Przetarg 7765878 - Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj”...

   
Analizuj Zamówienie 7765878 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-20
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: „Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicac
h nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej”
Numer referencyjny: IR. 271.142.2020

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej”.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Etap I:
a) wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego kompletnej dokumentacji projektowej, wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
oraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
2.2.Etap II:
a) wykonanie (po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy/robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) wszystkich robót budowlanych i dostaw, dotyczących przedmiotu zamówienia,
b) realizacja robót na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, a następnie przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy objętego tym etapem,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,
d) opracowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dla zrealizowanej inwestycji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540218223-N-2020 z dnia: 2020-11-05
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 06.11.2020 r. godz. 11.30 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach nr 53 1050 1445 1000 0023 5760 1745 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr IR.271.142.2020 pn.: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: „Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej”. Przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 06.11.2020 r. godz. 11.30 wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299) – składane w oryginale w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Wadowicach pokój nr 25. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć osobiście dokumentu gwarancji lub poręczenia może to zrobić za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Winien wtedy odpowiednio opisać przesyłkę, aby została przekazana do właściwego miejsca w tut. Urzędzie. Nie należy załączać wadium do dokumentów stanowiących ofertę przetargową! 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formie

W ogłoszeniu powinno być:
Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10.11.2020 r. godz. 11.30 3.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek depozytowy Urzędu Miejskiego w Wadowicach nr 53 1050 1445 1000 0023 5760 1745 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr IR.271.142.2020 pn.: Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” projektu pn.: „Nadanie nieczynnemu budynkowi Dworca PKP w Wadowicach nowych funkcji przez stworzenie miejsca aktywności społecznej”. Przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.11.2020 r. godz. 11.30 wadium winno znajdować się na koncie zamawiającego. 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 299) – składane w oryginale w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Wadowicach pokój nr 25. UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć osobiście dokumentu gwarancji lub poręczenia może to zrobić za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera. Winien wtedy odpowiednio opisać przesyłkę, aby została przekazana do właściwego miejsca w tut. Urzędzie. Nie należy załączać wadium do dokumentów stanowiących ofertę przetargową! 4. Dopuszczalne jest złożenie wadium w jednej lub więcej niż jednej formieMiejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-06, godzina: 11:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-10, godzina: 11:30,
branża Budowlana - obiekty, Projektowanie
podbranża obiekty zabytkowe, obiekty użyteczności publicznej, projekt budowlany, nadzór, kosztorys, przegląd
kody CPV 37000000, 39000000, 45000000, 45111200, 45111291, 45111300, 45112710, 45210000, 45212350, 45260000, 45400000, 71220000, 71242000, 71247000, 71248000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się