Przetarg 8822059 - Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów...

   
Analizuj Zamówienie 8822059 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2022-04-05
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Ś
wiebodzin Numer referencyjny: ZP.271.8.2022
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin, obejmujący:
1.1. Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminującego anonimowość i zbiorową odpowiedzialność wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym systemem oraz wykonaniem NIEzbędnych robót budowlanych na terenie gminy Świebodzin, zwanego dalej „Systemem” na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,
1.2. Modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory 55, poprzez jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie wraz z dostarczeniem systemu informatycznego do jego obsługi i aplikacji mobilnej dla użytkowników, zwanego dalej „PSZOK”.
1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowy System Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na terenie Gminy Świebodzin, obejmujący: 1.1. Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów eliminującego anonimowość i zbiorową odpowiedzialność wraz z dostawą narzędzi umożliwiających kontrolę selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej i zarządzanie tym systemem oraz wykonaniem niezbędnych robót budowlanych na terenie gminy Świebodzin, zwanego dalej „Systemem” na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, 1.2. Modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jeziory 55, poprzez jego zaprojektowanie, budowę i wyposażenie wraz z dostarczeniem systemu informatycznego do jego obsługi i aplikacji mobilnej dla użytkowników, zwanego dalej „PSZOK”. 2. Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1a do SWZ (dot. Systemu) oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym Załącznik nr 1b do SWZ (dot. PSZOK). 3. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. 4. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 086-233926 z dnia 2022-05-03:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 03/08/2022
Powinno być:
Data: 10/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 06/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:30


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie TED nr 2022/S 091-251363 z dnia 2022-05-11:
Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: VI.3)
Zamiast:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
Powinno być:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 10/08/2022
Powinno być:
Data: 13/08/2022
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 13/05/2022
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 16/05/2022
Czas lokalny: 09:30
branża Projektowanie, Ekologia, środowisko
podbranża projekt inny, ochrona środowiska
kody CPV 31600000, 35121300, 35123500, 45220000, 45262400, 45310000, 45314000, 45314320, 71320000, 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: projekt inny , ochrona środowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8898408 2022-05-23
godz. 23:59
MPOWER SP. Z O.O. Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPZP.01.01.00-32-0021/21 pn. „Badania i budowa prototypów oraz serii próbnej innowacyjnych maszyn napędowych dla bezemisyjnego transportu” (dalej: „P...
8910076 2022-05-24
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SP. Z O.O. Opracowanie koncepcji budowy linii produkcyjnej paliwa alternatywnego RDF na terenie Instalacji Komunalnej w Cżartorii, gm. Miastkowo, na dżiałce nr 234
8913098 2022-05-25
godz. 08:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym na posterunkach ruchu Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach.
8916208 2022-05-25
godz. 10:18
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wykonanie projektu osłon stałych w Pracowni Endoskopii Gastrologicznej w związku ze zmianą miejsca użytkowania aparatu Siremobil Compact L. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie projektu Wg p...
8916792 2022-05-27
godz. 09:00
EC1 ŁÓDŹ-MIASTO KULTURY W ŁODZI 286/FDW/BSU/2022 Usługa opracowania elementów graficznych wystawy Materia Kina PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Usługa opracowania elementów graficznych Usługa opracowania elementów graficznych wy...
8913044 2022-05-27
godz. 10:00
DOLNOŚLĄSKA SŁUŻBA DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbiórka i budowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 6+292 i 7+728 w m. Walim”. CPV 71.32.23.00-4. Wykonanie dokumenta...
8921105 2022-05-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY TOMASZÓW MAZOWIECKI Ewaluacja i aktualizacja Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
8918291 2022-05-30
godz. 10:00
PERN S.A. Opracowanie Projektu Prac Rekultywacyjnych dla Bazy Paliw nr 1 w Koluszkach
8907632 2022-06-01
godz. 10:30
URZĄD GMINY PRZYBIERNÓW „BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W PRZYBIERNOWIE -Część nr 1 – wykonanie robót budowlanych,Część nr 2 - wywóz odpadów, Część nr 3 wyposażenie PSZOK,Część nr 4 nadzór in...
8919721 2022-07-13
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę pisanie tekstów na stronę z dziedziny projektowania wnętrz na podstawie własnego researchu. Proszę o wycenę tekstu za 1 stronę A4.