Przetarg 9694585 - „Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach...

   
Analizuj Zamówienie 9694585 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-23
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych
Materiałów Konstrukcyjnych - regałów magazynowych ciężkich – 2 rodzaje.

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych - dostawa regałów magazynowych ciężkich – 2 rodzaje, w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowychCzęść I - dostawa regałów magazynowych ciężkich TYP A:- ilość 10 szt.,- maksymalne obciążenie na poziom/trawers: 4,3 t– 5,0 t,- wysokość 1800 mm – 2050 mm,- ilość poziomów składowania: 2 (02),- szerokość mm 2700 mm-2850 mm,- głębokość: 750 mm- 810 mm,- trawersy z możliwością indywidualnej regulacji wysokości.Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie RP (uwzględniając przepisy, wymienione w punkcie 10.2. SWZ).Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ.Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”).Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne,eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu Zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy.Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21 SWZ. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych - dostawa regałów magazynowych ciężkich – 2rodzaje, w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowych.Część II - dostawa regałów magazynowych ciężkich TYP B:- ilość 5 szt.,- maksymalne obciążenie na poziom/trawers: 1,7 t – 2,5 t,- wysokość 1800 mm – 2050 mm,- ilość poziomów składowania: 2 (02),- szerokość mm 1700 mm-1950 mm,- głębokość: 750 mm- 810 mm,- trawersy z możliwością indywidualnej regulacji wysokości.Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie RP (uwzględniając przepisy, wymienione w punkcie 10.2. SWZ).Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ.Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”).Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne,eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu Zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy.Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

04/2023/PPv1


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00236426/01 z dnia: 2023-05-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/cerel. Na tej stronie Zamawiający udostępni zmiany i wyjaśnienia SWZ.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie: • Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 • Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. • Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
4. Części nie mogą być przez Wykonawcę dzielone. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do ☒ wszystkich części zamówienia/ ☒ tylko jednej części zamówienia.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.131 ust.2 Pzp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w następujących walutach: złoty polski oraz euro. Wartość oferty w walucie obcej, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia ofert, wskazany w pkt. 19.1. SWZ.
12. Sposób złożenia oferty został przedstawiony w punktach 17 i 18 SWZ.
13. W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z systemu https://platformazakupowa.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
16.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
17. Zamawiający nie stawia wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.06.2023 r.; przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp).
19. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia.
Po zmianie:
1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/cerel. Na tej stronie Zamawiający udostępni zmiany i wyjaśnienia SWZ.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie: • Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 • Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. • Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
4. Części nie mogą być przez Wykonawcę dzielone. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do ☒ wszystkich części zamówienia/ ☒ tylko jednej części zamówienia.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.131 ust.2 Pzp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w następujących walutach: złoty polski oraz euro. Wartość oferty w walucie obcej, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia ofert, wskazany w pkt. 19.1. SWZ.
12. Sposób złożenia oferty został przedstawiony w punktach 17 i 18 SWZ.
13. W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z systemu https://platformazakupowa.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
16.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
17. Zamawiający nie stawia wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.07.2023 r.; przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp).
19. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-05-31 11:00
Po zmianie:
2023-06-01 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-05-31 11:10
Po zmianie:
2023-06-01 13:10
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39131100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9922155 2023-09-25
godz. 12:00
SĄD OKRĘGOWY W ŁODZI Wykonanie robót polegających na wymianie części regałów przesuwnych oraz dostawie i montażu dodatkowych regałów jezdnych i regałów stacjonarnych w pomieszczeniach archiwum Sądu Rejonowego w ...
9954169 2023-09-26
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE dostawa i montaż regałów przesuwnych w dwóch typach do przechowywania dokumentów
9944037 2023-09-27
godz. 08:00
URZĄD MIASTA BOJANOWO Zakup i dostawa wyposażenia do nowo powstającego klubu malucha w Bojanowie dofinansowanego w ramach Programu "MALUCH+" 2022-2029” Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fab...
9950260 2023-09-27
godz. 10:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakup dostawa oraz montaż mebli do pomieszczeń socjalnych (gościnno-noclegowych) w lokalizacji przy ul. Chodakowskiej 63, 03-816 Warszawy
9951073 2023-09-27
godz. 12:00
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLKOWICACH Zakup oraz dostawę mebli i wyposażenia w jednostce Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, tj. mieszkanie chronione przy ul. Chopina 22/7 w Polkowicach.
9953535 2023-09-27
godz. 23:59
S.C. PROFI KIDAWA-KAŁKA KATARZYNA, KAŁKA JANUSZ Przedmiotem zamówienia są urządzenia niezbędne do wyposażenia pomieszczeń lokalu usługowego/hostelu w Sosnowcu zgodnie z ilościami i zakresem określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz...
9957446 2023-09-28
godz. 14:00
URZĄD GMINY OŁAWA Sprzedaż wraz z dostawą wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chwalibożycach.
9959904 2023-10-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY TYKOCIN „Dostawa i montaż wirtualnej strzelnicy w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie – Strzelnica w powiecie 2023” Zamówienie publiczne obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie kompl...
9918336 2023-10-06
godz. 12:00
POCZTA POLSKA S.A. Dostawa regałów metalowych-nr.ref.CZ.26.360.2023.DTW Numer referencyjny: CZ.26.360.2023.DTW 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa regałów metalowych do miejsc wskazanych w załąc...
9946538 2023-10-19
godz. 09:00
SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAKOWIE Dostawa wyposażenia do pomieszczeń szpitalnych budynku nr 6A na potrzeby Poradni Zdrowia Psychicznego Numer referencyjny: ZP-35/23 Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakre...