Przetarg 7669474 - Dostosowanie posadzki do wymagań HACCP bud. nr 5/k.8644 m....

   
Analizuj Zamówienie 7669474 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-01
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie posadzki do wymagań HACCP bud. nr 5/k.8644 m. Wędrzyn
Numer referencyjny: 34/2020/INFRA

Przedmiotem zamówienia
jest dostosowanie posadzki do wymagań HACCP bud. nr 5/k.8644 m. Wędrzyn.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Roboty posadzkarskie:
- frezowanie powierzchni posadzki,
- odkurzanie powierzchni,
- nacięcie pęknięć posadzki,
- klamrowanie pęknięć,
- zalanie pęknięć posadzki masą dylatacyjną trwale plastyczną ,
- gruntowanie posadzki,
- posypanie świeżo gruntowanej posadzki piaskiem kwarcowym wraz z usunięciem nadmiaru piasku,
- położenie górnej warstwy posadzki żywicznej,
- posypanie świeżo położonej wierzchniej warstwy posadzki piaskiem kwarcowym wraz z usunięciem nadmiaru piasku,
- demontaż podejścia odpływowego z chłodni,
- wymiana płytek ściennych,
- ponowny montaż podejścia odpływowego z chłodni,
- osadzenie gniazd 3 fazowe i 1 fazowe na ścianie z podłączeniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 10) oraz Przedmiarach Robót (Załącznik nr 9).
2. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 09.09.2020r.
o godz. 12.00.
3. Wzór umowy stanowi również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami niniejszego rozdziału.
4. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne.
5. Zamiast materiałów i urządzeń wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załącznikach do niej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry tam określone
i nie powinny być gorsze od przyjętych założeń.
6. Stosownie do art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać,
iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno-wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń
i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
7. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Ustawy Kodeksu Pracy w wymiarze pełnego etatu, co najmniej 3 pracowników realizujących niniejsze zadanie, wykonujących prace polegające na robotach budowlanych zgodnych
z zakresem przedmiotu zamówienia.
Należy złożyć oświadczenie stanowiące Załącznik do SIWZ nr 5, że Wykonawca
lub Podwykonawca przez cały okres trwania umowy utrzyma zatrudnienie na umowę o pracę
w ilości osób wskazanych jw.
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów
o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami realizującymi przedmiot umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę.
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża malowanie, remont, wykończenie
kody CPV 45430000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się