Przetarg 7228640 - Dostawa wyrobów medycznych do endoskopu dla UCK Numer...

   
Analizuj Zamówienie 7228640 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-12-12
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wyrobów medycznych do endoskopu dla UCK
Numer referencyjny: 251/PN/2019

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyro
bów medycznych do endoskopu produkcji Storz, w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w ustawie z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.4. Dostawa wyrobów będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Maks. termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.7. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz jego oferta nie podlega odrzuceniu.
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33141620
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się