Przetarg 8628502 - KPP w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu - etap II 1....

   
Analizuj Zamówienie 8628502 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-12-28
przedmiot ogłoszenia
KPP w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu - etap II

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji
obiektu Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim (II etap), zlokalizowanej pod adresem: ul. Morwowa 4, 24-300 Opole Lubelskie. W ramach zadania przewiduje się wykonanie w szczególności: -projektu budowlanego i wykonawczego we wszystkich branżach obejmującego: • wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych wraz z pełną podbudową na terenie obiektu w miejscu ciągów komunikacyjnych oraz parkingu dla pracowników (zakres ten był objęty dokumentacją z 2016 r.), jednakże z uwagi na zmiany wprowadzone w zagospodarowaniu terenu (w tym likwidacja stacji paliw oraz rozbiórka wiaty śmietnikowej) i związane z tym lepsze wykorzystanie powierzchni terenu, a także zmiany w przepisach odnośnie wymiarów miejsc postojowych przewiduje się ponowne zaprojektowanie rozkładu nawierzchni z dowiązaniem do wykonanej nawierzchni oraz usytuowanie nowych miejsc postojowych zgodnie warunkami technicznymi; • wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku;• wymianę przyłącza wodociągowego do budynku wraz z zabudową hydrantu nadziemnego Dn 80 mm;• dobór urządzeń i wykonanie nowej instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Oficera dyżurnego (0.28), Sali narad (1.15), w pokoju biurowym Komendanta (1.16), Z-cy Komendanta (1.17), sekretariacie (1.17);• dobór układu do kompensacji mocy biernej;-realizację rzeczową, zgodną z opracowaną nową dokumentacją projektową;-realizację robót wyłączonych z zakresu opracowanej w 2016 r. dokumentacji projektowej obejmujących w szczególności:• rozbiórkę istniejących ogrodzeń i wykonanie nowego ogrodzenia wokół całego terenu wraz z bramą przeciwpożarową do strony wschodniej;• montaż szlabanu;• przebudowę, termomodernizację i modernizację budynku warsztatowo-garażowego;• montaż masztu flagowego;• instalację klimatyzacji - montaż klimatyzatorów ściennych system VRF w pokojach biurowych (13 szt.) oraz jednostki zewnętrznej na dachu budynku;• wymianę agregatu prądotwórczego;• wykonanie oświetlenia terenu;• montaż napędu bramy wjazdowej i szlabanu oraz monitoringu;• wymianę instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku garażowym;• montaż kamer zewnętrznych systemu CCTV;-roboty dodatkowe wynikające z bieżących potrzeb:• wydzielenie nowego pomieszczenia na odpady medyczne;• wydzielenie pożarowe pomieszczenia hydroforni;• budowa nowej wiaty śmietnikowej.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w dokumentach zamówienia, w szczególności w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), dokumentacji projektowo-budowlanej oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ.

63/1.1.16/21/SZP/B
branża Budowlana - obiekty, Drogownictwo, Ochrona, Wodno - kanalizacyjna, Telekomunikacja, Telefony
podbranża obiekty użyteczności publicznej, drogi, ulice, autostrady, obwodnice, instalacje, sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne, sieci zewnętrzne
kody CPV 32412000, 45000000, 45110000, 45220000, 45233220, 45261000, 45262700, 45300000, 45310000, 45330000, 45331210, 45340000, 45400000, 45453000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej , drogi, ulice, autostrady, obwodnice , instalacje , sieci instalacje teletechniczne, telefoniczne , sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8665084 2022-02-09
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI OKRĘGU CZĘSTOCHOWSKIEGO S.A. TI.261.01.2022 Budowa sieci wodociągowej w Częstochowie, ulica Broni (II) PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa sieci wodociągowej w Częstochowie, ulica Broni Zgodnie z załączoną SIWZ 1 robota b...
8671770 2022-02-09
godz. 11:00
URZĄD GMINY GIDLE Wykonanie robót budowlanych obejmujących inwestycje pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gidlach” na działce nr ewid. 132 obręb Gidle.Zakres inwestycji obejmuje branżę architektoniczną, kon...
8639839 2022-02-10
godz. 09:30
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Przebudowa drogi krajowej nr 91 na odcinku Terespol - Stolno (z wyłączeniem mostu na Wiśle) Numer referencyjny: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.17.2021.54 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi k...
8674450 2022-02-10
godz. 09:30
URZĄD GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE Przebudowa układu komunikacyjnego z miejscami parkingowymi, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu przyległego w m. Igołomia w zakresie: Budowy placu do organizacji festynów, imprez lokalny...
8673867 2022-02-11
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZYWIDZ „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ” – KOŃCOWE ODCINKI KANALIZACJI Część 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarn...
8655274 2022-02-14
godz. 11:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Czyszczenie kanałów ogólnospławnych znajdujących się na obszarze działania Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z podziałem na Zadania Numer referencyjny: 02249/WS/PW/P...
8669731 2022-02-15
godz. 10:00
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI TRZEBIATÓW SP. Z O.O. Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kolektora ściekowego kanalizacji sani...
8652554 2022-02-16
godz. 12:00
URZĄD MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu i drogą dojazdową Numer referencyjny: RG-Z.271.1.2022 Budowa i wyposa...
8660637 2022-02-17
godz. 09:45
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Oberka, Kadryla, Kądziołeczki oraz w ciągach osiedlowych wraz z odcinkami sieci w Dzielnicy Ursynów m.st. Warsza...
8674005 2022-03-04
godz. 09:00
NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania z kotłowni na funkcję biurową, techniczną i warsztatową części budynku kotłowni na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Cu...