Przetarg 8841801 - Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na...

   
Analizuj Zamówienie 8841801 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-13
przedmiot ogłoszenia
Koszenie traw w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego w roku 2022 – 9 zadań – II POSTĘ
POWANIE – ZADANIE NR 8 RDW STALOWA WOLA Numer referencyjny: PZDW/WZP/243/WD/32/2022
Opis przedmiotu zamówienia
Koszenie poboczy oraz zieleńców w ciągu dróg administrowanej przez RDW: Stalowa Wola
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ przedmiar oraz formularz cenowy, stanowiące Załączniki do SWZ.
Sposób realizacji zamówienia
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności:
- Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
- projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego
- Formularzem Cenowym
- Przedmiarem
- Harmonogramem
Opis przedmiotu zamówienia Koszenie poboczy oraz zieleńców w ciągu dróg administrowanej przez RDW Stalowa Wola Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ przedmiar oraz formularz cenowy, stanowiące Załączniki do SWZ. Sposób realizacji zamówienia Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności: - Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia - projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego - Formularzem Cenowym - Przedmiarem - Harmonogramem lub innym stosownym dokumentem. Realizacja obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2021.110 t.j. z dnia 2021.01.18) Zamawiający od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca lub powierza wykonywanie zadań publicznych, podmiotom, których łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym używanych przy wykonywaniu tego zadania będzie wynosił co najmniej 10% W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia w sposób zgodny z art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zastosowanie mają zwłaszcza: art. 35 ust. 2 pkt 1 ,art. 36 a, art. 68 ust. 3 , art. 76 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Udział pojazdów, o którym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oblicza się, stosując zasadę, zgodnie z którą wielkość tego udziału poniżej 0,5 zaokrągla się w dół, a wielkość tego udziału 0,5 i powyżej zaokrągla się w górę. Obowiązki Wykonawcy w zakresie dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów w/w ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wskazane są również w Formularzu Ofertowym, Instrukcji dla Wykonawców pkt 21 i projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Równoważność Tam, gdzie w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Każdemu odwołaniu do norm krajowych przywołanych w niniejszej SWZ wraz z załącznikami towarzyszy zwrot: „lub równoważne”. Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych , użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółowy opis/specyfikację, z których w sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać, że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 084-227429 z dnia 2022-04-29:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
PIDP – podstawowe informacje dotyczące postępowania – SWZ (Pzp) – Prawo zamówień publicznych (JEDZ) – Jednolity europejski dokument zamówienia (IDW) – Instrukcja dla wykonawców – SWZ Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:
a) Formularz Cenowy
b) dowód wniesienia wadium
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 10 Pzp.
Zamawiający NIE przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 6, pkt 7a,b c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporządzenia. Informacja o środkach komunikacji oraz osobach uprawnionych określona w IDW Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. NIE przewiduje się ofert wariantowych. NIE przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia podobnego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 tj. polegającego na wykonaniu mechanicznego koszenia, ręcznego koszenia do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.
Nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność oceny).
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
Nie zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94 Pzp.
Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
Nie przewiduje się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni i operatorzy kosiarek. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ.
Powinno być:
PIDP – podstawowe informacje dotyczące postępowania – SWZ (Pzp) – Prawo zamówień publicznych (JEDZ) – Jednolity europejski dokument zamówienia (IDW) – Instrukcja dla wykonawców – SWZ Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany złożyć:
a) Formularz Cenowy
b) dowód wniesienia wadium
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w SWZ (jeżeli dotyczy);
d) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
e) oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 (jeżeli dotyczy tj. Konsorcja, Spółki cywilne)
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 10 Pzp oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wykluczenie, o którym mowa, następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 w/w ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 w/w ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę TAKiego wykonawcy.
Zamawiający NIE przewiduje przedmiotowych środków dowodowych. W zakresie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 108 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 10 ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w § 2 pkt 1 ppkt1 a, b; § 2 pkt 2, pkt 6, pkt 7a,b c, d, i rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
W zakresie podmiotów zagranicznych zastosowanie ma § 4 ww. rozporządzenia. Informacja o środkach komunikacji oraz osobach uprawnionych określona w IDW Ofertę sporządza się w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis sposobu przygotowania ofert oraz sposób oraz termin składania ofert, informacje o formalnościach jakie należy dopełnić po wyborze ofert. Pouczenie o środkach ochrony prawnej zawarte jest w IDW PIDP. NIE przewiduje się ofert wariantowych. NIE przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia podobnego, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie art. 214 ust 1 pkt 7 tj. polegającego na wykonaniu mechanicznego koszenia, ręcznego koszenia do wysokości 100 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach zamówienia podstawowego określonych w SWZ, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w ustawie Pzp.
Nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej.
Przewiduje się prowadzenie postępowania zgodnie z art. 139 Pzp (odwrócona kolejność oceny).
Nie przewiduje się aukcji elektronicznej
Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Nie wymaga się zatrudnienia osób zgodnie z art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
Nie zastrzega się możliwości ubiegania o zamówienie wykonawcom o których mowa w art. 94 Pzp.
Nie przewiduje się obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.
Nie przewiduje się możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni i operatorzy kosiarek. W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że osoby wykonujące w/w czynności w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Pozostałe informacje, w tym w zakresie RODO zawarte są w SWZ.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 23/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 24/05/2022
Czas lokalny: 09:00
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
kody CPV 77312000, 77314100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9681067 2023-06-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA KONIN Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego - Osiedla Diamentowego i Zielonego Podwórka Miejskiego - Chorznia. Część 1: Zadanie I - Zielone Podwórko Miejskie – Osiedle Diamentowe, wykon...
9710609 2023-06-05
godz. 09:00
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M.ST. WARSZAWIE S.A. Wykonanie usługi kompleksowej pielęgnacji zieleni, w zakresie koszenia traw, na terenach administrowanych przez Zakład „Czajka”.
9711027 2023-06-05
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH Prowadzenie prac związanych z wycinką drzew rosnących na działce 15/7, oraz zakup całości drewna z w.w. wycinki przez Wykonawcę za umówioną cenę (jest to wymóg obowiązkowy). Zama...
9690300 2023-06-06
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO DRIMER MAŁGORZATA SEREDYN 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - - wykonanie wykonanie robót drogowych, - terenów zielonych oraz ogrodzenia Ogrodzenie pełne od strony ulicy Szym...
9684181 2023-06-12
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W TORUNIU Uzbrojenie terenów na osiedlu JAR w Toruniu poprzez budowę ul. Ł Watzenrodego, ul. H. Strobanda i ul. Heweliusza wraz z drogą dojazdową Przedmiotem zamówienia jest uzbrojenie terenów...
9712963 2023-06-12
godz. 09:00
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU KOSZENIE PASA DROGOWEGO dróg wojewódzkich w roku 2023 z podziałem na zadania. Część 1: KOSZENIE PASA DROGOWEGO - zadanie nr 1 - Obwód Drogowy Tylice i Jelenia Góra. Szczegółowy op...
9700515 2023-06-12
godz. 10:00
URZĄD MIASTA SIERADZ Przedmiotem zamówienia jest budowa wielopokoleniowego placu zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu.Zamówienie obejmuje wykonanie robót rozbiórkowyc...
9660507 2023-06-12
godz. 10:00
ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH NZI.261.7.2023 - „Zaprojektowanie i zagospodarowanie zielenią terenów miejskich w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice - Część 1” NZI.261.7.2023 - Zaprojektowanie i zagospodar...
9713390 2023-06-12
godz. 11:00
GDAŃSKIE WODOCIĄGI S.A. Monitoring, sprzątanie, koszenie terenu stref ochrony pośredniej dla UW Straszyn, Lipce, Dolina Radości
9714268 2023-06-14
godz. 15:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD ZLEWNI W ZIELONEJ GÓRZE „Sprzedaż drewna na pniu, pozyskanego w systemie PKN (pozyskanie kosztem i staraniem nabywcy – samowyrób) zlokalizowanego na działce nr 584/9 obręb Urzuty, gmina Nowogród Bobrzańsk...