Przetarg 7469038 - KONSERWACJA POKRYCIA DACHU Z PAPY BUDYNKU NR 22 W KOMPLEKSIE...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7469038 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-05-07
przedmiot ogłoszenia
KONSERWACJA POKRYCIA DACHU Z PAPY BUDYNKU NR 22 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W GRUBNIE K/CHEŁMNA – sprawa nr 27/2020
Numer referency
jny: 27/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja pokrycia dachu z papy budynku nr 22 w kompleksie wojskowym w Grubnie k/Chełmna, zgodnie z wymaganiami oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i zakresem robót zawartym dokumentacji przetargowej oraz na warunkach określonych przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: naprawę pokrycia dachowego poprzez ułożenia jednej warstwy papy termozgrzewalnej, częściowa wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich; malowanie elementów metalowych na dachu; wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.
Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, poręcze, mostki, daszki i zabezpieczenia na terenie robót, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, wygrodzenie terenu robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i na swój koszt.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa w szczególności: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (w tym przedmiar robót i dokumentacja projektowa) oraz ogólne warunki umowy.
3. Obiekt, w zakresie którego będą wykonywane roboty na czas ich realizacji będzie czynny.
Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających w budynku.
4. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt),
2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zalaniem,
3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku i przebywającym
w budynku oraz wokół budynku ze względu na fakt, iż roboty odbywać się będą na obiekcie czynnym,
4) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku przez pracowników, żołnierzy i interesantów jednostki wojskowej,
5) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników budynku.
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według cen wskazanych w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.
7. Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność
i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach.
8. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia znaku towarowego, patentu, pochodzenia – należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym (podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy).
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub wyroby do wykonania przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez złożenie opisu technicznego i podania nazwy produktu i producenta.
W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji o zastosowaniu materiałów równoważnych uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje materiały wskazane w dokumentacji.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.
10. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z dokumentacją opracowaną przez Zamawiającego oraz wytycznymi (poleceniami) i Inspektora Nadzoru.
11. Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.
12. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności.
Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających
z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 r., poz. 701 z późn.zm.).
W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać wraz z ofertą podwykonawcę.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
13. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru. Z każdorazowego wywozu
i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy).
Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu.
Wartość złomu zostanie ustalona następująco:
ilość kg złomu stalowego x 0,40 zł/kg (średnia cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim).

13. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę co najmniej 3-osób wykonujących roboty budowlane objęte umową tj. naprawę pokrycia dachowego poprzez ułożenie warstwy papy termozgrzewalnej, w zw. z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na umowę o pracę wszystkie osoby przeznaczone do ułożenia papy termozgrzewalnej, objętych przedmiotem zamówienia, co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym.
branża Dekarstwo
podbranża pokrycia dachowe, obróbka blacharska
kody CPV 45261000, 45261320, 45442100, 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się