Przetarg 7901595 - Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych w budynkach...

   
Analizuj Zamówienie 7901595 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-29
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowe sprzątanie powierzchni biurowych w budynkach przy ul. Zjednoczenia 110, ul. Zjednoczenia 110b, ul. Boh. Westerplatte
11 w Zielonej Górze
Numer referencyjny: DZ.261.25.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń dodatkowych w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Zielonej Górze oraz w budynkach będących przedmiotem najmu w okresie od: nie wcześniej niż 01.02.2021r. do 31.05.2022r.
Łączna powierzchnia do sprzątania w budynkach wynosi 1 725,56 m2

2. Szczegółowy opis zamówienia zamieszczony jest w załączniku nr 3 pn. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).

3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) wszystkie osoby wykonujące czynności codziennego sprzątania objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby) pracowników wykonujących ww. czynności na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w oświadczeniu dotyczącym zatrudnienia na umowę o pracę.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 4.3. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 13.2.1.e)).
5. Celem wyłączenia odpowiedzialności materialnej Zamawiającego lub Wykonawcy z tytułu szkód powstałych w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe zgodnie z § 6.1. umowy. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod: 90.91.00.00-9 – usługi sprzątania
Dodatkowe kody:
90.91.12.00-8 - usługi sprzątania budynków
90.91.92.00-4 – usługi sprzątania biur
90.91.13.00-9- usługi czyszczenia okien


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540397527-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.01.2021, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13.01.2021, godzina: 10:00
branża Sprzątanie
podbranża sprzątanie pomieszczeń
kody CPV 90910000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się