Przetarg 9928638 - Druk i dostawa książki Nastolatki i sztuka w ramach...

   
Analizuj Zamówienie 9928638 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-09-08
przedmiot ogłoszenia
Druk i dostawa książki Nastolatki i sztuka w ramach zadania Młodzież i sztuka realizowanego przez Małopolski Instytut Kultury w Kr
akowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku 1000 egzemplarzy książki „Nastolatki i sztuka” wraz z usługami powiązanymi, w tym dostawa (transport, wyładunek, wniesienie) do miejsc wskazanych przez Zamawiającego to jest do budynku siedziby Zamawiającego przy ul. 28 Lipca 1943 17C w Krakowie (200 egz.) oraz do magazynu Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie przy ul. Balickiej 100 w Krakowie (800 egz.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załącznik nr 1B do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (PPU).

ZOA-III-3-261-1/23

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00401700/01 z dnia: 2023-09-18
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-19 15:00
Po zmianie:
2023-09-26 14:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-19 15:15
Po zmianie:
2023-09-26 14:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-18
Po zmianie:
2023-10-25


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00412594/01 z dnia: 2023-09-25
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.3. Stosowane kryteria oceny ofert Przed zmianą:
Wyłącznie kryterium ceny
Po zmianie:
Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1) Przed zmianą:
100
Po zmianie:
60,0
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
Jakość wykonania i walory estetyczne
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.3.6. Waga (%) (Kryterium 2) Przed zmianą:

Po zmianie:
40,0
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2023 r., poz. 129). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do Formularza oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Odnośnie terminu realizacji, o którym mowa w sekcji ogłoszenia "Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej": Termin tam określony będzie liczony w dniach roboczych - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do 19 dni roboczych, z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1A
do SWZ. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Po zmianie:
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu zastosowanie ma art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129). Wraz z ofertą wykonawca składa stosowne oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129). Wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do Formularza oferty. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w wyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Odnośnie terminu realizacji, o którym mowa w sekcji ogłoszenia "Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej": Termin tam określony będzie liczony w dniach roboczych - Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia do 19 dni roboczych, z uwzględnieniem terminów pośrednich wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-09-26 14:00
Po zmianie:
2023-10-03 14:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-09-26 14:05
Po zmianie:
2023-10-03 14:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-10-25
Po zmianie:
2023-11-01
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79823000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10093383 2023-12-04
godz. 10:00
PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY Dostawa czasopism fachowych na rok wydawniczy 2024 r. dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
10100544 2023-12-05
godz. 09:00
URZĄD GMINY KOMORNIKI Druk i dostawa czasopisma w 2024 roku 1. Przedmiotem zamówienia jest druk, pakowanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 12 numerów czasopisma „Nowiny Komornickie” w 2024 r. (dalej „czas...
10095974 2023-12-05
godz. 10:00
SPÓŁKA CIEPŁOWNICZO-ENERGETYCZNA JAWORZNO III SP. Z O.O. „Dostawa prasy i czasopism na rok 2024”
10113766 2023-12-05
godz. 12:00
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. MARCELEGO NENCKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE Prenumerata czasopism krajowych w wersji drukowanej i online na rok 2024 rok do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
10116727 2023-12-05
godz. 12:00
URZĄD MIASTA PŁOCK WZP.271.2.118.2023.DR Prenumerata prasy w 2024r. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Prenumerata prasy w 2024r. należy podać cenę za całość zamówienia 1 dostawa
10112417 2023-12-06
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA ŚWINOUJŚCIE Wydruk 40 sztuk kalendarzy na rok 2024 z okazji Świnoujskiej Wystawy Pupili 2023, wg projektu dostarczonego przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (opisać lub dołączyć d...
10108247 2023-12-06
godz. 15:30
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY Prenumerata roczna czasopism na 2024 r.
10121925 2023-12-08
godz. 08:00
NADLEŚNICTWO JANÓW Nadleśnictwo Janów Lubelski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: „Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i konferencyjnych – zadanie I” Zamówienie realizowane jest w ramach p...
10123489 2023-12-08
godz. 09:00
POZNAŃSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA PCD.KD.2262.449.2023 Wydruk puzzli i plansz wraz z dostawą do Centrum Szyfrów Enigma. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Cena za realizację zamówienia Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymaga...
10124708 2023-12-08
godz. 09:00
LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE Wykonanie i dostawa pieczęci biurowych dla Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w 2024 roku. Pieczątki z gumowym stemplem wykonane mają być w technologii tradycyjnej, ...