Przetarg 7391966 - Kompleksowa obsługa w zakresie zabezpieczenia...

   
Analizuj Zamówienie 7391966 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa obsługa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
N
umer referencyjny: ZP/06/20/TKT/TKS/PN

Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części (Zadania). Zadanie nr 1 obejmuje nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiektach Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu. Zadanie nr 2 obejmuje pełnienie służby asystencyjnej w trakcie spektakli i prób w Teatrze Muzycznym Capitol. Nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu dotyczy budynku Teatru przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, budynków przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72a oraz budynku przy ul. Kwidzyńskiej 33. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w trakcie spektakli i prób polega na zapewnieniu służby asystencyjnej, tj. wykwalifikowanej obsługi p.poż. (dyżury) w trakcie spektakli i prób odbywających się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1814).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiektach Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu: budynek Teatru przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, budynki przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72a, budynek przy ul. Kwidzyńskiej 33, obejmujący w szczególności: a) uczestnictwo Wykonawcy w usuwaniu awarii urządzeń związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym. Maksymalny czas na przystąpienie do uczestnictwa w usuwaniu awarii poza dyżurami oraz w dni ustawowo wolne wynosi 8 godzin licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do uczestnictwa w usuwaniu awarii w czasie podanym w ofercie, b) prowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia p.poż we wszystkich obiektach należących do Zamawiającego lub będących w jego eksploatacji, c) udział w komisjach odbioru scenografii nowych sztuk teatralnych, d) nadzór nad rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego, e) nadzór nad terminami wykonywania przeglądów urządzeń systemów ppoż. w obiektach i informowanie o tym osoby odpowiedzialnej, f) współdziałanie z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej, g) dokonywanie analizy skutków i przyczyn zaistniałych pożarów, zapłonów i miejscowych zagrożeń, h) prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej, i) wymagane są dyżury Wykonawcy dwa razy w tygodniu – wtorek i piątek w godzinach od 10:00 do 13:00 w siedzibie Zamawiającego, j) prowadzenie szkoleń dla nowoprzyjętych pracowników Zamawiającego z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zamówienie realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1372 ze zm.)

Część nr: 2 Nazwa: Zabezpieczenie przeciwpożarowe w trakcie spektakli i prób
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu służby asystencyjnej, tj. wykwalifikowanej obsługi p.poż. (dyżury) w trakcie spektakli i prób odbywających się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1814). Dyżury pełnione będą na Dużej Scenie, Scenie Ciśnień, Scenie Restauracja oraz w innych przestrzeniach budynku Teatru przy ul. Piłsudskiego 67, wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zadaniem posterunków asystencyjnych p.poż. jest zapewnienie należytego stanu bezpieczeństwa pożarowego. Przed rozpoczęciem każdej próby lub spektaklu Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: a) zapoznać się Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, rozkładem poszczególnych pomieszczeń, w budynku, wejściami i drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz miejscami rozmieszczenia wyłączników kurtyny stalowej, b) sprawdzić łączność z Państwową Strażą Pożarną, c) sprawdzić otwarcie drzwi ewakuacyjnych, d) sprawdzić czy drogi i wyjścia ewakuacyjne nie są zastawione, e) sprawdzić stan ilość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sieci hydrantowej, f) sprawdzić działanie urządzeń p.poż, kurtyny stalowej, klapy dymowej, instalacji sygnalizacyjno - alarmowej, g) przy udziale elektryka sprawdzić działanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i przeszkodowego, h) dokonać przeglądu widowni i pomieszczeń przy scenicznych pod względem zabezpieczenia p.poż, i) dopilnować przestrzegania zakazu palenia tytoniu przez widzów i pracowników, wskazać miejsca do tego wyznaczone, j) sprawdzić czy w garderobach eksploatacja urządzeń elektrycznych odbywa się pożarowo bezpiecznie. W czasie spektaklu Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: a) sprawdzić stan bezpieczeństwa pożarowego w obrębie sceny, zaplecza technicznego, nadscenia i widowni, szatni i foyer, b) podczas wykonywania efektów świetlnych oraz pirotechnicznych – pilnie je śledzić z przygotowanym sprzętem gaśniczym, wymagane jest odrębne zabezpieczenie i nadzór. Po zakończeniu spektaklu Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności: a) dokonać wspólnie z Kierownikiem Technicznej Obsługi Sceny lub z osobą przez niego wyznaczoną, przeglądu sceny, zaplecza technicznego, podscenia i przyległych pomieszczeń oraz garderób – pod względem bezpieczeństwa pożarowego, b) dopilnować zamknięcia drzwi wiodących ze sceny, c) sprawdzić wszystkie kondygnacje widowni po opuszczeniu Teatru przez widzów i pracowników, pod względem bezpieczeństwa pożarowego. Służba asystencyjna p.poż. Teatru Muzycznego CAPITOL – Duża Scena składa się z trzech posterunków ochronnych: a) posterunek nr 1 - dowódca posterunku - pełni dyżur na scenie, b) posterunek nr 2 - na widowni, foyer – parter, c) posterunek nr 3 - widownia, foyer - I i II piętro. Służba asystencyjna p.poż. Teatru Muzycznego CAPITOL - Scena Ciśnień, Scena Restauracja lub inna przestrzeń Teatru składa się z jednego posterunku ochronnego: a) posterunek nr 1 - dowódca posterunku - pełni dyżur na scenie / w wyznaczonym miejscu. Dyżury pełnione będą na podstawie planu prób i spektakli. Ponadto, Zamawiający wymaga pełnienia dodatkowych dyżurów nie wynikających z planu prób i spektakli. W takich sytuacjach Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić osoby do pełnienia dyżurów, w czasie podanym w ofercie, jednak nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.
branża Ochrona
podbranża sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 75251110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się