Przetarg 8509315 - Komisariat Policji w Dorohusku – modernizacja obiektu 1....

   
Analizuj Zamówienie 8509315 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-04
przedmiot ogłoszenia
Komisariat Policji w Dorohusku – modernizacja obiektu

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji obiektu Komisari
atu Policji w Dorohusku (II etap), zlokalizowanego pod adresem: ul. Niepodległości 51,22-175 Dorohusk. Zakres robót budowlanych będzie obejmował w szczególności: 1) w branży budowlanej: a) modernizację budynku gospodarczo-garażowego (w tym modernizację dachu, wykonanie tynków zewnętrznych i malowanie zgodnie z kolorystyką budynku głównego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram, wymiana posadzek wraz podłożami i izolacją przeciwwilgociową, wykonanie napraw tynków wewnętrznych i malowanie), b) wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej wraz z pełną podbudową na terenie obiektu w miejscu ciągów komunikacyjnych jezdnych oraz parkingu dla pracowników oraz interesantów, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych (powierzchnia utwardzeń – ok. 594 m2),c) rozbiórkę istniejącego i wykonanie nowego ogrodzenia wokół całego terenu wraz z bramą wjazdową oraz furtką (długość ogrodzenia – 92 m),d) budowę wiaty na agregat prądotwórczy,e) rozbiórkę istniejącej wiaty śmietnikowej i wykonanie nowego miejsca do gromadzenia odpadów,f) montaż masztu flagowego,2) w branży sanitarnej:a) wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku do pierwszej studzienki rewizyjnej,3) w branży elektrycznej:a) wykonanie nowego oświetlenia terenu,b) wykonanie nowej infrastruktury kablowej terenu: kable zasilania agregatu prądotwórczego, infrastruktura teletechniczna,c) montaż nowego agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem i SZR, d) montaż układu kompensacji energii biernej,e) modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej budynku garażowego,f) rozbudowę monitoringu CCTV, SSWiN budynku garażowego,g) wykonanie zasilania i sterowania bramą przy wjeździe na teren Komisariatu.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentach zamówienia, w szczególności w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), dokumentacji projektowej oraz we wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ. Za uwzględnienie w wycenie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie wykonawca.3. Postulowane wymagania wobec wykonawców:1) akceptacja warunków umowy w całości,2) ujęcie w ofercie wszystkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,3) w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia wszelkich działań i robót budowlanych wymaganych dla realizacji umowy, 4) wykonawca powinien zapoznać się z opisem zawartym w STWiORB i uwzględnić w ofercie wszystkie zawarte w niej wymogi,5) wykonawca wykona na swój koszt wszystkie pomiary, analizy, ekspertyzy oraz badania konieczne do przeprowadzenia w celu prawidłowej realizacji zadania,6) wykonawca przystępując do postępowania przetargowego uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy,7) zamówienie realizowane będzie w czynnym obiekcie, 8) wykonawca zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności i udzielenia gwarancji oraz rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy,9) cena oferty jest ceną ryczałtową stanowiącą wynik kalkulacji własnej wykonawcy dokonanej na podstawie STWiORB. Wyliczenia ceny ryczałtowej wykonawca dokonuje, kierując się własną oceną, doświadczeniem i wiedzą. Wykonawca przed złożeniem oferty ma możliwość wykonania obmiarów z natury. W cenie robocizny, materiałów i sprzętu należy uwzględnić wszystkie koszt narzutów,10) termin płatności faktury VAT – zgodnie z umową (w terminie do 30 dni), forma płatności – przelew,11) Zamawiający nie wymaga złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia,o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.Wizja lokalna jest jednak zalecana w celu prawidłowego sporządzenia oferty.4. Jeżeli wykonawca wystawiał będzie ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy, wówczas w polu faktury o nazwie referencja kupującego umieści następujący symbol: LB3L00.5. Okoliczności wskazane w art. 436 pkt 4 lit b ustawy, tj. w szczególności zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne oraz zasady gromadzenia i zmiany wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych polanach kapitałowych, nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.6. W nawiązaniu do art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Ponadto, należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Za rozwiązanie równoważne do opisywanego przez Zamawiającego zostanie uznane rozwiązanie potwierdzające spełnienie co najmniej parametrów określonych w normie wymaganej przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w zakresie norm, jest obowiązany oświadczyć w ofercie, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.7. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp. Wykonawca/podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby (pracowników fizycznych) wykonujące prace pod kierownictwem kierownika robót lub wykonawcy przy niżej wymienionych czynnościach: - wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych,- wykonanie robót murarskich, wykończeniowych (malarskich, posadzkarskich), instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,- wykonanie prac porządkowych po robotach. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wskazane wyżej czynności. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarte są w § 2 oraz § 20 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

51/1.1.14/21/SZP/B


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00261267/01 z dnia: 2021-11-08
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 7.2. Informacje na temat zaliczek Przed zmianą:

Po zmianie:
Zasady udzielania zaliczek zawarte są w szczególności w § 13 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ):
"3. W przypadku gdy umowa zostanie zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz przewiduje wypłatę całości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu całości przedmiotu umowy, Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania części zamówienia – na wniosek Wykonawcy, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona, według następujących zasad:
a) zaliczka nie może być mniejsza niż 5% sumy wynagrodzenia brutto wskazanego w § 18 ust. 1 lit. a) – c) należnego Wykonawcy, zaś maksymalna kwota zaliczki może wynosić do 50% sumy ww. wynagrodzenia i nie może przekroczyć wysokości limitu środków finansowych Zamawiającego przyznanych w danym roku budżetowym,
b) Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia udzielonej zaliczki bez względu na wysokość udzielonej zaliczki. Zabezpieczenie zaliczki ustala się w kwocie równej kwocie wnioskowanej zaliczki.
c) zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. b) może zostać wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 442 ust. 3 pkt 1) - 4) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie to musi być wniesione najpóźniej na 3 dni przed przewidywaną datą udzielenia zaliczki.
d) Zamawiający przekaże zaliczkę na rachunek Wykonawcy wskazany we wniosku, o którym mowa w lit. e).
e) warunkiem udzielenia zaliczki przez Zamawiającego jest złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę, w którym wskaże on zakres prac, których finansowanie pokryje z udzielonej zaliczki, termin wykonania tych prac oraz ich kosztorys. Na podstawie wniosku Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić zgodę na wypłatę zaliczki. Decyzja Zamawiającego będzie udzielona bez zbędnej zwłoki. Zaliczka może być przekazywana w transzach. Wypłata zaliczki nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę faktury zaliczkowej i wniesieniu zabezpieczenia zaliczki zgodnie z pkt. b) – c).
f) podstawę rozliczenia zaliczki stanowią zapłacone faktury lub dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej. Wypłacona zaliczka będzie rozliczona poprzez pomniejszenie kwoty kolejnych transz zapłaty, aż do momentu całkowitej spłaty zaliczki.
g) w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wartości poprzednio udzielonej zaliczki, Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, zgodnie z procedurą określoną powyżej,
h) udzielanie kolejnych zaliczek przez Zamawiającego wymaga przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia zaakceptowanym podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona, według zasad określonych w ust. 6 Umowy.
i) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie wykonywania umowy.
j) Zwrot zabezpieczenia udzielonej zaliczki może nastąpić w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał zamówienie w zakresie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki.
k) Rozliczenie zaliczki nastąpi najpóźniej w następnym roku kalendarzowym."UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00278251/01 z dnia: 2021-11-22
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2021-11-23 11:00
Po zmianie:
2021-11-25 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2021-11-23 12:00
Po zmianie:
2021-11-25 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2021-12-22
Po zmianie:
2021-12-24
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45110000, 45220000, 45233220, 45261000, 45262700, 45300000, 45310000, 45330000, 45331210, 45340000, 45400000, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się