Przetarg 7534561 - Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7534561 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-15
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budyn
ku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
Numer referencyjny: BL-IX.272.7.2020

1. Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania pionów wentylacji mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskania odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Jagiellończyka 8.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią załącznik do SIWZ.
3. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostały oznaczone w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem lub precyzyjnym wymiarem należy traktować jako opis produktu referencyjnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, które będą posiadały co najmniej cechy i parametry albo oczekiwania technologiczne, jakościowe oraz funkcjonalności zgodne z opisem towarzyszącym w dokumentacji technicznej produktowi referencyjnemu, z zastrzeżeniem zachowania zgodności wizualnej oraz 5% tolerancji wymiarowej.
4. Jeżeli w dokumentacji technicznej opisu przedmiotu zamówienia dokonuje się za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca może wówczas, przy pomocy innych dokumentów niż certyfikaty zgodności wykazać, że oferowany przez niego produkt spełnia wymogi wynikające z norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
5. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie wszelkich czynności wynikających z obowiązujących przepisów Prawa budowlanego niezbędnych do dokonania zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w zakresie wszystkich robót budowlanych wykonanych w oparciu o posiadana przez Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę.
6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Generalnego Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
7. Wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji i wartość zamówienia.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540112692-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto polegającą na wykonaniu robót z branży wentylacyjnej;
2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego;
c) Kierownik robót instalacyjnych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego.
d) Kierownik robót elektrycznych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji na zasadach określonych w prawie budowlanym.

W ogłoszeniu powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto polegające na wykonaniu robót z branży wentylacyjnej;
2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
a) Kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
b) Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego;
c) Kierownik robót instalacyjnych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego.
d) Kierownik robót elektrycznych – wymagania: posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane, znajomość języka polskiego.
3) Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia ww. funkcji na zasadach określonych w prawie budowlanym.
branża Ochrona, Wentylacja i klimatyzacja
podbranża sprzęt i instalacje p-poż, instalacje
kody CPV 45111300, 45262520, 45310000, 45330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się