Przetarg 7539095 - Dostawwa materiałów opatrunkowych i szewnych Numer...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7539095 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-06-17
przedmiot ogłoszenia
Dostawwa materiałów opatrunkowych i szewnych
Numer referencyjny: PCZSzp/PN/11/2020

Dostawa materiałów opatrunkowych i szew
nych m.in.: przylepce, opaski gipsowe, opaski kohezyjne, opaski dziane, wata, lignina, gaza, kompresy, setony, opatrunki specjalistyczne, siatki opatrunkowe, worki stomijne, lavaseptyki, antyseptyki na bazie octenidyny, sterylne pakiety opatrunkowe, nici chirurgiczne wchłanialne i niewchłanialne, siatki do przepuklin, wosk kostny, staplery.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet 1
przylepce: włókninowe, ze sztucznego jedwabiu,

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet 2
przylepce sterylne z centralnym opatrunkiem

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet 3
kompresy z waty celulozowej, przylepce zastępujące nici chirurgiczne

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet 4
opatrunek z włókniny laminowanej folią, opatrunek do rurek tracheostomijnych

Część nr: 5 Nazwa: Pakiet 5
Opatrunek do mocowania cewników i sond donosowych

Część nr: 6 Nazwa: Pakiet 6
gąbki hemostatyczne

Część nr: 7 Nazwa: Pakiet 7
opatrunki hydrokoloidowe, z jonami Ag, alginianowe

Część nr: 8 Nazwa: Pakiet 8
opaski gipsowe, opaski z waty syntetycznej

Część nr: 9 Nazwa: Pakiet 9
kompresy chłonne, opatrunki tkaninowe, serwety operacyjne, worki stomijne, emulsja do pielęgnacji skóry, przylepce z jedwabiu

Część nr: 10 Nazwa: Pakiet 10
opatrunek hydrożelowy, z jonami Ag

Część nr: 11 Nazwa: Pakiet 11
podciśnieniowa terapia leczenia ran

Część nr: 12 Nazwa: Pakiet 12
podciśnieniowa terapia leczenia ran

Część nr: 13 Nazwa: Pakiet 13
opaski dziane, elastyczne, wata opatrunkowa, lignina

Część nr: 14 Nazwa: Pakiet 14
chusta włókninowa, setony, sterylne opaski elastyczne i dziane, sterylny podkład pod gips

Część nr: 15 Nazwa: Pakiet 15
siatka opatrunkowa,

Część nr: 16 Nazwa: Pakiet 16
gaza opatrunkowa, kompresy

Część nr: 17 Nazwa: Pakiet 17
kompresy włókninowe

Część nr: 18 Nazwa: Pakiet 18
kompresy sterylne

Część nr: 19 Nazwa: Pakiet 19
sterylne pakiety opatrunkowe zabiegowe

Część nr: 20 Nazwa: Pakiet 20
sterylny seton

Część nr: 21 Nazwa: Pakiet 21
Opatrunek do mocowania cewników epiduralnych i wkłuć centralnych

Część nr: 22 Nazwa: Pakiet 22
antyseptyk na bazie octenidyny

Część nr: 23 Nazwa: Pakiet 23
maść do opatrywania i leczenia ran

Część nr: 24 Nazwa: Pakiet 24
przylepce z włókniny, środki do leczenia ran, przylepce do kaniul, opatrunki hydrożelowe, opatrunki oparzeniowe, opatrunki z jonami Ag, algninianowe

Część nr: 25 Nazwa: Pakiet 25
opatrunki do tamponady nosa

Część nr: 26 Nazwa: Pakiet 26
nici niewchłanialne poliestrowe

Część nr: 27 Nazwa: Pakiet 27
nici niewchłanialne poliestrowe

Część nr: 28 Nazwa: Pakiet 28
nici niewchłanialne polipropylenowe

Część nr: 29 Nazwa: Pakiet 29
nici niewchłanialne polipropylenowe

Część nr: 30 Nazwa: Pakiet 30
siatka do przepuklin

Część nr: 31 Nazwa: Pakiet 31
nici wchłanialne

Część nr: 32 Nazwa: Pakiet 32
nici polyamidowe, stapler do skóry, wosk kostny

Część nr: 33 Nazwa: Pakiet 33
zestaw do zaopatrywania uszkodzonych narządów miąższowych, taśma retrakcyjna, szew do bezwęzłowego zamykania tkanek

Część nr: 34 Nazwa: Pakiet 34
stapler okrężny

Część nr: 35 Nazwa: Pakiet 35
stapler liniowy z ładunkami

Część nr: 36 Nazwa: Pakiet 36
stapler kątowy z ładunkami, klipsy polimerowe

Część nr: 37 Nazwa: Pakiet 37
klipsy tytanowe


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540110642-N-2020 z dnia: 2020-06-26
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-26, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-30, godzina: 12:00

II.2) Tekst, który należy dodać


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIKI.CZĘŚĆ38
Punkt: Pakiet 38
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Część nr: 38 Nazwa: Pakiet 38
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: środki do leczenia ran;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33631000-2, 33631600-8;
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24;
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium: cena
Znaczenie: 100,00
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33140000, 33141100, 33141110, 33141111, 33141112, 33141113, 33141114, 33141115, 33141116, 33141119, 33141121, 33141122, 33141126, 33141127, 33141770, 33198200, 33631000, 33631200, 33631600
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się