Przetarg 7309953 - Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7309953 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-01-31
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjo
nalnej placówek publicznych Powiatu Puławskiego - III
Numer referencyjny: RI.272.4.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach (wcześniej Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach), oraz w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Puławach przy ul. Wojska Polskiego 7. Instalacje o mocy minimum 32kW każda z panelami fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachu budynku na systemowej konstrukcji wsporczej. Całość konstrukcji winna być uziemiona i zabezpieczona odgromowo. System ma być wyposażony w rozdzielnie prądowe zawierającą stosowny osprzęt i zabezpieczenia oraz połączony z instalacją elektryczną budynku. Instalacja powinna umożliwiać monitorowanie i zdalny odczyt charakterystycznych parametrów pracy instalacji, oraz wykonywanie raportów w dowolnie wybranym okresie. Ponadto zamówienie obejmuje dostawę i montaż ulicznych lamp LED oświetlających teren szkoły. Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączonej dokumentacji budowlano-wykonawczej.

2. Szczegółowy zakres zamówienia i warunki realizacji określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik Nr 7 do SIWZ, tj. w szczególności:
- dokumentacja projektowa (dokumentacja projektowa w zakresie określonym w punkcie III.1 SIWZ oraz przedmiar robót, który to przedmiar stanowi wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny oferty,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
W celu terminowej realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy szczególnej wydajności i koordynacji prac, w tym w razie konieczności z wykorzystaniem zmianowości prac.
Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie dopuszczona wyłącznie, gdy przyczyna wydłużenia realizacji zamówienia określona w umowie będzie miała faktyczny wpływ na czas realizacji zamówienia.
Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów lub urządzeń określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach (w tym technicznych) i jakości. Operowanie wyłącznie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wymagania w zakresie równoważności określone są zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy (tabele równoważności).
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne.
Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne powinien do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowane rozwiązanie jest równoważne w stosunku do określonego przez Zamawiającego np. certyfikaty, atesty higieniczne PZH, aprobaty (rekomendacje) techniczne ITB, deklaracje zgodności, autoryzacje producenta, karty techniczne itp.), umożliwiające Zamawiającemu porównanie cech technicznych, użytkowych i jakościowych. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego na etapie składania oferty.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9331200, 45310000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się