiorników przeciwpowodziowych o wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto, lub
— dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie wałów przeciwpowodziowych lub zapór ziemnych przy realizacji suchych zbiorników przeciwpowodziowych o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 30 000 000 PLN brutto;
oraz
B. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:
— dwie usługi polegające na pełnieniu nadzorów przyrodniczych, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji działań związanych z budownictwem wodno-melioracyjnym zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej – Dyrektywa 2000/60/WE, w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi lub ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obszaru nie mniejszego niż 3,2 hektarów, o wartości łącznej świadczonych usług minimum 75 000,00 PLN brutto.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540544513-N-2020 z dnia: 2020-12-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest:
Data zakończenia:
2022-12-31
W ogłoszeniu powinno być:
Okres w miesiącach: 24


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
ii.Kierownik budowy - osoba posiadająca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej lub wodnomelioracyjnej
lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie: -w
przypadku posiadania uprawnień w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - co najmniej 5 lat na stanowisku Kierownika
budowy licząc od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie kierowania robotami budowlanymi w
specjalności jw., w tym doświadczenie w pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu robót
hydrotechnicznych o wartości jednego kontraktu minimum 20 000 000 PLN brutto, -w przypadku
posiadania uprawnień w specjalności wodno-melioracyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im
(równoważne) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: wcześniej obowiązujących przepisów-co
najmniej 8 lat na stanowisku Kierownika budowy licząc od dnia uzyskania uprawnień, w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w specjalności jw. w tym doświadczenie w pełnieniu w ciągu
ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na
zakończonym kontrakcie z zakresu melioracji wodnych o wartości jednego kontraktu minimum 20
000 000 PLN brutto
W ogłoszeniu powinno być:
ii. Kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności hydrotechnicznej lub wodno- melioracyjnej lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadająca doświadczenie:
• w przypadku posiadania uprawnień w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie w pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości jednego kontraktu minimum 20 000 000 PLN brutto lub na 2 zakończonych kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych o łącznej wartości tych dwóch kontraktów minimum 20 000 000 PLN brutto (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
• w przypadku posiadania uprawnień w specjalności wodno-melioracyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im (równoważne) uprawnienia budowlane bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - doświadczenie w pełnieniu w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu melioracji wodnych o wartości jednego kontraktu minimum 20 000 000 PLN brutto lub na 2 zakończonych kontraktach z zakresu melioracji wodnych o łącznej wartości tych dwóch kontraktów minimum 20 000 000 PLN brutto (kategoria XXVII zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
1) w celu potwierdzenia posiadania przez tą osobę doświadczenia w pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie lub kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych lub w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na zakończonym kontrakcie lub kontraktach z zakresu melioracji wodnych o wartości jednego kontraktu lub łącznej wartości dwóch kontaktów minimum 20 000 000 zł brutto, w kol. „Doświadczenie” w zał. nr 6 do SIWZ/IDW „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” należy podać: nazwę inwestycji, nazwę inwestora, wartość robót, daty graniczne pełnienia funkcji.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2020-12-16, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2021-02-13
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2021-03-08


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali
konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w dniu
16.12.2020 o godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w sali
konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103 Rzeszów w dniu
08.01.2021 o godz. 12:00.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540561896-N-2020 z dnia: 2020-12-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
B.w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: - dwie usługi polegające na
pełnieniu nadzorów przyrodniczych, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem
realizacji działań związanych z budownictwem wodno-melioracyjnym zgodnie z zapisami
Ramowej Dyrektywy Wodnej - Dyrektywa 2000/60/WE, w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2001
roku Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi lub ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obszaru nie mniejszego niż 3,2 hektarów,
o wartości łącznej świadczonych usług minimum 75.000,00 PLN brutto.
W ogłoszeniu powinno być:
B. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- dwie usługi polegające na pełnieniu nadzorów przyrodniczych, rozumianych jako kontrola nad sposobem i terminem realizacji lub monitoringiem powykonawczym działań związanych z budownictwem wodno-melioracyjnym zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej - Dyrektywa 2000/60/WE, w oparciu o Ustawę z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi (Dz.U. z 2017 poz. 1121 t.j.) (dla usług rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) lub Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wraz z przepisami wykonawczymi (Dz. U. z 2020r. poz. 310 z późn zm.) oraz Ustawę z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm), obszaru nie mniejszego niż 3,2 hektarów, o wartości łącznej świadczonych usług minimum 75 000,00 PLN brutto


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest:
W przypadku osoby wskazanej do pełnienia
funkcji Kierownika budowy: 1) w celu potwierdzenia posiadania przez tą osobę doświadczenia
w pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika
budowy na zakończonym kontrakcie lub kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych lub w
ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji Kierownika budowy na
zakończonym kontrakcie lub kontraktach z zakresu melioracji wodnych o wartości jednego
kontraktu lub łącznej wartości dwóch kontaktów minimum 20 000 000 zł brutto, w kol.
„Doświadczenie” w zał. nr 6 do SIWZ/IDW „Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia” należy podać: nazwę inwestycji, nazwę inwestora, wartość robót, daty
graniczne pełnienia funkcji.
W ogłoszeniu powinno być:
W przypadku osoby wskazanej do pełnienia funkcji Kierownika budowy:
1)w celu potwierdzenia posiadania przez tę osobę doświadczenia w pełnieniu w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu robót hydrotechnicznych o wartości jednego kontraktu minimum 20 000 000 PLN brutto lub na dwóch zakończonych kontraktach z zakresu robót hydrotechnicznych o łącznej wartości tych dwóch kontraktów minimum 20 000 000 PLN brutto należy podać: nazwę inwestycji, nazwę inwestora, wartość robót, daty graniczne pełnienia funkcji,
2)w celu potwierdzenia posiadania przez tę osobę doświadczenia w pełnieniu w ciągu ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert funkcji kierownika budowy na zakończonym kontrakcie z zakresu melioracji wodnych o wartości jednego kontraktu minimum 20 000 000 PLN brutto lub na dwóch zakończonych kontraktach z zakresu melioracji wodnych o łącznej wartości tych dwóch kontraktów minimum 20 000 000 PLN brutto należy podać: nazwę inwestycji, nazwę inwestora, wartość robót, daty graniczne pełnienia funkcji.Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Data: 2021-01-08, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Data: 2021-01-15, godzina: 11:00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3)
W ogłoszeniu jest:
Termin związania ofertą: do: 2021-03-08
W ogłoszeniu powinno być:
Termin związania ofertą: do: 2021-03-15


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5)
W ogłoszeniu jest:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w
sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103
Rzeszów w dniu 08.01.2021 o godz. 12:00.
W ogłoszeniu powinno być:
1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w
sali konferencyjnej w siedzibie RZGW w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17 B, 35-103
Rzeszów w dniu 15.01.2021 o godz. 12:00.
branża Wodno - kanalizacyjna
podbranża obszary wodne i hydrotechnika
kody CPV 45110000, 45111213, 45111291, 45223500, 45231000, 45231400, 45232200, 45233200, 45240000, 45246200, 71322000, 71330000, 77211400
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się