Przetarg 9694585 - „Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach...

   
Analizuj Zamówienie 9694585 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-05-23
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Mater
iałów Konstrukcyjnych - regałów magazynowych ciężkich – 2 rodzaje.

Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych - dostawa regałów magazynowych ciężkich – 2 rodzaje, w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowychCzęść I - dostawa regałów magazynowych ciężkich TYP A:- ilość 10 szt.,- maksymalne obciążenie na poziom/trawers: 4,3 t– 5,0 t,- wysokość 1800 mm – 2050 mm,- ilość poziomów składowania: 2 (0+2),- szerokość mm 2700 mm-2850 mm,- głębokość: 750 mm- 810 mm,- trawersy z możliwością indywidualnej regulacji wysokości.Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie RP (uwzględniając przepisy, wymienione w punkcie 10.2. SWZ).Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ.Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”).Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne,eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu Zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy.Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21 SWZ. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych - dostawa regałów magazynowych ciężkich – 2rodzaje, w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowych.Część II - dostawa regałów magazynowych ciężkich TYP B:- ilość 5 szt.,- maksymalne obciążenie na poziom/trawers: 1,7 t – 2,5 t,- wysokość 1800 mm – 2050 mm,- ilość poziomów składowania: 2 (0+2),- szerokość mm 1700 mm-1950 mm,- głębokość: 750 mm- 810 mm,- trawersy z możliwością indywidualnej regulacji wysokości.Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem na terenie RP (uwzględniając przepisy, wymienione w punkcie 10.2. SWZ).Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ.Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”).Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne,eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu Zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy.Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

04/2023/PPv1

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2023/BZP 00236426/01 z dnia: 2023-05-29
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 9.1. Informacje dodatkowe Przed zmianą:
1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/cerel. Na tej stronie Zamawiający udostępni zmiany i wyjaśnienia SWZ.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie: • Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 • Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. • Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
4. Części nie mogą być przez Wykonawcę dzielone. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do ☒ wszystkich części zamówienia/ ☒ tylko jednej części zamówienia.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.131 ust.2 Pzp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w następujących walutach: złoty polski oraz euro. Wartość oferty w walucie obcej, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia ofert, wskazany w pkt. 19.1. SWZ.
12. Sposób złożenia oferty został przedstawiony w punktach 17 i 18 SWZ.
13. W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z systemu https://platformazakupowa.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
16.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
17. Zamawiający nie stawia wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 29.06.2023 r.; przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp).
19. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia.
Po zmianie:
1. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/cerel. Na tej stronie Zamawiający udostępni zmiany i wyjaśnienia SWZ.
2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie: • Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 • Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. • Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
4. Części nie mogą być przez Wykonawcę dzielone. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do ☒ wszystkich części zamówienia/ ☒ tylko jednej części zamówienia.
5. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL ul. Techniczna 1, 36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie.
6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
9. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art.131 ust.2 Pzp.
11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w następujących walutach: złoty polski oraz euro. Wartość oferty w walucie obcej, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia ofert, wskazany w pkt. 19.1. SWZ.
12. Sposób złożenia oferty został przedstawiony w punktach 17 i 18 SWZ.
13. W celu złożenia oferty należy postępować zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania z systemu https://platformazakupowa.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
16.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
17. Zamawiający nie stawia wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.07.2023 r.; przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert (art. 307 ust. 1 ustawy Pzp).
19. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2023-05-31 11:00
Po zmianie:
2023-06-01 13:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2023-05-31 11:10
Po zmianie:
2023-06-01 13:10
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39100000, 39131100
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: meble i akcesoria

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10665503 2024-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa wyposażenia Klubu Malucha w Gminie Rossosz 4.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zakup i dostawa wyposażenia do Klubu Malucha w Gminie Rossosz”.Klub Malucha mieści się w...
10670864 2024-07-17
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w By...
10661786 2024-07-18
godz. 09:30
Lubelskie Remont korytarza na parterze budynku oraz modernizacja sali biologicznej wraz z jej wyposażeniem w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Zakres zamówienia obe...
10635049 2024-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych do sali dydaktycznej 115 Wydziału Chemii UW Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż nowych (nieużywanych) mebli laboratoryjnych do sali dyda...
10687070 2024-07-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa wyposażenia meblowego i innego • Pakiet nr 1: WYPOSAŻENIE MEBLOWE: • Pakiet nr 2: MEBLE NA WYMIAR • Pakiet nr 3: WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE
10640849 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa mebli do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do wskazanych przez Zamawiającegopom...
10680823 2024-07-22
godz. 12:00
Wielkopolskie BOR16.2302.24.2024.WJ Dostawa foteli biurowych na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i podległych Biur Powiatowych. PRZE...
10683276 2024-07-23
godz. 10:00
Małopolskie Zakup wraz z dostawą i montażem mebli na zamówienie dla potrzeb AWF w Krakowie Część 1: Zakup wraz z dostawą i montażem mebli na zamówienie w Domu Studenckim nr 1 AWF w Krakowie ...
10679324 2024-07-23
godz. 10:00
Śląskie Serwis i przegląd regałów magazynowych - oddział Świebodzin
10685661 2024-07-31
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do Wojskowego Instytutu Medycznego - PIB2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.3. Zamówienie nie zostało podzielone na p...