Przetarg 7381963 - „Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP...

   
Analizuj Zamówienie 7381963 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-03-11
przedmiot ogłoszenia
„Dostosowanie oddziału przedszkolnego usytuowanego w SP nr 27 w Rudzie Śląskiej przy ulicy Zamenhofa 12 do wymogów przepisó
w ppoż.”
Numer referencyjny: AP.271.15.2020

Zakres robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe i demontażowe, przygotowawcze,
- dostosowanie instalacji elektrycznej z instalacjami niskoprądowymi do wymogów przepisów,
- dostosowanie instalacji wod-kan z dostawą nowych urządzeń i przyborów sanitarnych,
- wykonanie robót konstrukcyjnych związanych z przebudową funkcji budynku,
- wymianę stolarki drzwiowej i ościeżnic z zabudową nowych nadproży, ,
- zabudowę ścianek ppoż oraz montaż nowych kpl drzwi ppoż z szybą P1,
- naprawę lub wykonanie nowych posadzek wewn. budynku, w części adoptowanej do nowych potrzeb
- wykonanie tynków wewnętrznych i robót malarskich,
- wykonanie nowych okładzin ścian i posadzek sanitariatów w części adoptowanej do nowych potrzeb,
- dostawa i montaż kabin systemowych z płyt HPL,
- pozostałe prace wstępne, pomocnicze i towarzyszące.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 oraz:
- przedmiar robót - załącznik nr 4a
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4c


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540048202-N-2020 z dnia: 2020-03-25
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I.4
Punkt: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu w inny sposób:
W ogłoszeniu jest:
Tak
Inny sposób:
1. W przypadku składania oferty w formie pisemnej ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Ruda Śląska – Wydziale Zamówień Publicznych w pokoju nr 401, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową dopuszcza się złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańców na parterze budynku Urzędu Miasta. Godziny przyjmowania stron w Urzędzie Miasta Ruda Śląska: Poniedziałek, wtorek, środa – od 8:00 do 16:00, Czwartek – od 10:00 do 18:00, Piątek – od 8:00 do 14:00. 2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html – wskazanych w pkt. 1 – zgodnie z instrukcjami, o których mowa w pkt.1.3. rodz.XXI SIWZ. Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być:
Tak
Inny sposób: - za pośrednictwem Platformy przetargowej https://rudaslaska.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, - za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) lub za pośrednictwem posłańca (kurierem), - osobiście, w Biurze Obsługi Mieszkańców (po uprzednim umówieniu się telefonicznie z pracownikiem Urzędu – Wydział Zamówień Publicznych 32 244 90 00 wew. 4012) w budynku głównym Urzędu Miasta Ruda Śląska (budynek A, wejście główne od strony Placu Jana Pawła II), z ewentualnym poddaniem się wszelkim procedurom mającym na celu zachowanie środków bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego (dotyczy to również osoby będącej posłańcem).
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 45000000, 45311200, 45422100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się