Przetarg 7603555 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek...

   
Analizuj Zamówienie 7603555 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-22
przedmiot ogłoszenia
Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w roku szkolnym 2020/20
21
Numer referencyjny: BZP.271.45.2020.AN

1. Zorganizowanie i wykonanie usługi dowozu zamkniętego dzieci niepełnosprawnych z domu do placówki oświatowej na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz odwożenie po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu.
2. Zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do przewozu (rozumianego jako przewóz na trasie dom ucznia – szkoła – dom ucznia) wyniesie około 65 uczniów, a szacunkowa liczba kilometrów w obie strony dziennie wyniesie około 450 km.
3. Liczba dzieci dowożonych może ulec zmianie, ponieważ Zamawiający na dzień przygotowania niniejszego postępowania opierał się o listę dzieci dowożonych do placówek oświatowych z miesiąca lutego 2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę w liczbie osób dowożonych. Jeżeli liczba uczniów zwiększy się w ciągu roku powyżej 75, wówczas będzie to przedmiotem zamówienia podobnego.
4. Pojazdy muszą być homologacyjnie dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, spełniające następujące warunki:
1) dopuszczone do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695.);
2) przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim;
3) wyposażone w atestowane szyny i pasy do mocowania wózka inwalidzkiego oraz atestowane pasy bezpieczeństwa umożliwiające przypięcie osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim podczas przejazdu, wyposażony w atestowaną windę załadowczą, posiadającą aktualne badania i przegląd Urzędu Dozoru Technicznego;
4) wyposażone w drzwi boczne, umożliwiające wejście osobie niepełnosprawnej ruchowo oraz atestowany stopień umożliwiający bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu;
5) wyposażone w sprawną klimatyzację;
6) wyposażone w dodatkowe ogrzewanie postojowe niezależne od pracy silnika;
7) wyposażone w monitoring wizyjny, który umożliwia rejestrowanie obrazu wewnątrz pojazdu i jego przechowywanie przez okres 30 dni. W razie potrzeby zgłoszonej na piśmie Wykonawca nieodpłatnie udostępni nagranie Zamawiającemu na dysku CD lub innym nośniku nagrane w formacie avi lub mov lub mp4 lub mkv;
8) posiada system łączności;
5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do podstawienia innego pojazdu o tym samym standardzie w czasie nie dłuższym niż 30 minut.
6. Wykonawca jest zobowiązany dysponować opiekunami przewidzianymi do realizacji przedmiotu zamówienia. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy dzieciach, którymi się opiekują. Opiekunami muszą być osoby posiadające przeszkolenie z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić ucznia do szkoły i przekazać pod opiekę wyznaczonej przez szkołę osobie sprawującej opiekę nad dziećmi, aktualnie pełniącej dyżur, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci od osoby, o której mowa powyżej. Po odwiezieniu dziecka ze szkoły do domu opiekun zobowiązany jest przekazać dziecko pod opiekę rodzica lub prawnego opiekuna.
7. Ze względu na stan psychofizyczny uczniowie nie powinni przebywać zbyt długo w przewożącym pojeździe (np. w sytuacji kompletowania grupy do przewozu). Jako górną nieprzekraczalną granicę czasu przebywania dziecka w pojeździe należy przyjąć 45 minut podczas przewozu z domu do szkoły i 45 minut podczas przywozu ze szkoły do domu.
8. Zamawiający pokrywa koszty usługi dowożenia i opieki od momentu zabrania pierwszego ucznia z jego domu do chwili znalezienia się ostatniego ucznia w szkole i następnie od momentu zabrania pierwszego ucznia ze szkoły do chwili odwiezienia ostatniego ucznia pod dom.
9. Plan przewozów powinien być tak skonstruowany, aby zawierał jak najmniej tzw. ”przewozów pustych”.
10. Zamawiający dopuszcza w sytuacjach wyjątkowych – niezależnych od Wykonawcy odstępstwa od ustalonego harmonogramu dowozów i wykonywanie usługi w przypadku: odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, zmiany organizacji pracy szkoły spowodowaną obchodami uroczystości szkolnych, czasowej zmiany organizacji ruchu, niekorzystnych warunków atmosferycznych, innych wydarzeń, które mogą skrócić lub wydłużyć zajęcia lekcyjne.
11. Do obowiązków opiekuna w szczególności należy:
1) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przejazdu, do czasu przekazania dziecka pod opiekę rodzica lub osoby wyznaczonej przez szkołę;
2) przestrzeganie zasad BHP;
3) kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja stanu zdrowia, poinformowanie o spostrzeżeniach rodzica bądź opiekuna w szkole;
4) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;
5) składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego;
6) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieci, z zapewnieniem szczególnej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo;
7) przyprowadzenie dziecka do wyznaczonego miejsca w szkole i przekazanie osobie dyżurującej;
8) odebranie dziecka z wyznaczonego miejsca w szkole i po przywiezieniu do domu przekazanie pod opiekę rodzica lub prawnego opiekuna dziecka;
9) dbałość o higienę dziecka;
10) przekazanie ewentualnych informacji ze szkoły do domu dziecka i odwrotnie;
11) jedna osoba nie może pełnić jednocześnie funkcji kierowcy pojazdu i opiekuna – w pojeździe podczas przewozu dzieci zawsze muszą być co najmniej dwie osoby dorosłe: kierowca i opiekun.
branża Przewóz osób
kody CPV 60130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się