Przetarg 7912595 - Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez...

   
Analizuj Zamówienie 7912595
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-31
przedmiot ogłoszenia
Dowóz uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyżew .

Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na bezpiecznym i punktualnym dowozie u
czniów z terenu gminy Czyżew do szkoły w Czyżewie i Rosochatem Kościelnem oraz ich powrót do miejsca zamieszkania w czasie roku szkolnego od 01.09.2021r. do 30.06.2022r. zgodnie z opisem tras załączonych poniżej .
Przez dowóz uczniów rozumie się : dowożenie uczniów z 44 miejscowości Gminy Czyżew do szkół i placówek z miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania.
Dowóz uczniów musi nastąpić w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Przewiduje się, że usługi przewozowe realizowane będą w godzinach 6:45 do 16:30 zależnie od ustalonego w danej szkole planu lekcji.
Szczegółowe ustalenia godzin przyjazdów i odjazdów autobusów dyrektorzy szkół przekażą przewoźnikowi przed 02.01.2021r.
Trasy przewozu uczniów wraz z godzinnym harmonogramem przejazdów zostaną ustalone po opracowaniu planu zajęć przez Wykonawcę wraz z dyrektorami poszczególnych szkół oraz przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.
Harmonogram powinien zawierać dane kierowcy oraz opiekuna obsługujących daną trasę.
Autobusy szkolne nie mogą pełnić funkcji przewozów publicznych dających możliwość korzystania z komunikacji innych mieszkańców gminy na podstawie zakupionego biletu.
Przewozy nie mogą być wykonywane na zasadach przewozów regularnych.
Autobusy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający wymaga aby przewóz uczniów odbywał się sprawnymi technicznie autobusami służącymi do przewozu uczniów. W okresie jesienno – zimowym pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane.
Przewiduje się dzienną ilość kilometrów do przewozu dzieci i uczniów : ok. 442,0 km
Ilość dzieci do przewiezienia : ok. 290
Planowany przebieg w okresie trwania umowy przy założeniu 320 dni przewozowych wyniesie 140.800,0 km.
Długość i przebieg trasy, może w ciągu roku szkolnego ulegać zmianom zależnie od potrzeb wynikających z organizacji pracy szkół i innych okoliczności mających wpływ na przebieg trasy przewozu uczniów .
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów, terminów ich wykonywania oraz liczby uczniów , ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy , a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia uczniom dowozu do szkoły.
2. W koszt zadania należy wkalkulować :
- koszt wynagrodzenia kierowców łącznie z pochodnymi,
- koszt zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania, przejazdu i
wysiadania ( wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci )
- koszt ubezpieczenia pojazdów, kierowców i pasażerów.
3. Wymagania stawiane wykonawcom
3.1.Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem tj kierowcami dysponującymi aktualnym prawem jazdy kat. D zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 2140 z późn. zm. ) i opiekunami .
3.2.Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny .
3.3 Każdy pojazd musi posiadać aktualne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, zapewniające wykonanie przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa , higieny i wygody. Przewóz powinien być realizowany zgodnie z ustawą Prawo przewozowe i ustawa Prawo o ruchu drogowym .
3.4 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył przed podpisaniem umowy – opłaconą polisę OC na czas trwania umowy , w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .
3.5Wykonawca zapewni pełną opiekę nad dziećmi w czasie transportu oraz podczas wsiadania i wysiadania z pojazdów. Opiekunowie poinformują dowożone dzieci o zasadach bezpiecznego zachowania się podczas jazdy autobusem.
Podstawowy zakres obowiązków ciążących na opiekunach podczas przewozu uczniów to w szczególności :
a) odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżujących uczniów w autobusie,
b) dopilnowanie zajęcia miejsc siedzących przez uczniów w autobusie,
c) sprawdzenie przed rozpoczęciem jazdy zamknięcia drzwi w autobusie,
d) pomoc uczniom przy wsiadaniu do autobusu i wysiadaniu z autobusu,
e) pomoc w przeprowadzeniu ucznia na drugą stronę jezdni, tak by zapewnić mu bezpieczny powrót do domu .
Wyklucza się kierowcę autobusu jako opiekuna dzieci. Wysiadanie i wsiadanie uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych i zgodnych z przepisami ruchu drogowego, a także przy uwzględnieniu istniejących wiat przystankowych, co w przypadku wielu miejsc będzie wiązało się z koniecznością wjechania do centrum wsi a następnie zawrócenia.
Trasa nr 1. Siennica Pierce – Siennica Gizy - Siennica Szymanki – Siennica Łukasze - Dąbrowa Nowa Wieś – Siennica Świechy – Siennica Lipusy – Czyżew ( ok. 28 km x 3 kursy = 84km ) ilość uczniów – ok. 29 12 = 41
Trasa nr 2. Czyżew Siedliska – Jaźwiny Koczoty – Stokowo Bućki – Stokowo Szerszenie –
Czyżew ( ok. 17 km x 3 kursy = 51 km ) – ilość uczniów – ok. 29
Trasa nr 3. Szulborze Kozy – Brulino Piwki –Brulino Koski- Michałowo Wielkie - Czyżew
( ok. 14 km x 3 kursy = 42 km ) – ilość uczniów – ok. 32
Trasa nr 4. Zaręby Góry Leśne – Dmochy Mrozy – Dmochy Wochy – Zaręby Bindugi – Czyżew Sutki – Czyżew ( ok. 32 km x 2 kursy 17 km x 1 kursy = 81 km ) – ilość uczniów ok. 41 7 = 48
Trasa nr 5. Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki – Dmochy Rodzonki – Dmochy Glinki – Czyżew ( ok. 15 km x 1 kursy = 15 km ) – ilość uczniów ok. 26 5 = 31
Trasa nr 6. Godlewo Kolonia - Dmochy Wypychy – Krzeczkowo Stare Bieńki – Krzeczkowo Nowe Bieńki – Krzeczkowo Szepielaki – Rosochate Kościelne – Dmochy Rodzonki – Dmochy Glinki – Czyżew ( ok. 24 km x 2 kursy = 48 km ) – ilość uczniów ok. 27
Trasa nr 7. Czyżew - Ołdaki Magna Brok – Czyżew Ruś Wieś – Czyżew (ok. 10 km x 2 kursy = 20 km ) – ilość uczniów ok. 9 2 = 11
Trasa nr 8. Kaczyn Herbasy – Zaręby Skórki – Zalesie Stefanowo – Zaręby Święchy – Zaręby Góry Leśne – Rosochate Kościelne ( ok. 28,5 km x 2 kursy – 57 km ) ilość uczniów ok. 31
Trasa nr 9. Krzeczkowo Mianowskie – Zalesie Stare – Krzeczkowo Mianowskie za rzeką Brok – Rosochate Kościelne ( ok. 5 km x 2 kursy = 10 km ) – ilość uczniów ok. 21
Trasa nr 10. Rosochate Kościelne – Kaczyn Stary ( 8 km x 2 kursy = 16 km ) – ilość uczniów – ok.18


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540430623-N-2021 z dnia: 2021-05-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert:10.05.2021
godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert:06.09.2021
godz. 10:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540435437-N-2021 z dnia: 2021-09-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert:06.09.2021 godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert:22.11.2021 godz. 10:00
branża Przewóz osób
kody CPV 60130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się