Zlecenie 7764057 - Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy...

   
Zamówienie 7764057 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-10-20
przedmiot zlecenia
Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy – program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regi
onu. Edycja II

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, dla 10 osób. W kursach uczestniczyć będzie maksymalnie 10 osób - uczestników projektu „Komplementarnie z potrzebami świętokrzyskiego rynku pracy - program nabywania kwalifikacji w branżach strategicznych dla regionu. Edycja II”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, (w tym o niskich kwalifikacjach tj. posiadający wykształcenie maksymalnie średnie), w wieku pow. 18 roku życia, zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, aktywnych ekonomicznie/zawodowo. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursów dla łącznie maks. 10 osób. Jednak w zależności od wyników rekrutacji Zamawiający przewiduje możliwość: – zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs w ramach realizacji przedmiotu zamówienia z maks. 10 osób do 1 osoby – zrealizowanie przedmiotu zamówienia dla 1 maks. 10 osobowej grupy – zrealizowanie przedmiotu zamówienia dla 2 maks. 5 osobowych grup bez zwiększenia łącznej liczby uczestników, tj. dla łącznie 10 osób (np. w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości zebrania grupy i skierowania uczestników na szkolenie w tym samym czasie, tj. gdy uczestnicy na szkolenie będą kierowani do odbycia kursu indywidualnie w różnych odstępach czasu). Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania minimum jednego i maksymalnie 2 kursów dla łącznie maks. 10 osób z zakresu obsługi suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, w wymiarze min. 39 godz. na osobę. Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę powyższe okoliczności. Każdy kurs musi być realizowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008), wydane na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 667), przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. Każdy kurs dla każdej osoby musi zakończyć się egzaminem państwowym, prowadzonymi zgodnie z zgodnie Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1008)zdawanym przed Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Każda osoba po zdaniu egzaminu otrzyma Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez upoważnione instytucje. Po zakończonym szkoleniu, Wykonawca zorganizuje oraz dopilnuje terminowego przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego UDT dla uczestników. Organizacja obejmuje zebranie od uczestników dokumentów i zaświadczeń wymaganych do zgłoszenia do egzaminu UDT, zapewnienie miejsca i terminu przeprowadzenia egzaminu oraz obecność przedstawiciela Wykonawcy podczas egzaminu. Opłatę za egzamin, za zgłoszonych uczestników wnosi Zamawiający bezpośrednio na konto UDT, nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia pierwszego dnia szkolenia. Kurs/y realizowane będą na terenie województwa świętokrzyskiego. Ostateczna lokalizacja kursu będzie zależeć od preferencji/ bliskości/ łatwości dojazdu szkolonej grupy.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża szkolenia zawodowe
kody CPV 80500000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Świętokrzyskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się