Przetarg 7392098 - Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Skołyszyn oraz...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7392098 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-18
przedmiot ogłoszenia
Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Skołyszyn oraz jednostek organizacyjnych
Numer referencyjny: GPIR.271.1.6.2020

Us
ługa bankowej obsługi budżetu obejmować będzie:
Otwarcie i prowadzenie:
1) rachunków: bieżącego Gminy Skołyszyn i rachunków pomocniczych Urzędu Gminy w Skołyszynie,
2) rachunków bieżących i pomocniczych gminnych jednostek organizacyjnych:
• Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie;
• Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach;
• Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Skołyszynie;
• Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym;
• Szkoły Podstawowej w Jabłonicy;
• Szkoły Podstawowej w Kunowej;
• Szkoły Podstawowej w Lisowie;
• Szkoły Podstawowej w Harklowej;
• Szkoły Podstawowej w Przysiekach;
• Szkoły Podstawowej w Święcanach;
• Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie;
• Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie;
• Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.
Wykonawca musi zagwarantować te same warunki prowadzenia rachunków dla Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych oparte będzie na zmiennej sstopy procentowej ustalonej na bazie stawki WIBID 1M dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia arytmetyczna dziennych stanów stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, skorygowane o stały wskaźnik zaoferowany przez Wykonawcę.
• Łączna ilość rachunków bieżących – 15 szt.
• Łączna ilość rachunków pomocniczych – 80 szt.
3) Realizację poleceń przelewów w dniu złożenia zlecenia płatniczego.
Zlecenia płatnicze mogą być składane w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy wskutek nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego zamawiającego. Możliwość prowadzenia operacji bankowych
w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego do godziny 12.00.
• Ilość przelewów do obcego banku realizowanych w formie papierowej – 100 szt. rocznie.
• Ilość przelewów realizowanych do obcych banków w systemie home banking: 20 000 szt. rocznie.
4) Realizację poleceń przelewu w walucie innej niż PLN w formie papierowej lub elektronicznej, na rachunek prowadzony w innym banku. Zamawiający przewiduje ok. 10 poleceń przelewu
w walucie innej niż PLN rocznie.
5) Realizację poleceń przelewu w trybie natychmiastowym (Exspress Elixir i Sorbnet) wraz z wyciągami bankowymi sporządzanymi w formie elektronicznej lub papierowej – ok. 10 poleceń przelewów rocznie.
6) Prowadzenie punktu obsługi kasowej (agencji) na terenie miejscowości Skołyszyn, zapewniającego pełną obsługę bankową w zakresie operacji gotówkowych i bezgotówkowych. Punkt musi być czynny w godzinach 8:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze. Koszt uruchamiania, wyposażenia oraz prowadzenia punktu, ponosi Wykonawca. Zamawiający nie dysponuje lokalem, który mógłby udostępnić na prowadzenie punktu kasowego w miejscowości Skołyszyn. Obowiązkiem Wykonawcy jest znalezienie odpowiedniego lokalu na terenie miejscowości Skołyszyn, jego uruchomienie i wyposażenie. Zamawiający nie wymaga szczególnej lokalizacji punktu, usytuowanie punktu kasowego powinno umożliwiać bezpieczny dojazd samochodem osobowym, punkt powinien być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.
7) Przyjmowanie wpłat gotówkowych. Ilość wpłat gotówkowych podano w Rozdziale XV SIWZ. Jest to kwota ok. 2 600 000,00 zł rocznie i zawiera wszystkie wpłaty dokonywane przez Zamawiającego (w tym przez jednostki organizacyjne), łącznie z wpłatami osób trzecich. Kwota wpłat osób trzecich dokonywanych bezpośrednio na konta Zamawiającego w stosunku rocznym to ok. 500 000 zł.
8) Dokonywanie wypłat gotówkowych. Jest to kwota ok. 1 500 000,00 zł rocznie.
9) Potwierdzenie stanu salda za każdy dzień roboczy najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego.
10) Telefoniczne informowanie o stanie konta bankowego (na żądanie Zamawiającego).
11) Dostarczanie wyciągów w formie papierowej oraz w formie elektronicznej.
Elektroniczny system bankowości internetowej oferowany przez Wykonawcę powinien zapewniać możliwość drukowania dowolnej ilości wyciągów elektronicznych. Jednak Zamawiający również wymaga od Wykonawcy w szczególnych przypadkach dostarczania wyciągów w formie papierowej bez ponoszenia dodatkowych opłat.
• Ilość przekazywanych dowodów księgowych – ok. 10 000 szt. rocznie.
12) Wydawanie blankietów czekowych. Zamawiający nie wyklucza w przyszłości możliwości wprowadzenia realizacji wypłat gotówkowych za pomocą równoważnego systemu wypłat elektronicznych oprócz blankietów czekowych. Jednak w chwili obecnej oraz na potrzeby złożenia oferty wypłaty gotówkowe realizowane będą przez Zamawiającego za pomocą blankietów czekowych. W związku z powyższym w ofercie należy uwzględnić opłatę za wydanie blankietów czekowych w ilości wprowadzonej w formularzu.
• Ilość realizowanych blankietów czekowych – ok. 450 rocznie.
13) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na pisemne zlecenie Zamawiającego (ok. 10 opinii w każdym roku kalendarzowym).
14) Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do 7 dni od złożenia wniosku do kwoty 1 000 000 PLN
w każdym roku kalendarzowym (nie dotyczy gminnych jednostek organizacyjnych). Kredyt w rachunku bieżącym będzie zabezpieczony wekslem własnym in blanco. Kredyt w następnych latach objętych umową może ulec zmianie w przypadku, gdy uchwała na dany rok budżetowy określać będzie inny limit zaciąganego kredytu. Kredyt będzie ewidencjonowany w rachunku bieżącym budżetu gminy. Zamawiający może dysponować środkami do wysokości przyznanego limitu zadłużenia, natomiast każdy wpływ na rachunek bankowy będzie powodował zmniejszenie salda zadłużenia. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stawce WIBOR dla jednomiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, wyliczonej jako średnia z jednego miesiąca poprzedzającego datę przyznania kredytu, powiększonej o stałą marżę banku. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. od salda niewykorzystanej części kredytu. Na uruchomienie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Zamawiający podpisze odrębną umowę kredytową na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu i dokona wszystkich czynności bankowych związanych z udzieleniem kredytu.
15) Udostępnienie elektronicznego systemu typu „home banking”, Usługa typu „home banking” w szczególności winna obejmować:
a) zainstalowanie, na pisemne zlecenie stanowisk do obsługi systemu (czas instalacji jednego stanowiska - do 7 dni od przyjęcia zlecenia),
b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez zamawiającego osób,
c) bieżące doradztwo i pomoc techniczną z zakresu obsługi systemu,
d) bieżącą obsługę techniczną systemu (pomoc techniczna w godzinach od 730 do 1530), a w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań
w celu jej usunięcia),oraz umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku:
e) wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych.
f) uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje).
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wynikłe z nienależytego zabezpieczenia systemu przed działaniem osób nieupoważnionych.
• Planowana ilość stanowisk home banking – 15 stanowisk.
16) Wyrobienie, wydanie oraz obsługa kart bankomatowych dla wybranego przez Zamawiającego rachunku (ok. 2 karty bankomatowe rocznie).
17) Bezpłatne doradztwo bankowe.
18) Wyzerowanie wskazanych rachunków bieżących Gminy i jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu środków z rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego na wskazany przez Zamawiającego rachunek - w ostatnim dniu roku kalendarzowego.
19) Obsługa wypłat zasiłków z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych na terenie miejscowości Skołyszyn.
branża Finanse - bankowość
podbranża usługi bankowe
kody CPV 66100000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się