Przetarg 7912278 - KONSERWACJA, SERWIS BIEŻĄCY I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ...

   
Analizuj Zamówienie 7912278 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
KONSERWACJA, SERWIS BIEŻĄCY I USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ KOTŁOWNI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 26 WOJS
KOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W ZEGRZU
Numer referencyjny: ZP/8/2021

1. Przedmiotem zamówienia jest przegląd, konserwacja, serwis bieżący i usuwanie awarii urządzeń kotłowni znajdujących się na terenach administrowanych przez 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zegrzu.
2. Zamawiający ze względu na umiejscowienie przedmiotu zamówienia w różnych lokalizacjach, podzielił je na 6 zadań:
1) przegląd i konserwacja kotłowni gazowo – olejowej, wymiennikowni ciepłej wody użytkowej ze stacją uzdatniania wody, zbiorników olejowych i stacji gazowej w budynku nr 10 na terenie kompleksu 151 w Zegrzu,
2) przegląd i konserwacji kotłowni olejowej (lokalnej) w bud. nr 313 na terenie kompleksu w Zegrzu,
3) przegląd i konserwacja kotłowni, odzysku ciepła ze ścieków oraz instalacji solarnej wraz z osprzętem tych urządzeń – zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych w budynku 321 – Kompleks Wychowania Fizycznego Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, (usuwanie awarii nie dotyczy budynku 321 w Zegrzu)
4) przegląd i konserwacja kotłowni gazowej z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej w budynku nr 17 na terenie kompleksu wojskowego Zielonka,
5) przegląd i konserwacja kotłowni opalanej olejem opałowym z zasobnikiem wody użytkowej w budynku nr 14 na terenie kompleksu wojskowego Puszcza Mariańska,
6) przegląd i konserwacja kotłowni gazowej w budynku nr 14 w kompleksie wojskowym w Kazuniu Nowym
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania – zawarto w załącznikach nr 2 do umowy
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ
6. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem SOI:
SOI Zegrze pod nr tel. 261 883 405,
SOI W-Wa Rembertów pod nr 261 815 068
SOI Kazuń pod nr 261 863 061
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Miejsce wykonania zamówienia:
budynek 2, 313, 321 - ul. Juzistek 2, 05 – 131 Zegrze
budynek 17 – ul. Prymasa Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
budynek 14 – 96 – 330 Puszcza Mariańska
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
kody CPV 50531200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się