Przetarg 10263808 - FDZ.242 –18/24 Dostawa świeżego mięsa, wędlin oraz...

   
Analizuj Zamówienie 10263808 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2024-02-15
przedmiot ogłoszenia
FDZ.242 –18/24 Dostawa świeżego mięsa, wędlin oraz przetworów mlecznych - 6 zadań

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w
ykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4) Pzp2) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku,b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku,c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku,d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie formułuje opisu sposobu dokonywania oceny tego warunku3) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r, poz. 835).4) nie są objęci zakazem, o którym mowa w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1 * *) Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.UWAGA: Wskazane w pkt. 1.1) oraz w innych miejscach w SWZ podstawy wykluczenia są określone bezpośrednio w ustawie Pzp i określają one, iż z postępowania wyklucza się wykonawcę:1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296– 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 15111100, 15112100, 15113000, 15131130, 15131135, 15530000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: artykuły spożywcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10426531 2024-04-18
godz. 09:00
Pomorskie Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w 2024r. na potrzeby Przedszkola nr 86 w Gdańsku- II Część 1: Sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych Zakres przedmiotowy zawie...
10428811 2024-04-18
godz. 23:59
Pomorskie sukcesywna dostawa produktów żywnościowych (artykuły wędliniarskie)) dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Słupsku w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europe...
10445859 2024-04-23
godz. 12:00
Śląskie LICYTACJA Sukcesywne dostawy wody mineralnej
10439937 2024-04-23
godz. 15:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, pełnowartościowych: odczynników do badań, surowców do prowadzenia ekstrakcji oraz wyposażenia laboratoryjnego. Przedmiotowe postępowanie p...
10447573 2024-04-24
godz. 09:00
Pomorskie Dostawy wyrobów ciastkarskich i ciasta. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów ciastkarskich i ciasta tj. ciasta, pączek z dżemem, drożdżówka, ciastko francuskie w ilości 6 000...
10423303 2024-04-24
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa jaj oraz różnych artykułów spożywczych na potrzeby COZL” Część 1: Dostawa jaj oraz różnych artykułów spożywczych na potrzeby COZL” Zamówienie zostało podzielon...
10455109 2024-04-25
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup i sukcesywna dostawa artykułów ogólnospożywczych do Domu Pomocy Społecznej JUNIOR w Miłkowie
10456162 2024-04-26
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy oleju spożywczego na potrzeby Jednostek Organizacyjnych Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie D/KW.2232.1.2024.MS
10460302 2024-04-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby realizacji zadań w ramach projektu ,,Płużnickie Centrum Usług Społecznych – rozwój, in...
10392669 2024-05-17
godz. 10:58
Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Esencja octowa 80% spożywcza Firma SEKO S.A. poszukuje dostawcy/producenta esencji octowej 80% do przemysłu spożywczego. Pakowane w paleto-pojemniki ok 1000l . ...