Przetarg 9909244 - Kontynuacja inwestycji: Rewaloryzacja Miejskiego Domu...

   
Analizuj Zamówienie 9909244 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-08-31
przedmiot ogłoszenia
Kontynuacja inwestycji: Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą te
chniczną i zagospodarowaniem terenu.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kontynuacja inwestycji: Rewaloryzacja Miejskiego Domu Kultury wraz z jego przebudową, rozbudową i nadbudową oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”.2) Zamawiający w celu zapoznania Wykonawcy z charakterem obiektu oraz szczegółami technicznymi oraz specyfiką przedmiotu zamówienia, wymaga dokonania wizji lokalnej na terenie Miejskiego Domu Kultury, przed złożeniem oferty, pod rygorem odrzucenia oferty Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. 3) Zamawiający sporządzi rejestr podmiotów, które dokonały wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 06.09.2023r. o godz. 10:00. Zamawiający dopuszcza inny termin wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu terminu, jednak nie później niż na 4 dni przed datą otwarcia ofert.

WI.271.16.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00400565/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2023/BZP 00025423/04/P
Po zmianie:
2023/BZP 00025423/05/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-21 10:00
Po zmianie:
2023-09-25 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-21 10:30
Po zmianie:
2023-09-25 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-20
Po zmianie:
2023-10-24
branża Budowlana - obiekty
podbranża obiekty użyteczności publicznej
kody CPV 45212300
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty użyteczności publicznej

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9934518 2023-12-06
godz. 12:00
URZĄD GMINY I MIASTA ŚWINOUJŚCIE „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym, przy ul. Karsiborskiej 11 w Świnoujściu” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową (Projekt Budowlany, Projekt W...
10090172 2023-12-08
godz. 10:00
COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O. W GDAŃSKU Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, czyli przebudowa i dostosowanie niewykorzystanej powierzchni części V piętra w Szpitalu św. Wojciecha do potrzeb prowadzenia działalności lecznicz...
10101021 2023-12-11
godz. 09:00
URZĄD GMINY OSIEK Budowa przedszkola i żłobka w Osieku Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola wraz z oddziałem żłobka w miejscowości Osiek, działka nr 310/3, 310/4, ...
10079527 2023-12-12
godz. 10:00
URZĄD GMINY BŁASZKI UTWORZENIE OŚRODKA WSPARCIA CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNEGO W DOMANIEWIE 5.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły na Cent...
10083708 2023-12-12
godz. 11:00
URZĄD GMINY CZERWONAK Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerwonaku wraz z uzyskaniem dokumentu umożliwiającego użytkowanie obiektu. Rozbudowa obejmuje budynek dwukondygnac...
10107676 2023-12-15
godz. 09:00
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W WARSZAWIE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku laboratorium Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji.ZAKRES:Przedmiot zamówienia opisany w załącznikach do SWZ, należy wykonać zgodnie z dokument...
10114231 2023-12-15
godz. 10:00
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA Budowa Parku Naukowo-Badawczego dla Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury - ETAP 1 ZAKRES PRAC OBEJMUJE roboty w branży budow...
10113056 2023-12-18
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 2 PUM W SZCZECINIE Roboty budowlane - Przebudowa budynku A Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.
10063717 2023-12-20
godz. 09:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU Budowa Podstacji w Łapach w systemie "zaprojektuj i wybuduj" Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa Podstacji w Łapach polegająca na pracach projektowych i wykonaniu robót budowlany...
10078422 2024-01-15
godz. 14:00
GEOVITA S.A Realizacja w formule Zaprojektuj i Wybuduj polegająca na wykonaniu projektu budowlano-wykonawczego, aranżacji wnętrz oraz robót budowlanych i wykończeniowych związanych z remontem i przebudo...