Przetarg 7224295 - DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH I LEKU W RAMACH PROGRAMU...

   
Analizuj Zamówienie 7224295 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
DOSTAWY SZWÓW CHIRURGICZNYCH I LEKU W RAMACH PROGRAMU LEKOWEGO
Numer referencyjny: WSzSL/FZ-66/19

1. Przedmiotem zamówienia
są sukcesywne dostawy produktu leczniczego w ramach programu lekowego oraz szwów chirurgicznych, szczegółowo opisanych w w Załączniku 2A (Formularzu asortymentowo-cenowym) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII Siwz.
3. Oferowane produkty lecznicze muszą (dotyczy Części 1):
1) być zarejestrowane w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aktualnym na dzień złożenia oferty i zobowiązuje się do udostępnienia aktualnego dokumentu na każde wezwanie Zamawiającego,
2) posiadać Charakterystykę Produktu Leczniczego.
3) być zawarte w obowiązującym Obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w części B (programy lekowe).
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne:
1) spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do siwz (dotyczy Części od 2 do 11).
5. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: produkt leczniczy
OCRELIZUMAB

Część nr: 2 Nazwa: szew chirurgiczny
SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, PLECIONE,POLIESTROWE, POWLEKANE JEDNOLICIE SILIKONEM, Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 3 Nazwa: szew chirurgiczny
SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, PLECIONE,POLIESTROWE, POWLEKANE JEDNOLICIE SILIKONEM, Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 4 Nazwa: szew chirurgiczny
SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, PLECIONE,POLIESTROWE, POWLEKANE JEDNOLICIE SILIKONEM, Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 5 Nazwa: szew chirurgiczny
SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, NIEWCHŁANIALNE, PLECIONE,POLIESTROWE, POWLEKANE JEDNOLICIE SILIKONEM, Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 6 Nazwa: szew chirurgiczny
SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, MONOFILAMENTOWE, WYKONANE Z GLIKONATU, O ŚREDNIM OKRESIE WCHŁANIANIA, ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO :50% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PO 13-14 DNIACH, WCHŁANIAJĄCE SIĘ OD 60-100 DNI, Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 7 Nazwa: szew chirurgiczny
SZWY CHIRURGICZNE SYNTETYCZNE, MONOFILAMENTOWE, WYKONANE Z GLIKONATU, O ŚREDNIM OKRESIE WCHŁANIANIA, ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO :50% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PO 13-14 DNIACH, WCHŁANIAJĄCE SIĘ OD 60-100 DNI, Z IGŁĄ ATRAUMATYCZNĄ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 8 Nazwa: szew chirurgiczny
SZEW CHIRURGICZNY SYNTETYCZNY WYKONANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, PLECIONY, POWLEKANY POLIGLIKONATEM, O ŚREDNIM OKRESIE PODTRZYMYWANIA TKANKI, WCHŁANIAJĄCY SIĘ OD 60 DO 90 DNI, ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO :60% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PO 14 DNIACH OD ZAIMPLANTOWANIA , 24-42% PO 21 DNIACH, ZBROJONE IGŁAMI ATRAUMATYCZNYMI - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 9 Nazwa: szew chirurgiczny
SZEW CHIRURGICZNY SYNTETYCZNY WYKONANY Z KWASU POLIGLIKOLOWEGO, PLECIONY, POWLEKANY POLIGLIKONATEM, O ŚREDNIM OKRESIE PODTRZYMYWANIA TKANKI, WCHŁANIAJĄCY SIĘ OD 60 DO 90 DNI, ZDOLNOŚĆ PODTRZYMYWANIA TKANKOWEGO :60% WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PO 14 DNIACH OD ZAIMPLANTOWANIA , 24-42% PO 21 DNIACH, ZBROJONE IGŁAMI ATRAUMATYCZNYMI - szczegółowo opisany w załączniku 2A do siwz.

Część nr: 10 Nazwa: szew chirurgiczny
SZEW ODBARCZAJĄCY. ANTYEWENTRACYJNY, DRUT STALOWY POWLEKANY POLIETYLENEM DWIE OWALNE PŁYTKI POLIETYLENOWE MOCUJĄCE SZEW - szczegółowo opisany w Załączniku 2A do siwz.

Część nr: 11 Nazwa: szew chirurgiczny
PĘTLA PODWIĄZKOWA DO ZABIEGÓW ENDOSKOPOWYCH Z APLIKATOREM , OKRĄGŁA, SZEW PLECIONY, FIOLETOWY, WCHŁANIALNY O CZASIE WCHŁANIANIA 56-70 DNI O SKŁADZIE: 97% KWAS POLIGLIKOLOWY, 7% KWAS POLIMLEKOWY - szczegółowo opisana w Załączniku 2A do siwz.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540275565-N-2019 z dnia: 2019-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKNR1-INFORMACJEDOTYCZĄCEOFERTCZĘŚCIOWYCH
Punkt: Część nr 7, pkt 5)
W ogłoszeniu jest:
Kryterium: 100; Znaczenie: 0,00
W ogłoszeniu powinno być:
Kryterium: Cena; Znaczenie: 100,00


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2019-12-18
W ogłoszeniu powinno być:
2019-12-19
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33141121, 33600000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się