Przetarg 8981246 - „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu...

   
Analizuj Zamówienie 8981246 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-15
przedmiot ogłoszenia
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych na potrzeby realizacji zadań Gmi
ny Kobylnica (Zadania Nr 1 – Nr 4).

Część 1: 1. Zadanie Nr 1: Dostawa samochodu osobowego (kombivan) w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu wraz z jego ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NWW, Assistance przez pierwsze 12 miesięcy leasingu. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 pkt 1 do SWZ.2. Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu w każdym z Zadań:1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 60 miesięcy.2) Wpłata początkowa: 5 % wartości Samochodów.3) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, wszelkich opłat pośrednich, ubezpieczenia w zakresie opisanym w specyfikacji warunków zamówienia przez pierwsze 12 miesięcy; szkolenia, transportu pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, zarówno samochodów będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 5 poniżej, jaki i samochodów używanych o których mowa w ust. 20 poniżej; pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.4) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie), płatne zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.Wykonawca w terminie do 3 dni przed dniem podpisaniem umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramem spłat rat leasingowych.5) Opłata manipulacyjna: 0%.6) Opłata końcowa: 15 % wartości brutto przedmiotu leasingu.7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie do 30 dni od spłaty ostatniej raty – opłata końcowa.8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.9) Waluta leasingu: PLN.10) Termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wkupu) zgodnie z umową, w tym opłaty wstępnej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60 miesięcy.3. Wykonawca w każdym z Zadań zobowiązuje się nabyć i oddać Zamawiającemu do używania, fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku Samochody. 4. Wykonawca w każdym z Zadań przez cały okres trwania Umowy wykonuje uprawnienia leasingodawcy wobec Przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa Przedmiotu Leasingu. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu Przedmiotu Leasingu po zakończeniu Umowy (Opcja).Pozostałe warunki zamówienia zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

Część 2: 1. Zadanie Nr 2: Dostawa 3 samochodów osobowych (suv) w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu wraz z ich ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NWW, Assistance przez pierwsze 12 miesięcy leasingu Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 pkt 2 do SWZ.2. 2. Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu w każdym z Zadań:1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 60 miesięcy.2) Wpłata początkowa: 5 % wartości Samochodów.3) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, wszelkich opłat pośrednich, ubezpieczenia w zakresie opisanym w specyfikacji warunków zamówienia przez pierwsze 12 miesięcy; szkolenia, transportu pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, zarówno samochodów będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 5 poniżej, jaki i samochodów używanych o których mowa w ust. 20 poniżej; pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.4) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie), płatne zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.Wykonawca w terminie do 3 dni przed dniem podpisaniem umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramem spłat rat leasingowych.5) Opłata manipulacyjna: 0%.6) Opłata końcowa: 15 % wartości brutto przedmiotu leasingu.7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie do 30 dni od spłaty ostatniej raty – opłata końcowa.8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.9) Waluta leasingu: PLN.10) Termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wkupu) zgodnie z umową, w tym opłaty wstępnej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60 miesięcy.3. Wykonawca w każdym z Zadań zobowiązuje się nabyć i oddać Zamawiającemu do używania, fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku Samochody. 4. Wykonawca w każdym z Zadań przez cały okres trwania Umowy wykonuje uprawnienia leasingodawcy wobec Przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa Przedmiotu Leasingu. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu Przedmiotu Leasingu po zakończeniu Umowy (Opcja). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

Część 3: Zadanie Nr 3: Dostawa 1 samochodu osobowych (VAN o ładowności min. 500 kg) w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu wraz z ich ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NWW, Assistance przez pierwsze 12 miesięcy leasingu. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 pkt 3 do SWZ.2. 2. Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu w każdym z Zadań:1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 60 miesięcy.2) Wpłata początkowa: 5 % wartości Samochodów.3) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, wszelkich opłat pośrednich, ubezpieczenia w zakresie opisanym w specyfikacji warunków zamówienia przez pierwsze 12 miesięcy; szkolenia, transportu pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, zarówno samochodów będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 5 poniżej, jaki i samochodów używanych o których mowa w ust. 20 poniżej; pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.4) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie), płatne zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.Wykonawca w terminie do 3 dni przed dniem podpisaniem umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramem spłat rat leasingowych.5) Opłata manipulacyjna: 0%.6) Opłata końcowa: 15 % wartości brutto przedmiotu leasingu.7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie do 30 dni od spłaty ostatniej raty – opłata końcowa.8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.9) Waluta leasingu: PLN.10) Termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wkupu) zgodnie z umową, w tym opłaty wstępnej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60 miesięcy.3. Wykonawca w każdym z Zadań zobowiązuje się nabyć i oddać Zamawiającemu do używania, fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku Samochody. 4. Wykonawca w każdym z Zadań przez cały okres trwania Umowy wykonuje uprawnienia leasingodawcy wobec Przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa Przedmiotu Leasingu. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu Przedmiotu Leasingu po zakończeniu Umowy (Opcja). Pozostałe warunki zamówienia zostały opisane w Rozdziale III SWZ.

Część 4: 1. Zadanie Nr 4: Dostawa 1 samochodu osobowego (VAN o ładowności min. 650 kg) w formie leasingu operacyjnego z prawem opcji wykupu wraz z ich ubezpieczeniem w zakresie AC, OC, NWW, Assistance przez pierwsze 12 miesięcy leasingu. Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jakościowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a także rodzaj i zakres wyposażenia stanowiące opis przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Załączniku nr 4 pkt 4 do SWZ.2. 2. Podstawowe wymagania Zamawiającego w zakresie warunków leasingu w każdym z Zadań:1) Umowa leasingu operacyjnego zostanie zawarta na okres 60 miesięcy.2) Wpłata początkowa: 5 % wartości Samochodów.3) W cenie leasingu należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszt: leasingu, wszelkich opłat pośrednich, ubezpieczenia w zakresie opisanym w specyfikacji warunków zamówienia przez pierwsze 12 miesięcy; szkolenia, transportu pojazdów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z załadunkiem i rozładunkiem, zarówno samochodów będących przedmiotem zamówienia, o których mowa w ust. 5 poniżej, jaki i samochodów używanych o których mowa w ust. 20 poniżej; pozostałych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT.4) Raty niezmienne przez cały czas trwania umowy (stałe oprocentowanie), płatne zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych.Wykonawca w terminie do 3 dni przed dniem podpisaniem umowy opracuje i przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji Harmonogramem spłat rat leasingowych.5) Opłata manipulacyjna: 0%.6) Opłata końcowa: 15 % wartości brutto przedmiotu leasingu.7) Wykup przedmiotu leasingu w terminie do 30 dni od spłaty ostatniej raty – opłata końcowa.8) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.9) Waluta leasingu: PLN.10) Termin zapłaty (np. opłaty wstępnej, rat leasingowych, opłaty wkupu) zgodnie z umową, w tym opłaty wstępnej w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, rat leasingowych zgodnie z harmonogramem, sukcesywnie przez okres 60 miesięcy.3. Wykonawca w każdym z Zadań zobowiązuje się nabyć i oddać Zamawiającemu do używania, fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowe do użytku Samochody. 4. Wykonawca w każdym z Zadań przez cały okres trwania Umowy wykonuje uprawnienia leasingodawcy wobec Przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa Przedmiotu Leasingu. Zamawiającemu przysługuje prawo wykupu Przedmiotu Leasingu po zakończeniu Umowy (Opcja). Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały opisane w Rozdziale nr III SWZ.

CUW-DOR.271.24.2022.OZ
branża Finanse - leasing, Motoryzacja
podbranża samochody osobowe, samochody dostawcze
kody CPV 34110000, 34115200, 66000000, 66114000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody osobowe , samochody dostawcze

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9012524 2022-07-06
godz. 13:00
OKRĘGOWY URZĄD MIAR W POZNANIU Dostawa samochodu osobowego dla Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu
9004765 2022-07-07
godz. 00:00
WSPARCIE GRUPA TAURON SP. Z O.O. Dostawa samochodów osobowych typu SUV z napędem 4x4
9006177 2022-07-07
godz. 09:00
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE LECH SP. Z O.O. Dostawa samochodu osobowego na potrzeby PUHP LECH Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu sedan, liftback lub kombi o dop...
9001597 2022-07-08
godz. 11:00
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Dostawa samochodu osobowo-dostawczego Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego dla LubMAN UMCS w Lublinie.Szczegółowy opis dotyczący przedmiot...
9010247 2022-07-08
godz. 23:59
MAŁBUD ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY MICHAŁ MAŁKOWSKI "Wsparcie na dywersyfikację MAŁBUD ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWALNY MICHAŁ MAŁKOWSKI" Przedmiot zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu furgon 7 osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej d...
9014621 2022-07-11
godz. 09:00
WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDAŃSKU Dostawa samochodów (I) Część 1: Samochód osobowy typu SUV Część 2: Samochód typu minibus 5/2022
9012127 2022-07-12
godz. 13:00
OJCOWSKI PARK NARODOWY „Dostawa fabrycznie nowego samochodu terenowego z napędem 4x4” SAG.261.1.2022
9018021 2022-07-14
godz. 09:00
STRAŻ MIEJSKA W RYBNIKU Dostawa samochodu z napędem elektrycznym na potrzeby EKO Patrolu Straży Miejskiej w Rybniku SMR.AF.231.0041.22
8927401 2022-07-21
godz. 11:30
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Długoterminowy najem wraz z obsługą serwisową i ubezpieczeniową fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy „D” według klasyfikacji SAMAR W.02 z 2021 r. na okres 36 miesięcy Num...
9016101 2022-07-31
godz. 23:59
EVENTS GROUP SP. Z O.O. Utrzymanie Firmy na rynku poprzez wprowadzenie nowej strategii i zmianę głównego profilu działalności na terenie Województwa Dolnośląskiego SAMOCHÓD DOSTAWCZY nadwozie typu FURGON,...