Przetarg 10100544 - Druk i dostawa czasopisma w 2024 roku 1. Przedmiotem...

   
Analizuj Zamówienie 10100544 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-22
przedmiot ogłoszenia
Druk i dostawa czasopisma w 2024 roku

1. Przedmiotem zamówienia jest druk, pakowanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 12
numerów czasopisma „Nowiny Komornickie” w 2024 r. (dalej „czasopismo”), ISSN 1232-6356, w nakładzie 6000 egzemplarzy każdy.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:- format A4,- 5 wydań po 28 stron, 5 wydań po 32 strony, 2 wydania do 56 stron;- Ilość kolorów: druk 4+4,- okładka i wnętrze papier kreda mat, min. 100 g,- na okładce dodatkowy kolor PANTONE,- Okładka powinna być wykonana w pełnej wersji kolorystycznej (oprócz koloru złotego oraz srebrnego). W zależności od wydania będą to różne kolory. Na każdej okładce będzie umieszczone logo oraz herb Gminy Komorniki wraz z numerami PANTONE, stanowiące załącznik nr 1 do umowy;- oprawa zeszytowa (2 zszywki płaskie),- nakład: 6000 dla każdego numeru,- termin dostawy do siedziby Zamawiającego – maksymalnie 4 dni robocze od momentu otrzymania przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.- pakowanie: po 200 sztuk w kartony lub gruby, szary papier (wiązane paczki).3. Płatność za poszczególne wydania będzie ustalana każdorazowo za ilość rzeczywiście wydrukowanych stron.4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne.6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.7. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: przyjęcie od Zamawiającego lub podmiotu składającego czasopismo i sprawdzenie pod względem technicznym plików - materiałówprzeznaczonych do druku, obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich, przygotowanie do transportu i dostawa gazety (tj. pakowanie i dostarczenie) do Zamawiającego. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika prac zaistnieje wyłącznie w sytuacji wykonywania czynności polegających na„wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ

ZP.271.32.2023

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00525058/01 z dnia: 2023-11-30
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest druk, pakowanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 12 numerów czasopisma „Nowiny Komornickie” w 2024 r. (dalej „czasopismo”), ISSN 1232-6356, w nakładzie 6000 egzemplarzy każdy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format A4,
- 5 wydań po 28 stron, 5 wydań po 32 strony, 2 wydania do 56 stron;
- Ilość kolorów: druk 4+4,
- okładka i wnętrze papier kreda mat, min. 100 g,
- na okładce dodatkowy kolor PANTONE,
- Okładka powinna być wykonana w pełnej wersji kolorystycznej (oprócz koloru złotego oraz srebrnego). W zależności od wydania będą to różne kolory. Na każdej okładce będzie umieszczone logo oraz herb Gminy Komorniki wraz z numerami PANTONE, stanowiące załącznik nr 1 do umowy;
- oprawa zeszytowa (2 zszywki płaskie),
- nakład: 6000 dla każdego numeru,
- termin dostawy do siedziby Zamawiającego – maksymalnie 4 dni robocze od momentu otrzymania przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- pakowanie: po 200 sztuk w kartony lub gruby, szary papier (wiązane paczki).
3. Płatność za poszczególne wydania będzie ustalana każdorazowo za ilość rzeczywiście wydrukowanych stron.
4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
7. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: przyjęcie od Zamawiającego lub podmiotu składającego czasopismo i sprawdzenie pod względem technicznym plików - materiałów
przeznaczonych do druku, obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich, przygotowanie do transportu i dostawa gazety (tj. pakowanie i dostarczenie) do Zamawiającego. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika prac zaistnieje wyłącznie w sytuacji wykonywania czynności polegających na
„wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest druk, pakowanie oraz dostawa do siedziby Zamawiającego 12 numerów czasopisma „Nowiny Komornickie” w 2024 r. (dalej „czasopismo”), ISSN 1232-6356, w nakładzie 6000 egzemplarzy każdy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format A4,
- 5 wydań po 28 stron, 5 wydań po 32 strony, 2 wydania do 56 stron;
- Ilość kolorów: druk 4+4,
- okładka i wnętrze papier kreda mat, min. 100 g,
- na okładce dodatkowy kolor PANTONE,
- Okładka powinna być wykonana w pełnej wersji kolorystycznej (oprócz koloru złotego oraz srebrnego). W zależności od wydania będą to różne kolory. Na każdej okładce będzie umieszczone logo oraz herb Gminy Komorniki wraz z numerami PANTONE, stanowiące załącznik nr 1 do umowy;
- oprawa zeszytowa (2 zszywki płaskie),
- nakład: 6000 dla każdego numeru,
- termin dostawy do siedziby Zamawiającego – maksymalnie 4 dni robocze od momentu otrzymania przez Wykonawcę materiałów od Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- pakowanie: po 200 sztuk w kartony lub gruby, szary papier (wiązane paczki).
3. Płatność za poszczególne wydania będzie ustalana każdorazowo za ilość rzeczywiście wydrukowanych stron.
4. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
7. Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: przyjęcie od Zamawiającego lub podmiotu składającego czasopismo i sprawdzenie pod względem technicznym plików - materiałów
przeznaczonych do druku, obsługa bezpośrednia maszyn drukarskich, przygotowanie do transportu i dostawa gazety (tj. pakowanie i dostarczenie) do Zamawiającego. Wykonawca powinien mieć na uwadze, iż obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę kierownika prac zaistnieje wyłącznie w sytuacji wykonywania czynności polegających na
„wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy: „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 6 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 8 do SWZ.
Tabela B w Formularzu ofertowym służy jedynie wyliczeniu wartości zamówienia opcjonalnego. Zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie ofert wartość zamówienia podstawowego. Cena jednostkowa 1 egzemplarza w nakładzie 8 000 (dodatkowe 2 000 egzemplarzy) nie może być wyższa niż cena jednostkowa za druk 6 000 egzemplarzy w wypadku wydania do 56 stron.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-12-01 09:00
Po zmianie:
2023-12-05 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-12-01 09:05
Po zmianie:
2023-12-05 09:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2023-12-30
Po zmianie:
2024-01-03
branża Poligrafia, Wydawnictwa
podbranża czasopisma, książki, kalendarze, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne
kody CPV 79800000, 79810000, 79824000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: czasopisma, książki, kalendarze , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10276578 2024-02-25
godz. 18:00
Lubelskie Dostawa książek dla bibliotek oświatowych klubów w JW w zakresie IV części
10263966 2024-02-26
godz. 09:00
Podlaskie BON-IV.272.7.2024.ŁC Druk publikacji o charakterze informacyjnym 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca druk publikacji o charakterze informacyjnym wraz z dostawą oraz rozła...
10267991 2024-02-26
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa pieczątek oraz tuszy do pieczęci metalowych i pieczątek dla Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu oraz podległych jednostek
10275365 2024-02-27
godz. 12:00
Mazowieckie Przygotowanie projektów graficznych oraz wykonanie składu i druku publikacji stanowiących: 1) Raport roczny Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produ...
10264401 2024-02-28
godz. 10:00
Łódzkie 11/ZP/2024 Dostawa książek i czasopism naukowych dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego Część 1: Część Nr 1 – Dostawa w trybie przyspieszonym książek w oprawie broszurowej i b...
10272776 2024-02-29
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa prasy krajowej i zagranicznej. Część 1: 1. Przedmiotem I części zamówienia jest systematyczna dostawa do Kancelarii Senatu prasy krajowej w formie drukowanej, zwanej dalej „...
10272781 2024-02-29
godz. 15:00
Pomorskie Usługi składu, druku i dystrybucji publikacji wydawanych przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w roku 2024 i 2025 Przedmiotem zamówienia bazowego jest usługa składu, druku i dystryb...
10277147 2024-03-01
godz. 09:30
Małopolskie Wykonanie usługi drukowania wydawnictwa Michel Kichka „Inna Jerozolima” Zamówienie obejmuje druk komiksu Michel Kichka „Inna Jerozolima” o następujących parametrach: Format: 210...
10279396 2024-03-01
godz. 10:00
Mazowieckie Subskrypcja kolekcji baz wydawnictwa Brepols Publishers na platformie Brepolis dla Uniwersytetu Warszawskiego
10255678 2024-03-18
godz. 09:30
Pomorskie ŚWIADCZENIE USŁUGI ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DRUKOWANIA, SERWISU I UTRZYMANIA WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z ICH NAJMEM I MOŻLIWOŚCIĄ ODKUPU ORAZ WSPARCIA SYSTEMU ZARZĄ...