Przetarg 8974807 - „Dowóz uczniów do szkół podstawowych i placówek...

   
Analizuj Zamówienie 8974807 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-14
przedmiot ogłoszenia
„Dowóz uczniów do szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych w roku sz
kolnym 2022/2023”

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) dowóz uczniów do szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żary oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Żary do szkół poza terenem gminy w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie tabeli opłat za dowóz uczniów na poszczególnych trasach (w oparciu o wartość biletów miesięcznych) określonych przez Gminę Żary, a wymienionych w przetargu. Wysokość należności miesięcznej nie może przekroczyć kwoty brutto zaproponowanej w niniejszym postępowaniu przetargowym,b) punktualny i bezpieczny dowóz dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych, o których mowa w art. 32 ust. 5-7 i art. 39 ust 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) do szkół podstawowych i placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Żary oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Żary do szkół poza terenem gminy, zgodnie z wykazem tras wskazanym w pkt 3.2.2 SWZ, c) za miejsce zamieszkania uznaje się wyznaczone miejsca zbiorcze- przystanki autobusowe lub inne zwyczajowo przyjęte miejsca odbioru dzieci, które zapewniają bezpieczne wejście i wyjście z pojazdu.2. Dowozy odbywać się będą na IX trasach opisanych szczegółowo w SWZ.Szacunkowa dzienna ilość osób do przewożenia: 319 opiekunowie 11= 330 osób. Podane liczby uczniów są aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie.3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) osób, które w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia będą wykonywały związane z kierowaniem pojazdami (kierowcy autobusów). 2) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności wskazane zostały w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do SWZ. 3) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 4) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 Pzp.

RSZ.271.1.25.2022
branża Przewóz osób
kody CPV 60112000, 60130000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się