Przetarg 8166735 - Dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych i owoców...

   
Analizuj Zamówienie 8166735 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-05-28
przedmiot ogłoszenia
Dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych i owoców sezonowych w roku 2021 w podziale na trzy części

Część 1 1. Prze
dmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców tropikalnych w asortymencie, cenach i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 1 z zastrzeżeniem prawa opcji dla asortymentu i ilości wymienionych w tabeli nr 2. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej specyfikacji.

2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn, oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu- tabela w SWZ.

Część 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców krajowych , w asortymencie, cenach i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 3 z zastrzeżeniem prawa opcji dla asortymentu i ilości wymienionych w tabeli nr 4. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej specyfikacji.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn, oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu- tabela w SWZ.

Część 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców tropikalnych, owoców krajowych oraz owoców sezonowych, w asortymencie, cenach i ilościach podstawowych wyszczególnionych w tabeli nr 5 z zastrzeżeniem prawa opcji dla asortymentu i ilości wymienionych w tabeli nr 6. Ilość w opcji będzie dostarczana przez Dostawcę w wypadku zaistnienia potrzeb Odbiorcy po wykorzystaniu ilości podstawowych danego asortymentu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 12 do niniejszej specyfikacji.
2. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do magazynu w garnizonie Wędrzyn, oraz do rozładunku dostarczonego towaru na własny koszt w asortymencie i ilościach określonych na podstawie zamówienia składanego przez odbiorcę wg harmonogramu- tabela w SWZ.14/TP/2021


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2021/BZP 00075522/01 z dnia: 2021-06-08

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
Przed zmianą:
Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli przedstawi :
• aktualną decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu państwowego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz. 2021)
lub
• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 1252).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
• W przypadku wykonawców oferujących produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej oświadczenia o ich wytwarzaniu zgodnie z zasadami GMP ( Dobrej Praktyki Produkcyjnej), produkty są wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej – dotyczy rolników ( załącznik nr 9 do SWZ)
• Dokument potwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest wdrożony i stosowany system HCCP
• Oświadczenie w przypadku zastosowania innej stawki niż 5% - podstawy zastosowania takiego podatku. ( załącznik nr 10 do SWZ)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
• wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedawane towary na gwarantowaną sumę ubezpieczenia nie niżej niż: część I -120 000,00zł; część II - 30 000,00 zł; część III – 15 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty dostawy odpowiadające przedmiotem , których wartość zamówienia będzie nie mniejsza niż:
• część I nie niżej niż 120 000,00 zł
• część II nie niżej niż 30 000,00 zł
• część III nie niżej niż 15 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie, winien wykazać zdolność techniczną, zawodową jw. Na łączną sumę poszczególnych zadań tj. 250 000,00 zł. ( załącznik nr 11 do SWZ).
Nie dopuszcza się sumowania wartości dostaw zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
Po zmianie:
Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp; tj.:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli przedstawi :
• aktualną decyzję, zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu państwowego w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, w zakresie części zamówienia lub rodzaju żywności (grupy produktów) obejmujących przedmiot zamówienia, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r. poz. 2021)
lub
• zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 1252).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
• W przypadku wykonawców oferujących produkty wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej oświadczenia o ich wytwarzaniu zgodnie z zasadami GMP ( Dobrej Praktyki Produkcyjnej), produkty są wytwarzane w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami GHP – Dobrej Praktyki Higienicznej – dotyczy rolników ( załącznik nr 9 do SWZ)
• Dokument potwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami spożywczymi jest wdrożony i stosowany system HCCP
• Oświadczenie w przypadku zastosowania innej stawki niż 5% - podstawy zastosowania takiego podatku. ( załącznik nr 10 do SWZ)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
• wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez wyprodukowane, dostarczone lub sprzedawane towary na gwarantowaną sumę ubezpieczenia nie niżej niż: część I -120 000,00zł; część II - 30 000,00 zł; część III – 15 000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty dostawy odpowiadające przedmiotem , których wartość zamówienia będzie nie mniejsza niż:
• część I nie niżej niż 120 000,00 zł
• część II nie niżej niż 30 000,00 zł
• część III nie niżej niż 15 000,00 zł
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedno zadanie, winien wykazać zdolność techniczną, zawodową jw. Na łączną sumę poszczególnych zadań tj. 165 000,00 zł. ( załącznik nr 11 do SWZ).
Nie dopuszcza się sumowania wartości dostaw zrealizowanych w ramach kilku umów w celu uzyskania progu wartościowego wyznaczonego przez Zamawiającego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-06-10 09:00
Po zmianie:
2021-06-11 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-06-10 10:00
Po zmianie:
2021-06-11 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-07-09
Po zmianie:
2021-07-12
branża Spożywcza
podbranża artykuły spożywcze
kody CPV 3222110
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się