Zlecenie 7743375 - FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ...

   
Zamówienie 7743375
źródło Internet
data publikacji 2020-10-09
przedmiot zlecenia
FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Spichlerzowa 42, 35-322 Rzeszów zaprasza do zło
enia oferty na dostawę środków trwałych w postaci Prasy do oklejania frontów meblowych w ramach projektu pn. WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI FRONTRES W WYNIKU WDROŻENIA WYNIKÓW PRAC BR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: RPPK.01.04.01-18-203/20. FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ogłasza postępowanie dla zamówienia publicznego o szacowanej wartości powyżej 214 000,00 EUR na zakup elementu projektu wymienionego w pkt. 1. Przedmiot zamówienia. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Niniejsze zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie przedsiębiorstwa FRONTRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA pod adresem www.frontres.pl oraz na portalu Baza Konkurencyjności pod adresem www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w serwisie www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa: Prasa do oklejania frontów meblowych – 1 sztuka Wymagane minimalne funkcjonalności i parametry techniczne: • całkowita siła prasowania: minimum 4 000 kN; • ciśnienie w komorze: minimum 8 bar; • minimum 4-metrowa długość płyty grzewczej z powierzchnią roboczą co najmniej 3500 x 1200 mm; • wyposażona w źródło zasilania w sprężone powietrze z inwerterem częstotliwości; • źródło zasilania wyposażone w 2 zbiorniki buforowe o łącznej pojemności: minimum 4000 l; • wymagane ciśnienie powietrza źródła zasilania: minimum 12 bar; • zapewnia bezawaryjną pracę dla gęstości znamionowej płyty MDF: minimum 700 kg/cm3; • zintegrowany system przepływu oleju w górnej płycie grzewczej dla równomiernego rozkładu temperatury; • wyposażona w górną i dolną płytę grzewczą; • wyposażona w system zaciskania, który można uruchomić z lub bez membrany; • wyposażona w system 3 stołów o wydajności minimum 22 cykli/ h; • wyposażona w automatyczny system pinów do pracy bez podkładów, pracujący ze skanerem elementów, znajdujący się na stołach poza maszyną; • szerokość tacy dopasowana do elementów o szerokości minimum 3 x 350 mm lub minimum 4 x 250 mm; • wyposażona w system automatycznego: wydawania folii (winyl), odcinania długości i automatycznego nawijania folii; • wyposażona w system automatycznego transferu ładunku obrabianego z linii kleju do linii prasy; • wyposażona w system magazynków rolkowych z folii (winylu) na 10 rolek; • wyposażona w system kontroli i monitorowania temperatury folii na podczerwień; • wyposażona w system kontroli i monitorowania temperatury membrany na podczerwień; • pracująca z foliami matowymi i o wysokim połysku; • wyposażona w system dejonizacji folii w obszarze cięcia folii; • wyposażona w system obracania dla pełnego wsadu, znajdujący się poza stołami, jako jednostka osobna; • wyposażona w system podziału stołów na sekcje (aby zaoszczędzić folię przy prasowaniu tylko jednych lub dwojga drzwi); • wyposażona w kolorowy ekran dotykowy z programami w języku polskim; • wyposażona w połączenie internetowe w celu uzyskania pomocy i porad przez teleserwis. Zamawiający zastrzega, iż złożenie ofert/y niespełniającej/ych ww. parametrów oznacza odrzucenie ofert/y na etapie oceny formalnej.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się