Przetarg 7224123 - Dostawa wyrobów stosowanych przez Klinikę Ginekologii dla...

   
Analizuj Zamówienie 7224123 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2019-12-11
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów stosowanych przez Klinikę Ginekologii dla UCK
Numer referencyjny: 254/PN/2019

1. Przedmiotem zamówienia jes
t dostawa wyrobów stosowanych przez Klinikę Gionekologii dla UCK
w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 5 do SIWZ.
2. Wymienione w pkt. 1 wyroby medyczne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 5 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 5 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.
4. Dostawa wyrobów medycznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
5. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dębinki 7.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 5 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
9. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP.
10. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania
i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
11. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: pakiet 1
Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zgodna z opisem w załączniku 5 do SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: pakiet 2
Kateter zgodny z opisem w załączniku nr 5 do SIWZ

Część nr: 3 Nazwa: pakiet 3
Środek hemostatyczny i przeciwzrostowy opisany w załączniku nr 5 do SIWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540274110-N-2019 z dnia: 2019-12-16
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-12-19 godz.: 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:Data: 2019-12-20 godz.: 09:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540275612-N-2019 z dnia: 2019-12-17
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-12-20 godz.: 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-10 godz.: 09:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540002275-N-2020 z dnia: 2020-01-08
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
2019-12-19, godzina 09:30
W ogłoszeniu powinno być:
17.01.2020, godzina 09:30UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540007262-N-2020 z dnia: 2020-01-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest:
17.01.2020 godzina 9:30
W ogłoszeniu powinno być:
21.01.2020 godzina 9:30
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
kody CPV 33141120
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się