Przetarg 8947274 - Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu,...

   
Analizuj Zamówienie 8947274 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2022-06-01
przedmiot ogłoszenia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, nowego samochodu osobowego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego
im. S.Sakowicza w Olsztynie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego nowego samochodu osobowego na potrzeby Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S.Sakowicza w Olsztynie.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia”, który jest Załącznikiem nr 1 do SWZ.

31/2022/TP/IRŚ


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00202472/01 z dnia: 2022-06-09
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 3.16. RODO (ograniczenia stosowania) Przed zmianą:
10. Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Po zmianie:
Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-10 10:00
Po zmianie:
2022-06-20 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-10 11:00
Po zmianie:
2022-06-20 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-09
Po zmianie:
2022-07-19UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00211347/01 z dnia: 2022-06-15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-20 10:00
Po zmianie:
2022-06-23 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-20 11:00
Po zmianie:
2022-06-23 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-19
Po zmianie:
2022-07-22UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 2022/BZP 00219917/01 z dnia: 2022-06-23
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia: SEKCJA VIII - PROCEDURA 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.1. Termin składania ofert Przed zmianą:
2022-06-23 10:00
Po zmianie:
2022-06-30 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.3. Termin otwarcia ofert Przed zmianą:
2022-06-23 11:00
Po zmianie:
2022-06-30 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić: 8.4. Termin związania ofertą Przed zmianą:
2022-07-22
Po zmianie:
2022-07-29
branża Finanse - leasing, Motoryzacja
podbranża samochody osobowe
kody CPV 34110000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: samochody osobowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9006336 2022-07-05
godz. 23:59
SEBASTIAN PRZENIOSŁO Wdrożenie usługi wynajmu szansą rozwoju przedsiębiorstwa Zakup i dostawa kampera
8995096 2022-07-06
godz. 11:00
HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT ŻOŁĘDNICA SP. Z O.O. dostawy: Toyota Hilux
9002274 2022-07-06
godz. 12:00
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Dostawa samochodu osobowego klasy wyższej (Bruksela) Przedmiotem zamówienia będzie dostawa samochodu osobowego do Brukseli.Opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zam...
8953640 2022-07-08
godz. 07:30
2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA JEDNOSTKA WOJSKOWA 4226 DOSTAWA SAMOCHODÓW OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA - SAMOCHÓD OSOBOWY Numer referencyjny: D/115/2022 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodów ogólnego przeznaczenia – samochód osobo...
9014497 2022-07-08
godz. 12:00
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LESZNIE 15/z.o/22 Zakup samochodu na potrzeby ZDP PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 zakup samochodu Opis przedmiotu zamówienia, zgodny z załącznikiem nr 1 do oferty. 1 dostawa
9008329 2022-07-08
godz. 14:00
PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. Z SIEDZIBĄ W BEŁCHATOWIE ODDZIAŁ ELEKTROWNIA TURÓW Zakup samochodu osobowego Mercedes Benz V3000 Exclusive dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego tj.: Mercedes Benz V-Klasse...
9015888 2022-07-11
godz. 09:00
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU Sprzedaż i dostawa nowego samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb tutejszego Domu. Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego samochodu (rok produkc...
8960043 2022-07-12
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE Dostawa samochodów osobowych Numer referencyjny: 3201-ILZ.260.17.2022 Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostarczeniem do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 5 szt...
9008338 2022-07-18
godz. 14:00
POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. Zakup samochodu osobowego do Oddziału Produkcyjno-Nasiennego w Nagradowicach. Opis i wymagania techniczne: - samochód osobowy typu pick-up; - samochód fabrycznie nowy, bezwypadkowy, wolny...
9014831 2022-07-20
godz. 10:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Najem długoterminowy i dostawa samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.28.2022.PR Przedmiotem zamówi...