Przetarg 8844484 - kompleksowa usługa prania pościeli szpitalnej i materacy: ...

   
Analizuj Zamówienie 8844484 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-04-14
przedmiot ogłoszenia
kompleksowa usługa prania pościeli szpitalnej i materacy:

1Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego pra
nia i dezynfekcji oraz odbioru i dostawy bielizny szpitalnej oddziałów dziecięcych i dorosłych, odzieży roboczej personelu, materacy, poduszek, kołder i koców, będących własnością Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej 5, 51 – 149 Wrocław, zwanego dalej ”ZAMAWIAJĄCYM”, w ilości i asortymencie przedstawionym w załączniku nr 1 do SIWZ - „Formularz asortymentowo-cenowy”. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

TP 17/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00126657/01 z dnia: 2022-04-20
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych Przed zmianą:
6) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie (opinię) Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonania usługi prania zgłoszonej do wykonania usługi o dopuszczeniu pralni, w której będzie wykonywania usługa prania
i dezynfekcji, doświadczenia usług dla szpitali i posiadaniu bariery higienicznej;
7) opis technologii prania, prasowania, oraz sposobu transportu czystej
i brudnej odzieży roboczej personelu oraz opis technologii prania, dezynfekcji i sposobu znakowania bielizny szpitalnej, koców, poduszek, kołder i materacy;
8) przedstawienie wdrożonego planu higieny pralni, w której będzie świadczona usługa prania;
9) oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do stosowania i obrotu na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i dezynfekujących;
10) wykaz certyfikatów i świadectw dopuszczenia stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i dezynfekujących;
11) oświadczenie, że Wykonawca usługi ma dostęp do narzędzi, wyposażenia zakładu
i urządzeń technicznych, które umożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
12) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej terenowo dla pralni zgłoszonej do wykonania usługi o spełnieniu warunków sanitarnych środków transportu zewnętrznego będących w posiadaniu Wykonawcy – wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów dopuszczonych do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej; środki transportu przeznaczone do wykonania usługi transportu zewnętrznego bielizny czystej i brudnej winny być przystosowane do przewozu kontenerów (wózków) stojących (wieszaków na ubrania);
13) ostatnie protokoły, dokumenty wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inny podmiot upoważniony do przeprowadzania kontroli sanitarnych, tj.: udokumentowanie przeprowadzania systematycznych kontroli sanitarnych wykonywanych dotychczas usług poprzez załączenie do oferty ostatnich opinii i zaświadczeń. Ww. dokumenty powinny zawierać:
- oświadczenie, że Wykonawca wykonywać będzie usługę spełniającą wymogi stosownych norm, ustaw i rozporządzeń, zwłaszcza resortu Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567,875,1493z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469);
14) certyfikat o wdrożeniu w pralni, w której będzie świadczona usługa prania procedur ujętych w Normie PN 14065 wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do prac wdrożeniowych lub certyfikacyjnych.
Po zmianie:
6) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie (opinię) Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonania usługi prania zgłoszonej do wykonania usługi o dopuszczeniu pralni, w której będzie wykonywania usługa prania
i dezynfekcji, doświadczenia usług dla szpitali i posiadaniu bariery higienicznej;
7) opis technologii prania, prasowania, oraz sposobu transportu czystej
i brudnej odzieży roboczej personelu oraz opis technologii prania, dezynfekcji i sposobu znakowania bielizny szpitalnej, koców, poduszek, kołder i materacy;
8) przedstawienie wdrożonego planu higieny pralni, w której będzie świadczona usługa prania;
9) oświadczenie potwierdzające dopuszczenie do stosowania i obrotu na terenie RP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i dezynfekujących;
10) wykaz certyfikatów i świadectw dopuszczenia stosowanych w pralni Wykonawcy preparatów piorących i dezynfekujących;
11) oświadczenie, że Wykonawca usługi ma dostęp do narzędzi, wyposażenia zakładu
i urządzeń technicznych, które umożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia;
12) aktualne (obowiązujące na dzień składania ofert) zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej terenowo dla pralni zgłoszonej do wykonania usługi o spełnieniu warunków sanitarnych środków transportu zewnętrznego będących w posiadaniu Wykonawcy – wraz z numerami rejestracyjnymi samochodów dopuszczonych do transportu czystej i brudnej bielizny szpitalnej; środki transportu przeznaczone do wykonania usługi transportu zewnętrznego bielizny czystej i brudnej winny być przystosowane do przewozu kontenerów (wózków) stojących (wieszaków na ubrania);
13) ostatnie protokoły, dokumenty wydane przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub inny podmiot upoważniony do przeprowadzania kontroli sanitarnych, tj.: udokumentowanie przeprowadzania systematycznych kontroli sanitarnych wykonywanych dotychczas usług poprzez załączenie do oferty ostatnich opinii i zaświadczeń. Ww. dokumenty powinny zawierać:
- oświadczenie, że Wykonawca wykonywać będzie usługę spełniającą wymogi stosownych norm, ustaw i rozporządzeń, zwłaszcza resortu Ministerstwa Zdrowia, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567,875,1493z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz.U. Nr 40, poz. 469);
14) certyfikat o wdrożeniu w pralni, w której będzie świadczona usługa prania procedur ujętych w Normie PN 14065 wydanego przez firmę posiadającą uprawnienia do prac wdrożeniowych lub certyfikacyjnych.
15)Certyfikaty jakości ISO 9001 & ISO 14001.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00130425/01 z dnia: 2022-04-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-25 09:00
Po zmianie:
2022-04-27 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-25 09:05
Po zmianie:
2022-04-27 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-23
Po zmianie:
2022-05-26UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00133357/01 z dnia: 2022-04-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-27 09:00
Po zmianie:
2022-04-29 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-27 09:05
Po zmianie:
2022-04-29 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-26
Po zmianie:
2022-05-28UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00137391/01 z dnia: 2022-04-27
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-04-29 09:00
Po zmianie:
2022-05-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-04-29 09:05
Po zmianie:
2022-05-05 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-05-28
Po zmianie:
2022-06-03UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00142675/01 z dnia: 2022-05-02
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-05 09:00
Po zmianie:
2022-05-12 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-05 09:05
Po zmianie:
2022-05-12 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-03
Po zmianie:
2022-06-10UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00152946/01 z dnia: 2022-05-11
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-12 09:00
Po zmianie:
2022-05-18 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-12 09:05
Po zmianie:
2022-05-18 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-10
Po zmianie:
2022-06-16UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00159020/01 z dnia: 2022-05-16
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-18 09:00
Po zmianie:
2022-05-19 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-18 09:05
Po zmianie:
2022-05-19 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-06-16
Po zmianie:
2022-06-17
branża Sprzątanie
podbranża dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja, usługi pralnicze
kody CPV 98310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja , usługi pralnicze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8989410 2022-07-05
godz. 09:00
ARESZT ŚLEDCZY W KRAKOWIE Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi dla Aresztu Śledczego w Krakowie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi prania dla A...
8996103 2022-07-08
godz. 15:00
OTWOCKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Mycie i dezynfekcja pojemników na odpady komunalne w altanach śmietnikowych na terenie osiedli Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej położonych w Otwocku, Karczewie i Michalinie
9014544 2022-07-11
godz. 08:00
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE Wykonanie kompleksowych usług prania, dezynfekcji i reperacji bielizny szpitalnej wraz z transportem Nr ZZP-344/49/2022
8976764 2022-07-11
godz. 09:00
UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W LUBLINIE 45.22 - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na usługę sprzątania Numer referencyjny: 45/22 Przedmiotem zamówienia są usługi sprzątan...
8962698 2022-07-12
godz. 09:00
POWIATOWY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZELADZI Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej oraz najem bielizny na potrzeby PZZOZ w lokalizacji Czeladź i Będzin Numer referencyjny: DZA.381.16.2022 Przedmiotem...
9019834 2022-07-12
godz. 11:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH Wykonanie usług dezynsekcji i deratyzacji w budynkach SP ZOZ w Proszowicach.
8970098 2022-07-13
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PRZASNYSZU Usługa prania bielizny szpitalnej Numer referencyjny: SPZZOZ.ZP/36/2022 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych, transportu, wynajmu bie...
9010981 2022-07-14
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŻUROMINIE usługa prania bielizny szpitalnej w okresie 12 miesięcy w ilości 50 000 kg. SPZZOZ-ZP/10/2022
8970122 2022-07-15
godz. 11:00
4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WROCŁAW Świadczenie usługi pralniczej, znakowanie wytypowanego asortymentu za pomocą elektronicznego systemu RFID, transport brudnej i czystej bielizny oraz leasing pościeli i bielizny szpitalne...
9012237 2022-07-20
godz. 00:00
**** DANE PRYWATNE **** Potrzebuję wyprać i zgręplować wełnę alpaczą, Bystra Śląska Potrzebuję wyprać i zgręplować wełnę alpaczą. Zainteresowanych proszę o kontakt.