Zlecenie 8661073 - Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach...

   
Zamówienie 8661073 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-19
przedmiot zlecenia
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (w
artość projektu: 4 904 978, 85 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Lublin (województwo lubelskie). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach zadania Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD. Doradztwo zawodowe polega na pomocy UP w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia. Celem zadania jest określenie (zgodnie z posiadanymi przez UP predyspozycjami i/lub kwalifikacjami) i wybranie kierunków przyszłych szkoleń oraz ustalenie pozostałych form wsparcia przewidzianych do realizacji przez UP. W ramach doradztwa zawodowego zostanie przeprowadzona analiza sytuacji UP (m.in. analiza sytuacji na rynku pracy, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych). Projekt zakłada objęcie wszystkich UP doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). Zakres merytoryczny spotkań obejmować będzie następujące etapy: a) Pogłębiona analiza potrzeb i predyspozycji UP, b) Indywidualna ocena zawodowa, c) Przygotowanie IPD oraz określenie ścieżki udziału w projekcie. Usługa będzie realizowana dla maksymalnie 24 UP, zamieszkujących wyłącznie na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) , należących do jednej z poniższych kategorii: a) Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika; b) Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym będą to osoby należące do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach. Usługa będzie realizowana w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 UP, w formie dwóch spotkań po 2 godziny zegarowe dla 1 UP, w tym średnio jedno spotkanie w tygodniu. Łącznie dla 24 UP zostanie zrealizowanych maksymalnie 96 godzin zegarowych Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Doradztwo zawodowe jest obligatoryjną formą wsparcia dla każdego UP. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie UP do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną (tj. pozytywne zakończenie procesu rekrutacji). Ukończenie zadania przez UP warunkuje opracowanie IPD oraz ścieżki udziału w projekcie. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania ww. usługi. Do obowiązków doradcy zawodowego należeć będzie, w szczególności: 1. Przeprowadzenie dla wskazanych UP zajęć z Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD o wskazanym zakresie merytorycznym. 2. Przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb i predyspozycji UP projektu oraz indywidualnej oceny zawodowej każdego UP. 3. Przygotowanie dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania oraz określenie ścieżki udziału w projekcie Uczestnika/czki Projektu. Indywidualny Plan Działania sporządzony zostanie zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 4. Do opracowania Indywidualnego Planu Działania zostanie wykorzystane przynajmniej jedno wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne. 5. Zapewnienie bezpieczeństwa UP oraz osób prowadzących zajęcia co najmniej przez wypełnienie poniższych wymagań: a. dezynfekcja stolików oraz stanowisk przed każdymi zajęciami środkiem do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym, b. zapewnienie jednorazowych rękawiczek ochronnych dla każdego UP, c. organizacja stanowisk z zachowaniem min. 1,5 metra odległości pomiędzy każdym ze stanowisk, d. zachowanie odległości min. 1,5 metra od rozmówcy w trakcie realizacji zajęć, e. dopilnowanie, aby każdy z UP używał wyłącznie własnego długopisu do podpisywania listy obecności i innych dokumentów, f. regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia obowiązkowo przed zajęciami oraz po ich zakończeniu. g. zapewnienie maseczek ochronnych dla UP i doradcy zawodowego. 6. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowo-edukacyjnych dla UP (testy, kwestionariusze), tworzonych z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji. Materiały zostaną opracowane z poszanowaniem praw autorskich i w razie potrzeby dostosowane będą do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Materiały zostaną przygotowane z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju (m.in. wydruku dwustronne, kopie w skali szarości). 7. Prowadzenie niezbędne dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego obejmującej m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, opracowane IPD wraz ze ścieżką udziału w projekcie zaakceptowane przez UP jego podpisem. 8. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach UP, rezygnacjach UP, innego rodzaju problemach lub zaległościach. 9. Przesłanie w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 10. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli/monitoringu przez Zamawiającego lub Instytucje nadzorujące w terminie zajęć. 11. Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadą równości płci oraz niedyskryminacji, stosowania języka wrażliwego na płeć, wykluczenia stereotypowego podejścia do realizacji zadania w stosunku do kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. 12. Wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.: a) rozprowadzenie wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego, b) oznaczenie sal, budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, c) ustawiania stolików i krzeseł w sali, d) informowania UP o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8900351 2022-05-19
godz. 23:59
EDU RESEARCH POLSKA SP. Z O.O. Celem zamówienia jest realizacja usługi coachingowej i szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu usługi wsparcia coachingowego, coachingu przywódczego oraz szkoleń w ramach testowania mode...
8900802 2022-05-20
godz. 10:00
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W TORUNIU Przeprowadzenie jednodniowych szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Część I-przeprowadzenie jednodniowego szkolenia przeznaczonego dla maksymalnie 25 ...
8898360 2022-05-20
godz. 11:00
UNIWERSYTET GDAŃSKI Usługa przeprowadzenia szkolenia: szkolenie audytorów wewnętrznych – system zarządzania w środowisku zgodnie z ISO 14001 dla studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. 1. Przedmiote...
8901809 2022-05-20
godz. 23:59
URZĄD MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE „Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości” Szkolenie dla nauczycieli: Metody pracy z uczniem z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 1. Data szkolenia: s...
8894680 2022-05-23
godz. 00:00
URZĄD GMINY LIPIE Usługa szkoleniowa pn. warsztaty umiejętności wychowawczych w projekcie pn.: Rozwój usług społecznych w Gminie Lipie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionaln...
8888126 2022-05-23
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń menedżerskich dla pracowników Centrum Realizacji Inwestycji w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie warsztató...
8905318 2022-05-24
godz. 09:00
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA PB2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju Organizacja i przeprowadzenie kursu specjalista ds. windykacji na potrzeby projektu: „PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju”, realizowanego w ramach Pro...
8910874 2022-05-25
godz. 10:00
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU KA-DZP.261.3.150.2022 Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń dotyczących zasad zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych dla pracowników administracyjnych Uniwersytetu Ekonomic...
8909326 2022-05-30
godz. 23:59
FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI FAR W WARSZAWIE Świadczenie usługi szkoleniowej (dalej szkolenie) dla uczestników/uczestniczek projektu realizowanego przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji FAR: Kurs prawa jazdy kat. B
8876652 2022-05-30
godz. 23:59
SWPS UNIWERSYTET HUMANISTYCZNOSPOŁECZNY "Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego" Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów z zakr...