Przetarg 7864168 - Dostosowanie budynku Przedszkola nr 42 w Gdańsku ul....

   
Analizuj Zamówienie 7864168 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-09
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie budynku Przedszkola nr 42 w Gdańsku ul. Michałowskiego 28 do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową
pomieszczeń piwnic
Numer referencyjny: 177/BZP-U.510.110/2020/KB

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Dostosowanie budynku Przedszkola nr 42 w Gdańsku ul. Michałowskiego 28 do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń piwnic”.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
1) Zmiana sposobu użytkowania istniejącego korytarza na szatnie dla dzieci oraz wydzielenie pomieszczenia szatni jako osobne pomieszczenie;
2) Wykonanie w sali gimnastycznej wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wraz ze schodami zewnętrznymi;
3) Wykonanie utwardzonego dojścia do drogi pożarowej oraz miejsca zbiórki do ewakuacji;
4) Zmiana kierunku ewakuacji do wyjścia na zewnątrz budynku przedszkola z pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie parteru;
5) Zmiana kierunku ewakuacji do wyjścia na zewnątrz budynku przedszkola z pomieszczeń zlokalizowanych na poziomie piwnic;
6) Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie;
7) Wyposażenie budynku w wewnętrzną instalację hydrantową wraz montażem szafek hydrantowych;
8) Remont pomieszczeń na poziomi piwnic;
9) Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzek;
10) Wymian drzwi wewnętrznych, malowania ścian i sufitów;
11) Remont kuchni - montaż pieca konwekcyjnego, zmiana lokalizacji patelni gazowej, montaż okapu centralnego wraz z robotami towarzyszącymi;
12) Przebudowa instalacji elektrycznej;
13) Roboty sanitarne wraz z robotami wentylacyjnymi w kuchni.

3. Realizacja zadania obejmuje w szczególności:
1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe;
2) Wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej na zewnątrz budynku przedszkola w miejscu istniejącego otworu okiennego;
3) Nowe schody zewnętrzne systemowe;
4) Dojście do drogi pożarowej - ścieżka terenowa;
5) Montaż skrzynek hydrantowych;
6) Wykonanie nadproży stalowych w miejscu nowych otworów drzwiowych;
7) Montaż stolarki drzwiowej wraz nowymi otworami drzwiowymi;
8) Montaż stolarki okiennej oraz montaż nawiewników w istniejących oknach
9) Wykonanie drogi pożarowej wraz z podbudową - odcinek ok. 15m z płyt ażurowych;
10) Brama wjazdowa dwuskrzydłowa;
11) Izolacja przeciwwilgociowa pozioma w pomieszczeniach piwnicy;
12) Naprawa ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku od strony piwnic;
13) Nowe warstwy podłogi na gruncie w poziomie piwnic wraz z wymianą pokryw studzienek;
14) Remont schodów wewnętrznych z poziomu parteru do piwnic wraz z wymianą poręczy;
15) Ścianki działowe w poziomie piwnic;
16) Sprzęt przeciwpożarowy;
17) Oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa;
18) Gospodarka zielenią;
19) Roboty towarzyszące - roboty tynkarskie, malarskie, posadzkowe;
20) Roboty w pomieszczeniu kuchni – dostawa i montaż pieca konwekcyjnego wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, zmiana lokalizacji patelni gazowej wraz z wykonaniem podłączenia, montaż nowego okapu centralnego wraz z podłączeniem do komina oraz instalacji elektrycznej, roboty towarzyszące - montaż wentylatorów, poprawa ciągu w kanałach wentylacyjnych obsługujących kuchnie;
21) Przebudowa zasilania – nowa rozdzielnica R1 i RP wraz z linią zasilająca;
22) Instalacja oświetlenia awaryjnego;
23) Instalacje elektryczne;
24) Wymiana rozdzielnicy RG;
25) Obwód zasilający nowy piec konwekcyjny;
26) Ochrona odgromowa wentylatorów kominowych;
27) Nowa instalacja hydrantowa;
28) Instalacja wody zimnej;
29) Przebudowa grzejnika c.o.;
30) Odwodnienie pomieszczenia przyłącza wody.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540556136-N-2020 z dnia: 2020-12-28
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 30.12.2020, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08.01.2021, godzina: 11:00

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540396662-N-2021 z dnia: 2021-01-07
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08.01.2021, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 11:00
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Ochrona
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, sprzęt i instalacje p-poż
kody CPV 45000000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się