Przetarg 7717068 - „Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne,...

   
Analizuj Zamówienie 7717068 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-09-25
przedmiot ogłoszenia
„Instalacje energii odnawialnej w gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń OZE
dla odbiorców indywidualnych Numer referencyjny: PSiG/ZP-1/2020
Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 122 instalacji fotowoltaicznychDostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 122 instalacji fotowoltaicznych:— min. 3,3 kWp – 39 szt.,— min. 4,29 kWp – 80 szt.,— min. 6,6 kWp – 1 szt.,— min. 8,58 kWp – 1 szt.,— min. 9,24 kWp – 1 szt.Łącznie o mocy min. 496,32 kWp,(w tym 83 na budynkach mieszkalnych,30 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych oraz 9 na gruncie).Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgłoszenia wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru instalacji fotowoltaicznych do operatora energii elektrycznej.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis w Rozdziale III ust.4 SIWZ oraz załączniki do SIWZ:Załącznik 4a Projekty budowlane i Załącznik 5a Wykaz lokalizacji,a także Załącznik 11a Wzór umowy.Wskazane w Załączniku 5a lokalizacje mogą ulec zmianie, jednak ich łączna ilość pozostanie bez zmian - Zamawiający wskaże wówczas Wykonawcy inną lokalizację montażu instalacji.Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, na które będzie udzielona gwarancja Producenta i gwarancja Wykonawcy. Urządzenia nie mogą być prototypowe. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.Przy realizacji przedmiotu zamówienia może brać udział podwykonawca. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile informacje te znane są Wykonawcy). Wskazanie to nastąpi w formularzu Oferty oraz w Części II sekcja D JEDZ.Jeżeli Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2019r. poz.1843 z późn.zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZPPostępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 32 instalacji solarnychDostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 32 instalacji solarnych:— min. 3 kW – 13 szt. (2 panele),— min. 4,5 kW – 19 szt. (3 panele).Łącznie o mocy min. 124,5 kW (w tym 28 na budynkach mieszkalnych, 3 na budynkach gospodarczych/niemieszkalnych oraz 1 na gruncie).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis w Rozdziale III ust.5 SIWZ oraz załączniki do SIWZ:Załącznik 4b Projekty budowlane i Załącznik 5b Wykaz lokalizacji,a także Załącznik 11b Wzór umowy.Wskazane w Załączniku 5b lokalizacje mogą ulec zmianie, jednak ich łączna ilość pozostanie bez zmian - Zamawiający wskaże wówczas Wykonawcy inną lokalizację montażu instalacji.Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, na które będzie udzielona gwarancja Producenta i gwarancja Wykonawcy. Urządzenia nie mogą być prototypowe. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.Przy realizacji przedmiotu zamówienia może brać udział podwykonawca. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile informacje te znane są Wykonawcy). Wskazanie to nastąpi w formularzu Oferty oraz w Części II sekcja D JEDZ.Jeżeli Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZPPostępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
Dostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 22 pompy ciepła powietrze-wodaDostawa, montaż, uruchomienie i włączenie do systemu budynków indywidualnych (z terenu Gminy Czarne, Przechlewo i Rzeczenica) 22 pompy ciepła powietrze-woda:— min. 2,025 (0,675 – moc sprężarki) – 8 szt.,— min. 4,155 (1,385 – moc sprężarki) – 14 szt.Łącznie o mocy min. 74,37 kW (w tym 19 w budynkach mieszkalnych oraz 3 w budynkach gospodarczych/niemieszkalnych).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis w Rozdziale III ust.6 SIWZ oraz załączniki do SIWZ:Załącznik 4c Projekty budowlane i Załącznik 5c Wykaz lokalizacji,a także Załącznik 11c Wzór umowy.Wskazane w Załączniku 5c lokalizacje mogą ulec zmianie, jednak ich łączna ilość pozostanie bez zmian - Zamawiający wskaże wówczas Wykonawcy inną lokalizację montażu pompy.Zamawiający wymaga zastosowania urządzeń i materiałów fabrycznie nowych, na które będzie udzielona gwarancja Producenta i gwarancja Wykonawcy. Urządzenia nie mogą być prototypowe. Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót instalacyjno-montażowych stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.We wszystkich miejscach SIWZ i załącznikach do SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 29 ust. 3 PZP i art. 30 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SIWZ i dokumentacji przetargowej, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne" (m.in. zastosowanie urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązuje oferentów do wskazania elementów urządzeń i materiałów równoważnych do zastosowania w stosunku do dokumentacji przetargowej. W myśl art. 30 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (materiały, urządzenia, przynależności) spełniają wymagania określone w SIWZ. Brak wskazania tych elementów będzie traktowane, jako wybór elementów opisanych w SIWZ.Przy realizacji przedmiotu zamówienia może brać udział podwykonawca. Wówczas Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile informacje te znane są Wykonawcy). Wskazanie to nastąpi w formularzu Oferty oraz w Części II sekcja D JEDZ.Jeżeli Podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP.W przypadku braku wskazania w Ofercie podwykonawstwa, Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZPPostępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.
branża Energia odnawialna (OZE)
podbranża energia solarna
kody CPV 9300000, 9330000, 9331200, 9332000, 42511110, 45223200, 45261215, 45300000, 45311200, 45315700, 45330000, 45332200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się