Zlecenie 8174652 - Instalacja komputerowego systemu samoczynnej sygnalizacji...

   
Zamówienie 8174652 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-06-01
przedmiot zlecenia
Instalacja komputerowego systemu samoczynnej sygnalizacji przejazdowej jak do kat ,,B” w oparciu o liczniki osi z zastosowaniem
rejestratora zdarzeń eksploatacyjnych wraz z zabudową telewizji przemysłowej CCTV oraz infrastruktury towarzyszącej na przejeździe w km 49,956 ( w ciągu ulicy Rzecznej w Płocku) na linii 33

1. Zakres robót dla branży srk będzie obejmował co najmniej : a) Wykonawca opracuje projekt budowlany oraz uzyska decyzję o pozwolenie na budowę zgodnie z wymogami prawa budowlanego we właściwej jednostce terenowej celem uzyskania decyzji administracyjnej potwierdzającej możliwość rozpoczęcia robót. b) przygotowanie i opracowanie dokumentacji wykonawczej (technicznej) wymaganej prawem budowlanym oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju poz. 1744 z dnia 20 października 2015r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie zgodnie z późniejszymi zmianami w Rozporządzeniu MIiR poz. 1876 z dnia 2 października 2018 r. i przepisami kolejowymi (WTB-E10) Ie-4 oraz Instrukcją Ie 119. c) dostosowanie nowo zabudowanych urządzeń przejazdowych do wymogów stawianych systemom zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo - drogowych kat ,,B” zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju poz. 1744 z dnia 20 października 2015r. z późniejszymi zmianami w Rozporządzeniu MIiR poz. 1876 z dnia 2 października 2018 r. d) Instalację urządzeń przejazdowych jak do kat ,,B” według procedury „projektuj i buduj” w zakresie obejmującym co najmniej: - dostawę i posadowienie aparatury sterującej SSP ( kontener ) – 1 kpl. - dostawę i posadowienie 4 szt. napędów rogatkowych z półrogatkami - dostawę i posadowienie 2 szt. sygnalizatorów drogowych z sygnalizacja akustyczną - dostawę i posadowienie tarcz ostrzegawczych przejazdowych (Top) – 2 szt. - dostawę i zabudowę czujników koła – 4 szt. - dostawę i instalację urządzenia zdalnej kontroli 1 kpl. na nastawni ,,Pc” - dostawę i montaż urządzeń CCTV do obserwacji przejazdu ( podgląd na nastawni „Pc” w stacji Płock ) i rejestracji zdarzeń na przejeździe z możliwością identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdu drogowego ( zapewnienie przechowywania danych przez minimum 7 dni) spełniających wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie oraz zgodnie z wytycznymi instrukcji Ie-111 dotyczących wymagań stawianych dla urządzeń telewizji przemysłowej stosowanych na przejazdach kolejowo – drogowych kat ,,B”. - ułożenie nowych tras kablowych oraz wykonanie odpowiedniej ilości przewiertów lub przecisków ( typy i długości kabli określi projektant) - realizacja robót infrastruktury kablowej powinna uwzględniać wszystkie warunki, a w szczególności: • wykonanie wykopów w gruncie pod rury ochronne i kable • głębokości wykopów winna być zgodna z wymaganiami • wykopy powinny być tak przygotowane, aby spełniały stosowne wymagania. • ściany wykopów powinny być pochyłe. • głębokość ułożenia kabli w ziemi liczona od powierzchni do kabla nie powinna być mniejsza od 0,8 m. • wykonanie przejść pod linią kolejową • ułożenie rur ochronnych i ich późniejsze uszczelnienie, • ułożenie kabli w wykonanych wykopach, • ułożenie kabli wraz z taśmą sygnalizacyjną, koloru żółtego z napisem „UWAGA KABEL”, oznaczenie trasy położenia kabla ziemnego w miejscach w których brak jest stałych i trwałych obiektów, w miejscach zmiany kierunku ułożenia, w miejscach przejść pod obiektami, w miejscach łączenie kabli powinny być wykonane słupkami z oznaczeniami. • wykonanie przewiertów pod torami, • wykonanie przejść pod drogami, • wykonanie niezbędnych muf roboty należy wykonać zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy należy dokonać sprawdzenia rezystancji istniejących kabli wraz z wykonaniem nowych kart pomiarowych - metryk kabli . e) wykonanie przyłącza z kabla telekomunikacyjnego ( własność PKP TELKOL) celem zabudowy łącza strażnicowego. f) uruchomienie i sprawdzenie urządzeń przejazdowych po zabudowie szafy sterującej wraz z odbiorem technicznym i przekazaniem urządzeń do eksploatacji. g) przeszkolenie personelu eksploatacji i utrzymania z obsługi nowo zabudowanych urządzeń srk 2. Zakres robót dla branży drogowej będzie obejmował co najmniej : a) wykonanie wygrodzenie przejazdu jak do kat ,,B” b) wykonanie oznakowania przejazdu jak do kat ,,B” c) poszerzenie dojazdu do przejazdu po prawej stronie toru, lewej stronie drogi (przedłużyć kolektor, zasypać rów , celem umożliwienia zabudowy napędu rogatki i budowy chodnika. d) poszerzenie nawierzchni przejazdu o około 2,20 m b. celem wykonania prawidłowej szerokości chodnika przez przejazd. 3. Zakres robót dla branży energetyki będzie obejmował co najmniej : a) wykonanie projektu zasilania i oświetlenia przejazdu z zastosowaniem opraw LED-owych dopuszczonych do stosowania w PLK S.A. Rozdzielnicę zastosować w wykonaniu stalowym ocynkowanym lub z tworzywa sztucznego ale obudowaną kratownicą stalową ocynkowaną (przy rozdzielnicy utwardzić teren przez ułożenie kostki lub płyt chodnikowych). W miarę możliwości starać się zlokalizować ją w odległości większej niż 5m od osi toru (tj. poza strefą sieci trakcyjnej), b) podłączenie kontenera ssp do przyłącza energetycznego, c) należy zastosować słupy oświetleniowe kompozytowe (posiadające dopuszczenie PKP PLK S.A. np. firmy Alumast),zabudowane na fundamencie , wyposażone w zawias służący przechylaniu słupa w celu konserwacji opraw, d) oprawy oświetleniowe w drugiej klasie izolacji , minimum IP 66, minimum IK 08, sprawność całej oprawy tj. łącznie z zasilaczem minimum 140 lm/W, oprawa o bryle fotometrycznej asymetrycznej aby oświetlać przejazd a nie drogę poza przejazdem (powyższe w celu optymalizacji kosztów energii elektrycznej), e) sterowanie oświetleniem zegarem astronomicznym wyposażone również w załączanie ręczne (z pominięciem sterownika automatycznego) w celach serwisowych i konserwacyjnych. Wyposażyć w gniazdo i oprawę serwisową, f) zaprojektowanie m.in. nowej linii kablowej zasilającej począwszy od granicy między Zakładem Energetycznym a odbiorcą, g) od rozdzielnicy do opraw należy zastosować kable miedziane o przekroju żył spełniającym wymogi przepisowe ale nie mniejszym niż 4 mm2 (ze względu na zwiększenie wytrzymałości), h) dokumentację powykonawczą szt 4 dostarczyć w wersji elektronicznej na nośniku USB, i) należy odsunąć konstrukcję wsporczą sieci trakcyjnej od krawędzi drogi na odległość zgodną z wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych, j) należy zastosować nowe słupy na fundamentach palowych. Powyższe powinno być zaprojektowane przez projektanta sieci trakcyjnej, k) koszty włączeń napięcia i nadzorów ze strony PKP Energetyka (która jest operatorem dystrybucji zasilania) pokrywa Wykonawca.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Ochrona
podbranża oprogramowanie komputerowe, instalacje
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się