Przetarg 6345519 - KONSERWACJA I NAPRAWA ILUMINACJI ŚWIETLNYCH...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6345519 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2018-10-15
przedmiot ogłoszenia
KONSERWACJA I NAPRAWA ILUMINACJI ŚWIETLNYCH (ZIMOWO-ŚWIĄTECZNYCH) NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
Numer referencyj
ny: ZP.3310/23/2018

I. ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA:

1) Montaż elementów świetlnych w ilości - 1458 elementów,
2) Montaż choinki świetlnej wolnostojącej LED o wysokości ok. 10,0 m oraz bombki świetlnej wolnostojącej LED o średnicy ok. 3,0 m w ilości – 2 szt,
3) Utrzymanie, konserwację, naprawę elementów świetlnych oraz choinki świetlnej i bombki świetlnej tj. wymianę spalonych żarówek, wymiana uszkodzonych przewodów zasilających elementy świetlne, zabezpieczeń, mocowań itp. w ilości - 1755 elementów,
4) Demontaż elementów świetlnych z ich posegregowaniem, naprawą uszkodzonych
i dostarczeniem do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego w ilości – 1458 elementów,
5) Demontaż choinki świetlnej wolnostojącej LED o wysokości ok. 10,0 m oraz bombki świetlnej wolnostojącej LED o średnicy ok. 3,0 m i dostarczeniem do miejsca składowania wskazanego przez Zamawiającego w ilości – 2 szt.

2. Wykaz iluminacji świetlnych objętych umową stanowi załącznik Nr 1 do umowy.
3. Koszty materiałów wykorzystanych do wykonania prac wymienionych w ust. 2 oraz sprzętu niezbędnego do wykonania prac objętych umową ponosi Wykonawca.


2. Zasady wykonania prac

1. Wszystkie odpady powstałe w wyniku wykonania usługi są własnością Wykonawcy.
Koszty związane z usuwaniem, składowaniem i utylizacją odpadów ponosi w całości Wykonawca.
2. Prace objęte umową, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie w czasie trwania umowy w sposób zapewniający prawidłowe, nieprzerwane działanie iluminacji świetlnych.
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował usługę objętą umową niezgodnie z jej zapisami, bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, zasadami BHP Zamawiający ma prawo:
nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania usługi,
odstąpić od umowy w całości lub części z winy Wykonawcy ,
powierzyć poprawienie lub wykonanie prac objętych umową innym podmiotom na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych.

3. Odpowiedzialność Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac, za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania prac oraz za zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu usługi. Prace będą prowadzone zgodnie
z wymogami przepisów budowy urządzeń elektrycznych i w oparciu o aktualne akty prawne dotyczące ich eksploatacji z zastosowaniem urządzeń i materiałów posiadających certyfikaty jakości oraz zgodności z wymogami norm i bezpieczeństwa.
2. Wykonawca zapewni organizację pracy w oparciu o ustalenia ustawy „Prawo Energetyczne”
w sprawie BHP w zakładach energetycznych oraz innych zakładach pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.
3. Wykonawca odpowiada za własne działania, uchybienia i zaniechania przy wykonywaniu zobowiązań, określonych umową .
4. Wykonawca odpowiada za szkody i straty powstałe w pracach, materiałach i sprzęcie spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy podczas wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w wyniku zdarzeń losowych w czasie realizacji prac objętych umową oraz z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
6. Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie uporządkowanym i przeznaczy go wyłącznie na cel zawiązany z realizacją umowy. Po zakończeniu prac Wykonawca pozostawi cały teren prac w stanie czystym i nadającym się do użytkowania.
7. Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym dokładny termin montażu i demontażu iluminacji świetlnych.
8. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić całodobowy system przyjmowania zgłoszeń w sprawie nieprawidłowego funkcjonowania iluminacji świetlnych.
branża Energoelektryczna
podbranża oświetlenie, urządzenia, materiały
kody CPV 50800000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się