Przetarg 6629884 - KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA POTRZEB...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6629884 (zakończony)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-03-07
przedmiot ogłoszenia
KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA POTRZEB „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. WRAZ Z TRANSPORTEM
Nume
r referencyjny: SZP/380/7/2019

Przedmiotem zamówienia jest: KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH DLA POTRZEB „CENTRUM MEDYCZNEGO W ŁAŃCUCIE” SP. Z O. O. WRAZ Z TRANSPORTEM
PAKIET I – KOMPLEKSOWE USŁUGI PRANIA
Dokładny opis przedmiotu zamówienia na poszczególne pozycje w pakiecie nr I
zawarty został w Załączniku nr 2, w formularzu asortymentowo-cenowym.
Średnie miesięczne ilości bielizny do prania wynoszą około 10 000 kg
Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 2.1 zawarty jest wykaz placówek „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. Są to „punkty odbioru” brudnej bielizny medycznej do prania oraz przyjmowania czystej bielizny medycznej z prania.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych w obrębie pakietu nr I. W pakiecie nr I, czyli w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być ujęte wszystkie pozycje asortymentowe. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w pakiecie nr I w załączniku nr 2 spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej.
A.PODSTAWOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1)Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. wraz z transportem zgodnie z wymogami sanitarno – epidemiologicznymi.
2)Bielizna medyczna obejmuje: bieliznę ogólnoszpitalną, bieliznę zakaźną (z oddziału zakaźnego), bieliznę skażoną, odzież roboczą, odzież prywatną (odzież osób bezdomnych), ubrania pensjonariuszy (odzież z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łańcucie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce), pościel, fartuchy, piżamy, koce, poduszki, materace, mopy.
3)Pod pojęciem kompleksowych świadczeń usług pralniczych rozumie się: pranie, dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, składanie w kostkę czystej bielizny medycznej, a także segregowanie i pakowanie zgodnie z asortymentem i oznaczeniami na materiale oddanym do pralni, reperacja z przyszywaniem guzików do bielizny medycznej wraz z transportem asortymentu brudnego do prania i przywozem asortymentu czystego po praniu na koszt WYKONAWC, oraz dezynfekcję w komorze dezynfekcyjnej, materacy.
4)Postępowanie z bielizną medyczną: czysta bielizna medyczna powinna być zapakowana w zależności od przyjętego postępowania np. zapakowana w folię lub worek zewnętrzny bakterioszczelny wielokrotnego użytku lub w inny sposób zabezpieczona przed zanieczyszczeniami na całej drodze z pralni WYKONAWCY do ZAMAWIAJĄCEGO, jak również przy załadunku i transporcie z „punktów odbioru”.
5)Usługa powinna być: wykonywana zgodnie z technologią prania i barierą higieniczną przystosowaną do prania bielizny medycznej. Pralnia powinna spełniać wymogi sanitarno-higieniczne i posiadać komorę dezynfekcyjną lub możliwość korzystania z komory dezynfekcyjnej.
6)Do obowiązków Wykonawcy należy:
a)Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleconej do prania bielizny medycznej do poszczególnych „punktów odbioru” znajdujących się przy ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie oraz ZOL Handzlówka.
b)Przeprowadzanie dezynfekcji.
c)Transport w zakresie odbioru bielizny medycznej brudnej i dostawy czystej do „punktów odbioru” znajdujących się przy ul. Paderewskiego 5 w Łańcucie i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Handzlówce, 37-123 Handzlówka 262 (odległość około 13 km od „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o.).
7)Na podstawie ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1459) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.06.2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa, oraz wytycznych Starosty Powiatu Łańcuckiego dotyczących zasad przygotowania sektora ochrony zdrowia do działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość świadczenia usług przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
C.POZOSTAŁE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych.
2.Oferty należy składać do jednej części.
3.Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi prania związane z przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem SIWZ oraz z formularzem asortymentowo – cenowym.
4.Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi wynikiem udzielonych odpowiedzi na pytania Wykonawców, modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5.Podane przez Zamawiającego ilości są szacunkowymi usługami prania na okres 12 miesięcy
i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy,
w pakiecie, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości usług prania w każdej pozycji w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy.
6.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo – prawnych.
7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy.
9.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców.
10.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
11.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
13.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
14.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia.
Zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1.Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a Ustawy – Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą brały czynny udział w wykonaniu przedmiotu zamówienia, jeśli wykonanie to polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z p. zm.).
2.Zamawiający wymaga minimalnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę minimum 2 osoby wykonujące czynności związane z realizacją niniejszej umowy to jest (kierowców samochodów odbierających brudną bieliznę i przywóz czystej bielizny medycznej oraz pracowników zajmujących się praniem brudnej bielizny medycznej, dezynfekcję, suszenie, maglowanie, prasowanie, składanie w kostkę czystej bielizny medycznej, a także segregowanie i pakowanie zgodnie z asortymentem i oznaczeniami na materiale oddanym w całym okresie realizacji umowy).
Zgodnie z art. 22 ust §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
3.W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
4.Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osoby poprzez przedstawienie Zamawiającemu oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonujące osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Ww. oświadczenie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego”. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty przetargowej ww. oświadczenia.
5.W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Termin i realizacja zamówienia:
1.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od pierwszego dnia obowiązywania umowy.
2.Termin realizacji usługi:
1)maksymalnie do 48 godzin od dnia odbioru, gdy bielizna odbierana jest w „punktach odbioru” zlokalizowanych w Łańcucie, z zastrzeżeniem pkt. 3),
2)maksymalnie do 72 godzin od dnia odbioru, gdy bielizna odbierana jest do prania w punkcie odbioru „ZOL Handzlówka”, z zastrzeżeniem pkt. 3),
3)pierwszy dzień roboczy kolejnego tygodnia w przypadku odbioru bielizny do prania w piątek.
3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 14.35 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt.
4.Odbiór brudnej i przyjęcie czystej bielizny odbywać się będzie w „punktach odbioru” zlokalizowanych:
1)w Łańcucie: codziennie w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.35;
2)w ZOL Handzlówka: w dniach roboczych poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 7.30 do 14.35.
Termin płatności:
1.WYKONAWCA złoży u ZAMAWIAJĄCEGO fakturę VAT wraz z zestawieniem wykonanych usług w okresie rozliczeniowym usług, w terminie do 5-go dnia następującego miesiąca po miesiącu, w którym usługa była świadczona.
2.Strony ustalają jednomiesięczny okres rozliczeniowy.
3.Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr …………………w terminie do 30 dni za wykonane usługi prania i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu wraz z zestawieniem miesięcznym wykonanych usług.
4.Za datę zapłaty faktury VAT rozumie się datę obciążenia rachunku Zamawiającego w obsługującym go banku.
5.Strony uzgadniają, iż w przypadku nieterminowych płatności ze Strony Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet I - Kompleksowe usługi prania - Załącznik nr 2
Usługa prania określona jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 2. Ilość pozycji 2. Pakiet I – Kompleksowe usługi prania – obejmuje asortyment: a)Bielizna medyczna obejmuje: bieliznę ogólnoszpitalną, bieliznę zakaźną (z oddziału zakaźnego), bieliznę skażona, odzież robocza, odzież prywatną (odzież osób bezdomnych), ubrania pen sjonariuszy (odzież z Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Łańcucie oraz Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Handzlówce), pościel, fartuchy, piżamy, koce, poduszki, materace, mopy. b)Usługa prania – obejmuje: Pranie, dezynfekcję, suszenie, prasowanie, maglowanie, składanie w kostkę czystej bielizny medycznej, a także segregowanie i pakowanie zgodnie z asortymentem i oznaczeniami na materiale oddanym do pralni i reperacja z przyszywaniem guzików do bielizny i ubrań szpitalnych wraz z transportem asortymentu brudnego do prania i przywóz asortymentu czystego po praniu na koszt WYKONAWCY. Pozycja 1 obejmuje pkt. a) i b) w ilości 116 000 kg c)Usługa dezynfekcji obejmuje – dezynfekcja materacy. Pozycja 2 obejmuje pkt. c) w ilości 4 000 kg
branża Sprzątanie
podbranża usługi pralnicze
kody CPV 50830000, 98310000, 98311000, 98315000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się