Przetarg 7308601 - Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7308601 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-30
przedmiot ogłoszenia
Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska –
budynku przy ul. Mickiewicza 54-55
Numer referencyjny: 1/RW/RB/2020

Przedmiot zamówienia obejmuje:
- remont dachu budynku
- remont elewacji frontowej i ocieplenie elewacji tylnej i szczytowej
- remont klatki schodowej
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o projekcie.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo przedmiary robót, stanowiące załączniki do SIWZ:
- Projekt budowlany (załącznik nr 9),
- Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 10),
- Przedmiar robót budowlanych (załącznik nr 11),
Roboty muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących następujące czynności w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:
1. docieplanie ścian zewnętrznych budynku objętego zamówieniem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej,
2. wykonanie robót ziemnych, rozbiórkowych, porządkowych, o ile mieszczą się one w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
branża Budowlana - obiekty
podbranża budownictwo mieszkaniowe
kody CPV 45261910, 45310000, 45440000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się