Przetarg 7458503 - Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7458503 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-04-30
przedmiot ogłoszenia
Dostosowanie budynku przedszkola MALINKA do wymogów przeciwpożarowych
Numer referencyjny: SO.271.09.2020

1. Przedmiotem zam
wienia jest dostosowanie budynku przedszkola „Malinka” do obowiązujących warunków P.POŻ. wg dokumentacji projektowej, opracowanej przez HD Invest s.c. Dominik Depczyński, Tomasz Haska z/s 14-200 Iława ul. Grunwaldzka 71. Budynek przedszkola „Malinka” zlokalizowany jest na działce nr 155 obręb 1 miasta Kętrzyn przy ul. Obrońców Westerplatte 16 w Kętrzynie.
2. W zakres robót ujętych w ww. dokumentacji oraz pozwoleniu na budowę Nr 290/17 znak: WAI.6740.1.171.2017 z dnia 20.12.2017 r. wchodzą m.in.:
a) Wykonanie robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę;
b) Ustanowienie kierownika budowy;
c) Odtworzenie estetyki pomieszczeń do stanu pierwotnego;
d) Utylizacja odpadów wytworzonych na budowie;
e) Opracowanie instrukcji obsługi obiektu (głównie w zakresie obsługi nowych systemów, np. opracowanie instrukcji obsługi systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego itp.), w tym przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemów P.POŻ.;
f) Przygotowanie jako odrębnego opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obejmującej swoim zakresem cały budynek;
g) Opracowanie dokumentacji powykonawczej – inwentaryzacja;
h) Zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę Nr 290/17 znak: WAI.6740.1.171.2017 z dnia 20.12.2017 r.;
i) Przed przystąpieniem do robót budowlanych, celem uniknięcia sporów, zobowiązuje się Wykonawcę do zrobienia dokumentacji fotograficznej stanu obiektu wewnątrz i na zewnątrz.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarty jest
w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 7 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 6 do SIWZ.
4. Wykonawca przed złożeniem oferty ma obowiązek zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie dane udostępnione przez Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko wszystkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy, przy czym Zamawiający nie przewiduje spotkania wyjaśniającego, ani wizyty na miejscu realizacji zadania. Koszty odwiedzenia miejsca budowy poniesie Wykonawca.
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, którymi charakteryzują się produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie
z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz będą zgodne pod względem:
1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
6) standardów emisyjnych,
7) izolacyjności cieplnej.
8. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac związanych z realizacją umowy:
roboty konstrukcyjne, roboty instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019, poz. 1040 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540082226-N-2020 z dnia: 2020-05-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest:
2. wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 15.05.2020r. do godz. 09.00,
W ogłoszeniu powinno być:
2. wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, tj. do dnia 22.05.2020r. do godz. 09.00,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-15, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-22, godzina: 09:00,
branża Budowlana - remonty, wykończenia
podbranża przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń
kody CPV 45000000, 45111100, 45262522, 45310000, 45332000, 45332400, 45343000, 45421131, 45442100, 45453000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się