Przetarg 8899179 - Komisariat Policji Szczecin-Pogodno przy ul. Mickiewicza 161...

   
Analizuj Zamówienie 8899179 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-05-12
przedmiot ogłoszenia
Komisariat Policji Szczecin-Pogodno przy ul. Mickiewicza 161 – remont pomieszczeń w obiekcie

1. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz instalacji sieci strukturalnejw budynku komisariatu wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. Zakres robót branży sanitarnej zawiera wykonanie nowych pionów instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej - hybrydowej, tzn. montażu poziomych kanałów wentylacyjnych do poszczególnych pomieszczeń, przedłużeniu poszczególnych kominów kończących się na strychu ponad dach i wykonaniu podstaw kominowych, montaż nasad hybrydowych na poszczególnych kominach, montaż wentylatorów kanałowych w istniejących kominach. Ponadto, przewiduje się wykonanie nowych instalacji elektrycznych tj. wewnętrznej dla zasilania wentylacji, zasilania komputerów, zasilania jednostki klimatyzacyjnej zewnętrznej na poddaszu oraz teletechnicznej strukturalnej kategorii 7 do komputerów w całym budynku. W zakresie robót ogólnobudowlanych znajdują się: remont i malowanie istniejących drzwi wewnętrznycho charakterze historycznym, jak i montaż nowych drzwi zgodnie z zakresem, wykonanie robót remontowych ścian po zamontowanych instalacjach, odtworzenie fragmentów połaci dachu z dachówki, izolacji połączeń, wykonanie opierzeń dachu. Projektuje się wydzielenie serwerowni z pomieszczenia socjalnego, wprowadzenie nowych ścian działowych murowanych i z płyty DF i DFH2 o odporności ogniowej EI60. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania oferty cenowej (kosztorysów ofertowych)na wykonanie zakresów robót ujętych w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane z nowych materiałów o parametrach określonychw szczegółowych specyfikacjach technicznych dla wszystkich branż.Szczegółowy opis i zakres robót zawarty jest w zbiorze dokumentacji projektowej stanowiącejzałącznik nr 2 do SWZ.

ZZ-2380-50/22


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00179375/01 z dnia: 2022-05-26
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 2.9. Numer planu postępowań w BZP Przed zmianą:
2022/BZP 00098651/04/P
Po zmianie:
2022/BZP 00098651/07/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 6.4.1. Informacje dotyczące wadium Przed zmianą:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium to: 33 000,00 zł.
3. Wadium wnosi się do dnia 27.05.2022 r. do godziny 9:00.
4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000;
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu do jego wystawcy.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski;
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 98 ust. 6 pkt 1 – 3 uPzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp.
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 uPzp.
11. Wykonawca w formularzu oferty wpisuje nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu.
Po zmianie:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wysokość wadium to: 33 000,00 zł.
3. Wadium wnosi się do dnia 02.06.2022 r. do godziny 9:00.
4. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w ww. terminie zostanie zaksięgowane na koncie Zamawiającego.
4. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego: 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000;
2) w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – dokumenty wadialne (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe, poręczenia) muszą zostać przekazane Zamawiającemu w oryginale w postaci elektronicznej, tj. w formie oryginału opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
Dokumenty wadialne nie mogą zawierać postanowień uzależniających ich wygaśnięcie od zwrotu oryginału dokumentu do jego wystawcy.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.
6. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć nazwę zadania, a także wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem
na język polski;
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
8. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniała co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 98 ust. 6 pkt 1 – 3 uPzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
9. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp.
10. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 uPzp.
11. Wykonawca w formularzu oferty wpisuje nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione
w pieniądzu.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-05-27 09:00
Po zmianie:
2022-06-02 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-05-27 09:05
Po zmianie:
2022-06-02 09:05
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża montaż sieci komputerowej, instalacje
kody CPV 45210000, 45310000, 45312100, 45331200, 45332000, 45400000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: montaż sieci komputerowej , instalacje

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8990493 2022-07-06
godz. 09:00
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i remontem łazienek wraz z dobudową przewodów wentylacyjnych dla potrzeb lokali mieszkalnych przy ul. Staszica 1-9 w Gliwicach Zgod...
8988368 2022-07-07
godz. 10:00
URZĄD GMINY TOPÓLKA „Przebudowa z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Orle o garaż na sprzęt ratownictwa wodnego wraz z dociepleniem ściany frontowej zewnętrznej” 1. Przedmiotem zam...
8994410 2022-07-08
godz. 10:00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 1) Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja dwóch sal na pracownie plastyczno-techniczne w Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi”.2) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresi...
9005859 2022-07-08
godz. 14:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. W BOGUSZOWIE-GORCACH WYKONANIE PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ PIECA NA OPAŁ STAŁY NA KOCIOŁ GAZOWY I WYKONANIEM WENTYLACJI NAWIEWNO- WYWIEWNEJ W LOKALU MIESZKALNYM NR 7 PRZY UL. 1 MAJA 48, 58-3...
9015606 2022-07-11
godz. 09:30
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wykonanie przeglądów oraz konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi W ramach umowy Serwisa...
9014003 2022-07-11
godz. 10:30
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI WE WROCŁAWIU Przegląd i konserwacja układu klimatyzacji oraz klimatyzatorów przenośnych w pomieszczeniach wskazanych na terenie Szpitala Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu i konserwacji...
9012012 2022-07-13
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Doposażenie infrastruktury sieciowej dla potrzeb budowy i uruchomienia punktu styku do sieci APN operatora GSM
9002932 2022-07-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY PRZECŁAW Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu
9019478 2022-07-19
godz. 10:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA JARY Montaż izolacji termicznej na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji w budynkach mieszkal¬ nych w zasobach SMB „JARY".
9021634 2022-08-05
godz. 12:00
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE CENTRALA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Zakup usługi zestawienia i utrzymania łączy do sieci Internet dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Numer referencyjny: 993200/271/30/2022 1. Przedmiot zamówienia - świadczenie usług...