Przetarg 7585322 - Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach...

   
Analizuj Zamówienie 7585322
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-07-13
przedmiot ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem systemów audiowizualnych w salach dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Numer referency
jny: BZP/006/04041/20

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń systemu audiowizualnego zgodnie z przyjętą standaryzacją wraz z wykonaniem robót towarzyszących.
2. Planowane efekty:
a) ujednolicenie rozwiązań systemowych,
b) bieżące monitorowanie stanu technicznego sal poprzez zamontowanie systemu kamer z możliwością podglądu w pomieszczeniu pracowników obsługi procesu dydaktycznego,
c) zwiększenie komfortu pracy pracowników Uczelni.
3. Zakres zamówienia obejmuje:
a) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu projekcyjnego,
b) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu nagłośnienia,
c) dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu sterowania,
d) dostawę, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego w sali 313/314 w budynku B,
e) towarzyszące prace budowlane i elektryczne.
4. Dostawa:
a) W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do wskazanej lokalizacji na koszt własny
i własnym staraniem urządzenia/materiały/sprzęt określone w załącznikach nr 3 oraz 1 SIWZ.
b) Wykonawca zobowiązuje się do dokonania dostawy przedmiotu umowy w sposób umożliwiający bezpieczną i niezakłóconą pracę Zamawiającego.
c) Odbiór przedmiotu dostawy potwierdzony zostanie podpisaniem protokołu wykonania. Dostawa poszczególnych elementów (części) lub urządzeń składających się na przedmiot umowy nie jest równoznaczna z przekazaniem ich do eksploatacji. Protokół odbioru przedmiotu umowy może być podpisany dopiero po należytym wykonaniu całości przedmiotu umowy.
5. Roboty towarzyszące odbędą się w zakresie i na warunkach określonych w:
a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) dokumentacji projektowej,
c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
6. Obowiązki Wykonawcy oraz Zamawiającego w zakresie dostawy oraz wykonania robót towarzyszących określa formularz nr 9 SIWZ stanowiący Wzór umowy
7. Zakres zamówienia określają:
a) wykaz dokumentacji wykonawczych - Załącznik nr 1 SIWZ,
b) wykaz przedmiarów robót – Załącznik nr 2 SIWZ,
c) wykaz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 3 SIWZ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540132411-N-2020 z dnia: 2020-07-22
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-23, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-31, godz. 10:00UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540139127-N-2020 z dnia: 2020-07-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-23, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-07, godz. 10:00
branża Elektronika, RTV, AGD, multimedia
podbranża sprzęt rtv, multimedia
kody CPV 32321200, 32330000, 32340000, 45111100, 45111220, 45210000, 45214400, 45311100, 45311200, 45314000, 45330000, 45331000, 45410000, 45421141, 45430000, 45432220, 45442100
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się