Zlecenie 8661073 - Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach...

   
Zamówienie 8661073 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-19
przedmiot zlecenia
Firma O.K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu „Cała na przód!” nr RPLU.10.04.00-06-0038/18 (w
artość projektu: 4 904 978, 85 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu (UP) w miejscowości Lublin (województwo lubelskie). Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym w ramach zadania Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD. Doradztwo zawodowe polega na pomocy UP w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia. Celem zadania jest określenie (zgodnie z posiadanymi przez UP predyspozycjami i/lub kwalifikacjami) i wybranie kierunków przyszłych szkoleń oraz ustalenie pozostałych form wsparcia przewidzianych do realizacji przez UP. W ramach doradztwa zawodowego zostanie przeprowadzona analiza sytuacji UP (m.in. analiza sytuacji na rynku pracy, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych). Projekt zakłada objęcie wszystkich UP doradztwem zawodowym połączonym z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD), zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). Zakres merytoryczny spotkań obejmować będzie następujące etapy: a) Pogłębiona analiza potrzeb i predyspozycji UP, b) Indywidualna ocena zawodowa, c) Przygotowanie IPD oraz określenie ścieżki udziału w projekcie. Usługa będzie realizowana dla maksymalnie 24 UP, zamieszkujących wyłącznie na obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) , należących do jednej z poniższych kategorii: a) Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika; b) Osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym będą to osoby należące do jednej z grup: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach. Usługa będzie realizowana w wymiarze 4 godzin zegarowych dla 1 UP, w formie dwóch spotkań po 2 godziny zegarowe dla 1 UP, w tym średnio jedno spotkanie w tygodniu. Łącznie dla 24 UP zostanie zrealizowanych maksymalnie 96 godzin zegarowych Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Doradztwo zawodowe jest obligatoryjną formą wsparcia dla każdego UP. Warunkiem przystąpienia do zadania jest zakwalifikowanie UP do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną (tj. pozytywne zakończenie procesu rekrutacji). Ukończenie zadania przez UP warunkuje opracowanie IPD oraz ścieżki udziału w projekcie. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy doradcy zawodowego gotowego do zrealizowania ww. usługi. Do obowiązków doradcy zawodowego należeć będzie, w szczególności: 1. Przeprowadzenie dla wskazanych UP zajęć z Doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem IPD o wskazanym zakresie merytorycznym. 2. Przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb i predyspozycji UP projektu oraz indywidualnej oceny zawodowej każdego UP. 3. Przygotowanie dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania oraz określenie ścieżki udziału w projekcie Uczestnika/czki Projektu. Indywidualny Plan Działania sporządzony zostanie zgodnie ze standardem określonym w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 4. Do opracowania Indywidualnego Planu Działania zostanie wykorzystane przynajmniej jedno wystandaryzowane narzędzie diagnostyczne. 5. Zapewnienie bezpieczeństwa UP oraz osób prowadzących zajęcia co najmniej przez wypełnienie poniższych wymagań: a. dezynfekcja stolików oraz stanowisk przed każdymi zajęciami środkiem do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym, b. zapewnienie jednorazowych rękawiczek ochronnych dla każdego UP, c. organizacja stanowisk z zachowaniem min. 1,5 metra odległości pomiędzy każdym ze stanowisk, d. zachowanie odległości min. 1,5 metra od rozmówcy w trakcie realizacji zajęć, e. dopilnowanie, aby każdy z UP używał wyłącznie własnego długopisu do podpisywania listy obecności i innych dokumentów, f. regularne wietrzenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia obowiązkowo przed zajęciami oraz po ich zakończeniu. g. zapewnienie maseczek ochronnych dla UP i doradcy zawodowego. 6. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowo-edukacyjnych dla UP (testy, kwestionariusze), tworzonych z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasadą niedyskryminacji. Materiały zostaną opracowane z poszanowaniem praw autorskich i w razie potrzeby dostosowane będą do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Materiały zostaną przygotowane z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju (m.in. wydruku dwustronne, kopie w skali szarości). 7. Prowadzenie niezbędne dokumentacji na potrzeby realizowanego projektu na wzorach Zamawiającego obejmującej m.in.: dzienniki zajęć, listy obecności, opracowane IPD wraz ze ścieżką udziału w projekcie zaakceptowane przez UP jego podpisem. 8. Przekazywanie w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach UP, rezygnacjach UP, innego rodzaju problemach lub zaległościach. 9. Przesłanie w ciągu 7 dni kalendarzowych od zakończenia wszystkich zajęć dokumentów potwierdzających ich odbycie. 10. Umożliwienie przeprowadzenia kontroli/monitoringu przez Zamawiającego lub Instytucje nadzorujące w terminie zajęć. 11. Prowadzenie zajęć zgodnie z zasadą równości płci oraz niedyskryminacji, stosowania języka wrażliwego na płeć, wykluczenia stereotypowego podejścia do realizacji zadania w stosunku do kobiet i mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami. 12. Wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.: a) rozprowadzenie wśród UP materiałów przekazanych przez Zamawiającego, b) oznaczenie sal, budynków, w których będą prowadzone zajęcia zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji, c) ustawiania stolików i krzeseł w sali, d) informowania UP o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Zamawiający deklaruje nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
branża Edukacja, szkolenia
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kursy i szkolenia inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9708391 2023-06-02
godz. 09:00
LOTOS KOLEJ SP. Z O.O. Szkolenie dla pracowników LK z zakresu pracy w komisjach kolejowych - w Gdańsku oraz Czechowicach-Dziedzicach
9701445 2023-06-02
godz. 15:00
WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO Przeprowadzenie warsztatów w zakresie wsparcia psychologicznego oraz wsparcia procesów komunikacji w ramach aktywizacji zawodowej i społecznej w języku ukraińskim dla kobiet z Ukrainy, ...
9707765 2023-06-05
godz. 23:59
INSE INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH SP. Z O.O. SP.K. a) szkolenie prowadzące do poznania znaczenia roli, zadań i obowiązków miejskiego przewodnika turystycznego. Zapoznanie się z historią Łodzi na tle historii Polski. Uzyskanie informac...
9707545 2023-06-06
godz. 23:59
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu przedsiębiorczości dla 50 uczestników (2 grupy po 25 osób) w ramach projektu „Jarocin-Miastem Jutra” przedsięwzięcie 3.3.2. Ja...
9706349 2023-06-07
godz. 23:59
NIDZICKA FUNDACJA ROZWOJU NIDA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy przeprowadzenia praktycznych szkoleń. Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności do wykonywania zawodu ora...
9713909 2023-06-09
godz. 12:30
LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE W WARSZAWIE Szkolenie mechaników na typ Learjet 75 w zakresie B1/B2 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na typ samolotu Learjet 75 w zakresie kategorii licencji B1 i B2 dla czerech ...
9713348 2023-06-13
godz. 10:00
SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁODZI Usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ram...
9674262 2023-06-14
godz. 23:59
COLLEGIUM DA VINCI Część nr 1 - Sound design - podstawy tworzenia efektów dźwiękowych 1. Tytuł zamówienia: Opracowanie i realizacja 7 kursów e-learningowych w języku polskim (przygotowanie treści me...
9697212 2023-06-15
godz. 10:00
POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z055/18 – szkolenia dla kadry administracyjnej i zarządzającej Politechniki Koszalińskiej Numer referencyjny: 22/US/SZP-2/...
9636742 2023-06-20
godz. 23:59
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH świadczenie usług trenera warsztatów arteterapii dla ok. 30 uczestników projektu AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ