Przetarg 7706327 - Dostawy urządzeń do badań urologicznych Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7706327
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-09-21
przedmiot ogłoszenia
Dostawy urządzeń do badań urologicznych
Numer referencyjny: Z/51/PN/20

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy zestawów do e
ndoskopii i laparoskopii urologicznej zgodnych z opisem oraz ilościami zamieszczonymi w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, w którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uwzględnił koszty cyklu życia przedmiotu zamówienia, w szczególności:
poniesione przez Zamawiającego związane z:
• nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach umowy – które stanowią jedyny czynnik kosztowy różnicujący oferty;
• użytkowaniem, w szczególności zużyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z użytkowaniem;
• utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem;
• wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – koszty utylizacji zużytych asortymentów są dla Zamawiającego takie same, bez względu na Wykonawcę, w związku z tym się znoszą;
przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz inne związane
z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pieniężną można określić i zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem życia produktu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:
Zadanie 1: Trokary i worki
zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
Zadanie 2: klipsy do laparoskopii
zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub 2 części. W trakcie badania
i oceny ofert Zamawiający będzie rozpatrywał każde zadanie oddzielnie.
3.Oferowany przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, bez znamion użytkowania oraz być pełnowartościowy, kompletny, w pierwszej kategorii. Ponadto powinien spełniać wymagania jakościowe i właściwości określone przez Zamawiającego oraz producenta danego wyrobu oraz gwarantować funkcjonalność i niezawodność wykorzystania w zakresie swego przeznaczenia.
4.Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewnia transport, rozładunek
i wniesienie przedmiotu zamówienia w miejsce i do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
5. Oferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i do używania
w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.).
6. Miejsce realizacji zamówienia: magazyn medyczny Zamawiającego przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
7. Opis przedmiotu zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
33125000-2 – urządzenia do badań urologicznych
8. Wykonawca winien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione
w formularzu cenowym. Wykonawca w formularzu cenowym powinien podać nazwę producenta oraz nazwę handlową lub nr katalogowy zaoferowanego asortymentu.
9. Wykonawca powinien zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z określonymi przez Zamawiającego parametrami. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający nie określił wprost wymiaru lub innego parametru, leży to w gestii Wykonawcy.
10. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, znaku towarowego, patentu, pochodzenia, normy – należy przyjąć, że wskazane nazwy, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że rozwiązanie równoważne spełnia minimalne parametry określone przez Zamawiającego. (podstawa prawna art. 30 ust
4 ustawy).
11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego (podstawa prawna art. 30 ust. 5 ustawy) poprzez porównanie oferowanego rozwiązania równoważnego z opisanym przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłoży wraz z ofertą informacji
o zastosowaniu rozwiązania równoważnego uznaje się, iż kalkulacja ceny obejmuje opis przedmiotu zamówienia zawarty w dokumentacji stanowiącej Załączniki do SIWZ.
12. Ponadto Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w zakresie parametrów przedmiotu zamówienia jednak tylko i wyłączne w sytuacji, gdy Zamawiający dopuścił zaoferowanie przedmiotowego równoważnego przedmiotu zamówienia. Wykonawca oferując przedmiot zamówienia zawierający dopuszczone rozwiązanie równoważne zobowiązany jest do naniesienia w opisie technicznym/opisie przedmiotu zamówienia stosownych zmian
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Trokary i worki
Trokary i worki

Część nr: 2 Nazwa: Klipsy do laparoskopii
Klipsy do laparoskopii


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540186298-N-2020 z dnia: 2020-09-29
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-02, godzina: 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540189061-N-2020 z dnia: 2020-10-01
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-06, godzina: 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540190246-N-2020 z dnia: 2020-10-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-08, godzina: 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540192468-N-2020 z dnia: 2020-10-06
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 11:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540194994-N-2020 z dnia: 2020-10-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-14, godzina: 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540197743-N-2020 z dnia: 2020-10-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-16, godzina: 12:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540200434-N-2020 z dnia: 2020-10-15
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-30, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-10-20, godzina: 12:30
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33125000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Kujawsko-Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się